تحلیل سلسله مراتبی جایگاه عوامل فضای مجازی مؤثر بر توسعة گردشگری دفاع مقدس؛ با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم ارتباطات , دانشگاه آزاد اسلامی , واحد تهران مرکزی , تهران , ایران

چکیده

صنعت گردشگری از صنایع پردرآمد و اشتغالزای دنیاست که در چنددهة اخیر، بیش از گذشته مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. بسیاری از کشورها، بخش مهمی از درآمد ملی خود را از راه صنعت گردشگری تأمین میکنند و درآمدهای ارزی حاصل از آن، یکی از منابع عمدة تقویت اقتصاد ملی و توسعة روزافزون کشورها محسوب میشود. هدف اساسی تحقیق حاضر، رتبهبندی جایگاه عوامل فضای مجازی مؤثر بر توسعة گردشگری دفاع مقدس است. این پژوهش، به روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی (FAHP) اجرا شده است. اطلاعات تحقیق حاضر، با استفاده از پرسشنامة محققساخته، بر اساس مقایسات زوجی از نمونهای متشکل از ده کارشناس در حوزة مدیریت رسانه و گردشگری (بخش کیفی) و 66 نفر از کارشناسان مدیریت رسانه (بخش کمی) در سال 1399 جمعآوری شده است. نتایج این تحقیق، نشان داده که در حوزة فضای مجازی، بیشترین تأثیر مربوط به تقویت زیرساختهای فناورانه، تأکید بر مؤلفههای جنگ نرم در حوزة گردشگری دفاع مقدس، ایجاد زیرساختهای گردشگری الکترونیک در حوزة دفاع مقدس، آرشیوسازی مجازی آثار مرتبط با ادبیات پایداری و دفاع مقدس و استفاده از بستر فضای مجازی برای معرفی و تبلیغ گردشگری دفاع مقدس در رتبة بعدی عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری دفاع مقدس قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hierarchical Analysis of the Role of Cyberspace Factors on Development of Sacred Defense Tourism, by Employing the Fuzzy AHP Approach

نویسندگان [English]

  • zohreh javadieh 1
  • nasim majidi ghahroodi 2
  • bita shahmansori 3
1 PhD student in Communication Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran(Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The tourism industry is one of the most lucrative and employment-generating industries in the world, which in recent decades has received more attention than any time before, by every country. Many countries earn a significant portion of their national income through the tourism industry, and the foreign exchange earnings are one of the major sources for boosting the national economy and development of countries.
 The main purpose of this study is to rank the position of cyberspace factors affecting the development of Sacred Defense tourism. This research has been carried out by using fuzzy Hierarchical Analysis (FAHP). The data of the present study, using a researcher-made questionnaire, were collected based on a pairwise comparison of a sample of 10 experts of media and tourism management (qualitative section) and 66 media management experts (quantitative section) in 2020.
The results show that in cyberspace, the greatest impact is attributed to enhancing technological infrastructure, concentrating on the components of software in relations to Sacred Defense Tourism, creating E-tourism infrastructure in the said area, virtual archiving of works related to Resistance Literature and Sacred Defense and the use of cyberspace to introduce and promote Sacred Defense Tourism, are the next factors affecting the development of such particular type of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Holy Defense Tourism
  • Cyberspace
  • Strengthening Cyberspace Technological Infrastructure
  • Software Components
  • Creating Electronic Infrastructure for the Holy Defense Tourism
انصاری، ابراهیم؛ مسعود‌ کیانپور و پری عطایی. 1397. " تحلیل جامعه شناختی تاثیر استفاد‌ه از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی (مورد‌ مطالعه: شهر اصفهان)". فصلنامه جامعه شناسی کاربرد‌ی. د‌وره  29. پیاپی 69: 18-40.
د‌فتر مطالعات گرد‌شگری جنگ. 1387. "طرح جامع گرد‌شگری جنگ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌د‌ستی و گرد‌شگری"، مجری اید‌ه‌پرد‌ازان توسعه.
رجبی، آزیتا و مجبوبه بازرلو. 1393. " بررسی وضعیت گرد‌شگری جنگ د‌ر ایران و ارائه استراتژی برای توسعه آن". فصلنامه جغرافیای فضای گرد‌شگری. د‌وره 3. شماره 11: 17-48.
فرجی‌راد‌، عبد‌الرضا و بهنام افتخاریان. 1391. " بررسی نقش معماری د‌رصنعت گرد‌شگری (مطالعه مورد‌ی: معماری ایران)". فصلنامه جغرافیایی فضای گرد‌شگری. د‌ورة 1. شمارة 3: 49 ـ 67.
قالیبافان، سید‌حسن و فاطمه اکبری‌آواز. 1400. " سنتزپژوهی تأثیرات مصرف رسانه‌ای د‌ر مطالعات پیشین". فصلنامه رسانه. سال سی و د‌وم. شمارة 1: 79 ـ 106.
لطفی، حید‌ر. ۱۳۹۸. " ارزیابی توسعه خد‌مات و زیرساخت های گرد‌شگری جنگ د‌ر مناطق غرب ایران (نمونه مورد‌ی: شهرستان‌های استان کرمانشاه)". فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران. ۱۱ (۳): ۷۸-۸۷ .
محمد‌ی، سعد‌ی. 1397. " شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گرد‌شگری جنگ د‌راستان کرد‌ستان - مطالعه مورد‌ی: شهرستان مریوان".  فصلنامه اطلاعات جغرافیایی. 27 (107): 49-66.
نورانی، حمید‌. 1389. د‌فاع مقد‌س و توسعة گرد‌شگری د‌ر استان خوزستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌. د‌انشگاه آزاد‌ اسلامی واحد‌ علوم و تحقیقات.
نیازی، محسن؛ هاد‌ی رازقی مله؛ محمد‌ عقیقی و  محمد‌ سلیمان‌نژاد‌. 1397. " مطالعه تطبیقی د‌لایل ترجیح رسانه‌ها د‌ر تلویزیون د‌اخلی و خارجی با استفاد‌ه از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی  (FAHP) (مطالعه مورد‌ی: کارشناسان حوزه رسانه و شهروند‌ان تهرانی)".  فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. د‌وره 25. شماره 95: 162-131.
وثوقی لیلا و نیلوفر رجبی‌مقد‌م. ۱۳۹۷. " عوامل انگیزشی د‌ر گرد‌شگری جنگ مورد‌ مطالعه: موزه جنگ خرمشهر". د‌وفصلنامه مطالعات اجتماعی گرد‌شگری. ۶ (۱): ۱-۲۶.
وثوقی، لیلا. 1388. " گرد‌شگری تلخ (با تأکید‌ بر گرد‌شگری جنگ)". فصلنامه مطالعات مد‌یریت گرد‌شگری. شماره 10: 105-127.