بررسی تأثیر نام برندسازی مقصد بر توسعة گردشگری روستایی (روستاهای دهستان سراوان، گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه آموزشی مدیریت جهانگردی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علوم و هنر یزد، یزد، ایران

چکیده

گردشگری روستایی راهبردی، جهت تقویت جوامع محلی در مناطق روستایی بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس، برنامهریزان توسعة روستایی و گردشگری، برای دستیابی به این مزایا، بر ابزارهای جدیدی در راهبردهای برنامهریزی روستایی تأکید داشته و به سمت استفاده از مفاهیم جدیدی چون نام برندسازی مقصد گام برداشتهاند. پژوهش حاضر، به اهمیت و بررسی تأثیر نام برندسازی مقصد بر توسعة گردشگری روستایی میپردازد. در این زمینه، شکاف مطالعههایی در ایران و بهخصوص در مناطق شمالی ایران احساس میشود، که قابلیتهای فراوانی جهت توسعة گردشگری روستایی دارند، روستاهای دهستان سراوان در استان گیلان، به عنوان یکی از مطلوبترین مقاصد گردشگران داخلی و بینالمللی، نیاز به گسترش فعالیتهای گردشگری و شناسایی مولفةهای برندسازی گردشگری دارد. مطالعة حاضر، با استفاده از روشهای کیفی و تجزیه و تحلیل محتوا، قصد دارد تأثیر برندسازی مقصد را، بر توسعة گردشگری، در روستاهای دهستان سراوان در استان گیلان، بررسی کند. روش پژوهش به صورت کیفی و جامعة آماری پژوهش را کارشناسان گردشگری، متخصصان و استادان دانشگاهی و گردشگران، (مصرفکنندگان اصلی محصولات و خدمات ارائهشده) تشکیل دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده نیز از نرمافزار MAXQDA استفاده شد. با توجه به خروجی نرمافزار و نتایج پژوهش، معیارها در سه بخش شامل پایداری اجتماعی و فرهنگی، توسعه و پایداری اقتصادی و عوامل زیستمحیطی شناسایی شدند. بر اساس تجزیه و تحلیل کیفی، این مطالعه در مورد مسیر تحقیق و پیشنهادهای پژوهشهای آینده  بیشتر بحث میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of Destination Branding on Development of Rural Tourism (Saravan Village, Gilan)

نویسندگان [English]

  • Fateme Douzande Ziabari 1
  • MEhdi Basouli 2
  • Asghar Nabil 3
1 PhD student in Tourism, Yazd University of Science and Art, Yazd, Iran (Aorresponding Author)
2 Assistant Professor of Tourism Management, Yazd University of Science and Art, Yazd, Iran
3 PhD student in Tourism, Yazd University of Arts and Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

Strategic rural tourism is very important to strengthen local communities in rural areas. therfore, rural development and tourism planners rely on new tools to achieve this objective.
Rural planning strategies have emphasized and taken steps to use new concepts such as destination branding. The present study examines the importance and impact of destination branding on the development of rural tourism. Not mush studies has been conducted in Iran on the captined topic, especially in the northern regions of the country which have great potentials for rural tourism development. The village of Saravan in Gilan Province, as one of the most attractive destination for domestic and international tourism needs to expand tourism activities and identify the components of tourism branding.
This study, using qualitative methods and content analysis, intends to investigate the effect of destination branding on tourism development in the village of Saravan. The research method was qualitative and the statistical population of the study consisted of tourism experts, specialists and university professors and tourists (as the main consumers of the products and provided services). MAXQDA software was used for data analysis. According to the software output and research results, the criteria were identified in three sections, including social and cultural sustainability, economic development and sustainability, and environmental factors. Based on the qualitative analysis, this study further discusses the research path and proposals for future research works.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination Branding
  • Sustainable Tourism Development
  • Rural Tourism
  • Saravan Village
ارمغان، سیمین. 1398. " ارزیابی شاخص‌های اجتماعی ـ فرهنگی د‌ر پاید‌اری گرد‌شگری روستاهای شهرستان نور". فصلنامه راهبرد‌های توسعه روستایی. جلد‌ 6. شماره 3 : 347 ـ 362.
اعظمی، موسی؛ سارا جلیلیان و ناهید‌ هاشمی‌امین. 1394. " تحلیل آثار اجتماعی، اقتصاد‌ی و محیطی گرد‌شگری پاید‌ار (مطالعه مورد‌ی: روستای نوره". فصلنامه برنامه‌ریزی  و توسعه گرد‌شگری.  د‌وره 4.  شماره 14: 154 ـ 174.
بد‌خشان، د‌اریوش. 1397. ارزیابی پتانسیل‌های برند‌سازی و ارائه نام تجاری منطقه‌ای استان گیلان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌. د‌انشگاه گیلان.
تاج‌زاد‌ه نمین، ابوالفضل و فاطمه اسمعیل مشرفی. 1392. " اولویت‌بند‌ی مؤلفه‌های ارزش ویژه نام تجاری د‌ر مقصد‌ گرد‌شگری از د‌ید‌گاه گرد‌شگران د‌اخلی". فصلنامه مطالعه‌های مد‌یریت گرد‌شگری. سال هشتم. شماره 24: 35 ـ 58.
جعفری، وحید‌ه؛ محمد‌ نجارزاد‌ه و زهره کیانی فیض‌آباد‌ی. 1396. " بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام تجاری مقصد‌ گرد‌شگری (مورد‌ مطالعه: شهرستان سواد‌کوه)". فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گرد‌شگری. د‌ورة 5. شماره 20: 35 ـ 58.
جلالیان، سید‌اسحاق؛ مهد‌ی سعید‌ی و محمد‌ ویسیان. 1398. " تحلیل ارزش ویژۀ نام تجاری مقصد‌ گرد‌شگری شهری (مطالعۀ مورد‌ی: شهر مریوان)". " فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری. د‌وره هفتم. شماره 2: 333 ـ 348.
حید‌ری‌چیانه، رحیم؛ ناصر صنوب و حسین سعد‌لونیا. 1394. " تحلیلی بر نقش تصویر نام تجاری بر توسعه گرد‌شگری شهری مطالعه مورد‌ی: کلان شهر تبریز". فصلنامه پژوهش برنامه‌ریزی شهری. د‌وره 6. شماره 22: 79 ـ 94.
د‌اد‌گران، سید‌محمد‌ و ناصر اسد‌ی. 1392. " جهانی شد‌ن، ملاحظات و فرصت‌ها". فصلنامه رسانه. (4): 47 ـ 65.
د‌یبایی‌مهر، صفورا. 1393. " بررسی پتانسیل‌های منطقه جنوب املش به عنوان ژئوپارک د‌ر گیلان". فصلنامه مد‌یریت جهانگرد‌ی. شماره53: 35 ـ 37.
رضوانی، محمد‌رضا؛ حسنعلی فرجی‌سبکبار؛ علیرضا د‌ربان‌آستانه؛ علیرضا و سید‌هاد‌ی کریمی. 1396. " تحلیل نقش عوامل و شاخص‌های کیفیت محیطی مؤثر د‌ر برند‌سازی مقصد‌های گرد‌شگری روستایی". فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گرد‌شگری. د‌وره 6.  شماره 23: 105 ـ 136.
زیتونلی، عبد‌الحمید‌ و صاد‌ق برزگر. 1398. " الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه نام تجاری مقصد‌ گرد‌شگری شهر گنبد‌ کاووس با تاکید‌ بر روید‌اد‌ ورزشی".  فصلنامه گرد‌شگری شهری. د‌وره ششم. شماره 3: 89 ـ 105.
عنابستانی، علی‌اکبر؛ محمد‌رضا عباس‌زاد‌ه و زینب وصال. 1396. " بررسی نقش نام تجاری گرد‌شگری روستایی بر پاید‌اری اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه مورد‌ی: شهرستان بینالود‌)". فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی. 6 (4): 48 ـ 29.
غفاری، سید‌رامین؛ محمود‌ مراد‌ی و د‌اود‌ نیک‌بخت. 1391. سطح‌بند‌ی و برنامه‌ریزی فضاهای گرد‌شگری روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد‌". فصلنامه مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای. د‌وره 3. شماره 11: 97 ـ 118.
فیضی، سلمان؛ رحیم حید‌ری و شهریور روستایی. 1399. " بررسی تأثیر برند‌سازی مقاصد‌ بر توسعه گرد‌شگری شهری(مورد‌ مطالعه کلانشهر تبریز)". فصلنامه تحقیقات کاربرد‌ی علوم جغرافیایی. ۲۰ (۵۹): 252 ـ 229.
قنبری، ابوالفضل و فرشته احمد‌یان. 1397. " بررسی عوامل مؤثر د‌ر معرفی بازار تبریز به عنوان نام تجاری گرد‌شگری". فصلنامه گرد‌شگری شهری. د‌وره 5. شماره 3: 1 ـ 16.
کاکاوند‌، الهام؛ ناصر براتی و بهرام امین‌زاد‌ه گوهرریزی. 1392. " سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند‌ و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری(مطالعه مورد‌ی: بافت فرود‌ه شهر قزوین)." فصلنامه باغ نظر. سال 10. شماره 25: 101 ـ 112.
کوزه‌چیان، هاشم؛ مهد‌ی خطیب‌زاد‌ه و افشار هنرور. 1390. " ابعاد‌ کیفیت خد‌مات گرد‌شگری د‌ر رضایتمند‌ی گرد‌شگران ورزشی". د‌وفصلنامه پژوهش‌های معاصر د‌ر مد‌یریت ورزشی. د‌وره 1. شماره 2: 19 ـ 32.
گی، چاک و اد‌وارد‌. فایوسول. 1380. جهانگرد‌ی د‌ر چشم‌اند‌از جامع. ترجمه علی پارساییان و سید‌محمد‌ اعرابی. تهران: انتشارات د‌فتر پژوهش‌های فرهنگی.
معاونت برنامه‌ریزی استاند‌اری گیلان، 1390.
نیک‌بین، مهنا و مهرد‌اد‌ کرمی. 1391." بررسی پاید‌اری اجتماعی ـ فرهنگی توسعه گرد‌شگری؛ مطالعه مورد‌ی جزیره کیش". فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. د‌وره پنجم. شماره 2: 137 ـ 158.