بازنمود پوشش زنان ایرانی سیاستمدار در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی , دانشکده علوم اجتماعی , دانشگاه تهران , تهران , ایران(نویسنده مسئول)

2 دانشیار پژوهش هنر , پژوهشکده هنر. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات, تهران , ایران

3 کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، گروه تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ,دانشگاه سوره,تهران.ایران

چکیده

هدف مطالعۀ پیش رو، تحلیل شیوههای بازنمود پوشش زنان سیاستمدار منتخب در اینستاگرام، از خلال تحلیل تصاویری است که از خودشان منتشر کردهاند. در این مقاله تلاش شده است، علاوه بر تحلیل چگونگی بازنمود پوشش زنان در نمونۀ منتخب تحقیق، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا پوشش آنها در فضا و رسانههای رسمی، با پوشش آنها در فضای رسانهای غیررسمی (اینستاگرام) متفاوت است؟ در مبانی نظری تحقیق از رویکرد نمایشی اروینگ گافمن بهره گرفته شده و در تحلیل صفحههای اینستاگرامی زنان سیاستمدار منتخب، از روش مردمنگاری مجازی استفاده شده است.
جامعۀ تحقیق در این مقاله، صفحههای اینستاگرامی زنان فعال در عرصۀ رسمی سیاست ایران، با پوشش چادر بوده که صفحة پنج نفر از آنان، بهعنوان نمونة تحقیق، با روش هدفمند انتخاب شده است. تحلیل تصاویر منتشرشدة  زنان سیاستمدار، در صفحههای شخصی در اینستاگرام نشان داد، پوشش برخی از آنان در مجامع بینالمللی یا در شرایطی که دوربینهای رسمی همچون دوربین تلویزیون وجود نداشته، اندکی بازتر بوده و در شرایط مخالف آن، این پوشش بستهتر بوده است. نتیجه آنکه این زنان محجبه، در موقعیتهایی که خود را روی صحنه و در حال اجرای یک نمایش یافتهاند، پوشش متناسبتری با صحنه برگزیدهاند؛ اما گاهی که احساس فراغت بیشتری داشته و فشار کمتری را از جانب دوربینها احساس کردهاند، پوشش متفاوتی پیدا کردهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of the clothing of Iranian women politicians on the social network Instagram

نویسندگان [English]

  • Abdollah Bicharanlou 1
  • Seyedeh Razieh Yasini 2
  • Behnaz Jalalipour 3
1 Assistant Professor, Department of Social Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Associate Professor of Art Research, Art Research Institute, Institute of Culture, Art and Communication, Tehran, Iran
3 Master of Propaganda and Cultural Communication, Department of Propaganda and Cultural Communication, Soura University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The objective behind this study is to analyze the ways in which women politicians selected to be represented on Instagram by analyzing the images they have shown of themselves. In this article, in addition to analyzing how women's clothing is represented in the selected sample of research, the question is answered whether their dressing when appearing in formal media is different from what they wear in the informal media (Instagram)? In the theoretical framework of the research, Irving Goffman's dramatic approach has been used and in the analysis of the Instagram pages of women politicians, the virtual ethnographic method has been applied.
The research community in this article, the Instagram pages of women active in the official Iranian politics are covered by a traditional overall cover called Chador, and the page of five of them, as a research sample, has been selected purposefully. Analysis of pictures of women politicians posted on personal Instagram pages showed that some of them were slightly more open in international forums or in the absence of official cameras such as television, while others were more closed. The result is that these veiled women, in situations where they have presented themselves on stage and performing a duty, have chosen a more appropriate dressing. But sometimes when they feel more relaxed and less pressured by the cameras, somehow different dressing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cover
  • hijab
  • women politicians
  • Instagram
  • representation
بیچرانلو، عبدالله؛ حامد طالبیان و سارا زند وکیلی. 1394. "بازنمایی حریم خصوصی در رسانه‌های اجتماعی: مردم‌نگاری کاربران ایرانی فیس‌بوک". فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. دورة 1. شماره 1. 69- 96.
حسنی، حسین .1398. رسانۀ اجتماعی اینستاگرام؛ زندگی روزمره و فرهنگ دیداری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.    
شیخ، رضا و هانیه شامبیاتی. 1394. "تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد نتنوگرافی بر اساس اطلاعات ناقص". فصلنامۀ مطالعات رسانه‌های نوین.  دورة 1. شماره 4. 179-203.
ضرغامی. شفق .1398. بازنمودخود و شکل‌گیری هویت توسط خرده‌سلبریتی‌های شبکه اجتماعی؛ مطالعه موردی خرده‌سلبریتی‌های مد اسلامی ایرانی در اینستاگرام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشتۀ مطالعات فرهنگی و رسانه. دانشگاه تهران.
عینی‌فر، مینا .1396. مطالعه شیوه‌های خودابرازی زنان با عکس‌ در شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی اینستاگرام). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشتۀ  ارتباطات. دانشگاه تهران.
کاستلز، مانوئل .1385. عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: قدرت هویت. ترجمة احد علیقلیان و افشین خاکباز. تهران: انتشارات طرح ‌نو.
کاستلز، مانوئل .1396. قدرت ارتباطات. ترجمۀ حسین بصیریان. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
گافمن، اروینگ .1396. نمود خود در زندگی روزمره. ترجمة مسعود کیانپور. چاپ چهارم. تهران: نشر مرکز.
گشنیزجانی، گلنار .1395. تیپولوژی بدن رسانه‌ای و تحلیل کردارهای بدنی کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشتۀ ارتباطات. دانشگاه تهران.
گیدنز، آنتونی .1394. تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمۀ ناصر موفقیان. چاپ یازدهم. تهران: نشر نی.
لستر؛ مارتین؛ جان دوو؛ ست گیدینگز؛ لین گرنت و کران کلی .1398. رسانه‌های نوین؛ درآمدی انتقادی، ترجمۀ احسان شاه‌قاسمی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.   
محمدپور، احمد .1389. روش تحقیق کیفی: ضدروش. منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی. جلد اول. تهران: جامعه‌شناسان.
لاجوردی، آزیتا. ۱۳۹۷. بازنمود سبک زندگی جوانان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی؛ مطالعه موردی اینستاگرام . پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. رشتۀ تبلیغ و ارتباطات فرهنگی. دانشگاه سوره.
هولمز، ماری .1394. جنسیت و زندگی روزمره. ترجمة محمدمهدی لبیبی. تهران: نشر تهران.
منتظرقائم، مهدی و محمدحسن یادگاری. 1394. "مطالعه بازنمایی حجاب، پوشش و آرایش هنرپیشگان زن در پوسترهای فیلم‌های سینمای ایران و مطابقت آن با سیاست‌گذاری فرهنگی سه دولت سازندگی، اصلاحات و اصولگرا". دوفصلنامه دین و ارتباطات. دورة 22. شمارة 48: 194ـ157.
یعقوبی چوبری، علی. 1396. "زبان استعاری و بینش جامعه‌شناسی اروینگ گافمن". دوفصلنامه مطالعات جامعه‌‌شناختی. دورة 24. شماره 1. 149-170.
کریمی، بهزاد؛ علی‌اکبر فرهنگی و علی دلاور. 1400. " اینستاگرام: شیوة جدید دیدن و دیده شدن و پیامدهای آن". فصلنامه رسانه. دورة 32. شمارة 122: 29 ـ 51.
Fuchs, Christian .2014. Social media: A critical introduction. Sage.
Pramiyanti, Alila .2019. “Hijabers on Instagram: using visual social Media to construct the Ideal Muslim woman”. Social Media society. Volume:4. Issue:4: 1-5.
Siti Dewi, Aisyah .2017. The role of social media for the modest fashion movement in Indinesia. M. A Thesis, Ankara University. Department of Communication Sciences.