معیارهای طراحی ساختاری برنامه ‌های ترکیبی رادیویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون , دانشگاه صدا و سیما , تهران , ایران

2 کارشناس ارشد تهیه کنندگی ,رادیو , تهران , ایران ( نویسنده مسئول).

3 دکتری زبان شناسی , مدیر گروه زبان و رسانه مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران , تهران , ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه , دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ,تهران , ایران

چکیده

رادیو به عنوان یک رسانة مهم شنیداری، برای حفظ مخاطب خود و جذب مخاطب بیشتر، باید همواره به دنبال تولید  برنامه‌هایی با کیفیت بالا و جذاب باشد. برای رسیدن به این هدف، علاوه بر تأمین محتوای خوب نیاز است، به لحاظ ساختاری نیز طراحی مناسب برای برنامه‌ها صورت گیرد. از عوامل مهم ایجاد جذابیت در یک برنامة ترکیبی رادیویی، ارائة متنوع محتوا در ساختار برنامه است، در این صورت رعایت انسجام و یکپارچگی در کل برنامه بسیار مهم خواهد بود. هدف این پژوهش، تعیین معیارهایی برای طراحی ساختاری برنامه‌های ترکیبی رادیویی، جهت تولید برنامه‌هایی با ساختار متنوع و منسجم است. این مقاله، با تکیه بر داده‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و با روش مصاحبة عمیق از بیست نفر از متخصصان حوزة برنامه‌سازی رادیویی انجام شده است. با توجه به یافته‌های پژوهش، که به‌ویژه با استفاده از نظر کارشناسان و برنامه‌سازان در جریان فرایند مصاحبه به دست آمده است، می‌توان چهار معیار شامل معیارتوازن، معیار فراز و فرود ، معیار ریتم و معیار تناسب را برای طراحی ساختاری برنامه‌های ترکیبی رادیویی مطرح کرد. با استفاده از این چهار معیار، که خود زیرشاخه‌هایی دارند، می‌توان به تولید برنامه‌هایی متنوع و درعین حال منسجم کمک کرد. در میان چهار معیار مطرح‌شده ، معیار توازن و تناسب بیشتر ناظر بر ایجاد انسجام و یکپارچگی در برنامه و دو معیار ریتم و فراز و فرود، بیشتر ناظر بر ایجاد تنوع در برنامه، در عین رعایت تناسب و توازن هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Design Criteria for Mixed Radio Programs

نویسندگان [English]

  • Hassan khojasteh bagherzadeh 1
  • Fatemeh Roshan 2
  • Fatemeh Azimifard 3
  • zahra safaeyan 4
1 Associate Professor, Faculty of Radio and Television Production, Radio and Television University, Tehran, Iran
2 Master of Production, Radio, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 PhD in Linguistics, Director of the Language and Media Department of the Broadcasting Research Center of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran
4 PhD Student in Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Radio, as an important audio medium, in order to retain its audience and attract more listeners, must always seek to produce high quality and attractive programs. In order to achieve this goal, in addition to providing good content, it needs to have structurally appropriate design, for programs. One of the most important factors in making a radio program attractive is the variety of content in the structure of the program, as well as maintaining coherence and integration throughout the program. The purpose of this study is to determine the criteria for the structural design of combined radio programs to produce programs with a diverse and coherent structure. This article is based on documentary and library data and in-depth interviews with twenty experts in the field of radio programming.
According to the findings of this research work, which have been obtained especially using the opinions of experts and programmers during the interview process, four criteria can be proposed, including balance, ups and downs (exiting), rhythm and proper criteria for structural design of combined radio programs. By using these four criteria, which have their own sub-categories, it is possible to produce diverse and at the same time coherent programs. Among the four criteria, the of balance and ups and downs criterias are more concerned with creating coherence and integration in the program, and the two criteria of rhythm and ups and downs are more concerned with creating diversity and attractiveness in the program while observing proper and balance features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critera
  • Design
  • Structure of Radio Program
  • Combined Radio Program
اسمعیل‌نژاد، معصومه. 1388. " برنامه‌های مجله‌ای رادیو" . ماهنامه صدای جمهوری اسلامی ایران.  سال هشتم.  شماره 49: 115 ـ 120.
اسمعیل‌نژاد، معصومه. 1398. " قالب‌های جدید رادیویی در عصر کنونی". ارائه‌شده در جشنواره جهانی رادیو.
استارکی، گای. 1398. رادیو، ساختار و محتوا. ترجمه عباس قارونی. تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما.
برخوردار، ایرج. 1381. اصول تهیه‌کنندگی برنامه‌های رادیویی. تهران: اداره کل تحقیق و توسعه صدا.
برخوردار، ایرج. 1387. " تحلیل و بررسی برنامه‌های رادیویی" . مجله رادیو، سال هفتم. شماره 40: 79 ـ 86.
جولانی، طاهره. 1396. بررسی عناصر انسجام بخش در متون اجتماعی رادیو.  پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
چابکی، شایسته. 1388. بررسی میزان ارتباط و انطباق ریتم روزانه بدن با برنامه‌سازی رادیویی و پیشنهاد الگوی مطلوب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی رادیو. تهران:  دانشگاه صداوسیما.
حریری، نجلا. 1386. اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاداسلامی. واحد علوم و تحقیقات.
خاکمردانی، رضا. 1388. بررسی ساختار شبکه‌های تخصصی رادیویی با تکیه بر شیوه‌ها (قالب‌های ) برنامه‌سازی از نظر عوامل در شبکه های تخصصی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی رادیو. تهران:  دانشگاه صداوسیما.
خجسته، حسن. 1396. رادیو چیست؟جامعه شناسی رادیو.  تهران: دانشگاه صداوسیما.
دباغ، علیرضا. 1394. هنر تهیه‌کنندگی در رادیو. تهران: مرکز پژوهش و سنجش افکارصداوسیما.
زندی، نیلوفر. 1390. پیشنهاد راهبر مطلوب جذب تهیه‌کننده رادیویی از نظر کارشناسان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صداوسیما.
روشن، فاطمه. 1399. طراحی ساختاری عناصر شنیداری در کنداکتور برنامه‌های رادیویی (مطالعه موردی: برنامه‌های ترکیبی رادیو). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه صداو سیما.
سالمی، آزاده. 1386. بررسی میزان شنونده و میزان جذابیت برنامه‌های ترکیبی در شبکه‌های رادیویی ایران، تهران و جوان و ارتباط آن با میزان استفاده از عوامل جذابیت برنامه های رادیویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی. تهران:  دانشگاه صداوسیما.
علوی‌مقدم، مهیار. 1377. نظریه‌های نقد ادبی ( صورتگرایی و ساختارگرایی ). تهران: سمت.
صادقی، عادل. 1386. واژه‌نامه برنامه‌سازی رادیویی.تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.
کارول، نوئل. 1387. درآمدی بر فلسفه هنر. ترجمه صالح طباطبایی. تهران: فرهنگستان هنر.
Beaman, Jim. 2006. Programe Making For Radio ,Uk, Routledge.
Kenney, K. 2009. Visual Communication Research Designs. New York: Routledge.
Starkey, Guy 2002. Radio in context,Uk, Palgrave.
Tacchi, Jo. 2009. Radio Journal International Studies in Broadcast & Audio Media,Volume 7, Number 2. Queensland University of Technology, Australia.