رویکرد بازی های رایانه ای در اخلال نظم و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مبارزه با مواد مخدر, دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

2 استادیارگروه امنیت , دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامى امین, تهران , ایران .

چکیده

امروزه برخی از بازیهای رایانهای، با ارائة محتوای مرتبط با آموزش کِشت، تولید، توزیع، قاچاق و کسب درآمدهای نامشروع از طریق تجارت مواد اعتیادآور، در حال ترویج فرهنگ اعتیاد و مصرف مواد مخدر و ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماعی هستند. هدف پژوهش حاضر،  بررسی رویکرد بازیهای رایانهای در اخلال نظم و امنیت اجتماعی از طریق ترویج اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، پژوهشی ترکیبی و از نوع اکتشافی است. جامعة آماری در بخش کیفی پژوهش، که بر اساس نظریة دادهبنیاد صورت گرفته، 16 نفر از خبرگان، شامل گیمرهای (بازیکنان) حرفهای، معاونان پلیس مبارزه با مواد مخدر و همچنین معاونان ستاد مبارزه با بازیهای رایانهای غیرمجاز هستند. در بخش کمی نیز، 73 نفر از معتادان تحت درمان 18 تا 23ساله که حضور در میدان بازیهای رایانهای را تجربه کرده و به موضوع تحقیق نیز آشنایی کامل داشتند، با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند در دسترس، برای نمونة آماری تحقیق انتخاب شدهاند. برای سنجش روایی از روش روایی صوری و محاسبة پایایی پرسشنامه بخش کیفی از روش پایایی بین دو کدگذار و برای محاسبة پایایی بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب پایانی بین دو کدگذار 79درصد و ضریب آلفای کرونباخ 801/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری با استفاده نرمافزار MAXQDA و برای تحلیل دادههای کمی حاصل از پرسشنامة محققساخته از آزمون تی تکنمونه و از نرمافزار SPSS استفاده شده است. یافتهها نشان داد، رویکردهای بازیهای رایانهای، در گرایش به اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر، که موجبات اخلال در نظم و امنیت اجتماعی را نیز فراهم خواهد آورد، عبارت از: رویکرد ترویجی ـ تبلیغی، با نقش بیشتر از زیاد؛ رویکرد درآمدزایی و قدرتنمایی، با نقش متوسط؛ رویکرد تربیتیـ  آموزشی، با نقش بیشتر از متوسط و درنهایت رویکرد عادیسازی، با نقش کمی بیشتر از حد متوسط است. نتایج تحقیق نشان داد که بازیهای رایانهای در صددند، با بهرهگیری از اقدامهایی نظیر ایجاد وسوسة مالی، ترویج فرهنگ غربی در جهت مصرف و آموزش نحوة استعمال انواع مواد مخدر، روشهای تولید انواع مواد اعتیادآور، کاهش ترس و نگرانی و سایر مؤلفههای دیگر از قبیل گسترش دامنة خشونت و افزایش اعتمادبهنفس کاربران، موجبات تحریک و گرایش به جرایم مواد مخدر را، بین بازیکنان و اخلال نظم و امنیت اجتماعی فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The approach of computer games to disturbing social order and security (Case Study: Drug Addiction and Commitment)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ghorbani 1
  • hamid panahi 2
1 M.Sc. Department of Counter Narcotics, Faculty of Information Science and Technology, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Security, Command and Staff Faculty, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of computer games in disrupting social security and order by promoting drug addiction and committing drug crimes.The statistical population in the qualitative part of the research, which was based on data theory,consisted of 16 experts, including professional gamers (players), deputy police anti-narcotics police,as well as deputies of the anti-computer game headquarters. In the quantitative part, 73 addicts under treatment aged 23-23 years, who experienced the presence in the computer game field and were fully acquainted with the subject of the research, were selected using the available sampling method to become a member of the statistical sample of the research. Were. To calculate the reliability of the qualitative section questionnaire,the reliability method was used between the two coders with the final result (79%) and to calculate the reliability of the quantitative section, the Cronbach's alpha coefficient with the final result (0.801) was used.MAXQDA and SPSS software were used in qualitative and quantitative sections and descriptive and inferential analysis of the data obtained from the questionnaires,respectively. Findings showed that computer game approaches to drug addiction and crime tendency are: 1-Promotional-advertising approach, 2- Monetization and exponential approach,3- Educational-educational approach, 4-Normalization approach. The results showed that all identified approaches were involved in the tendency to addiction and committing drug crimes among the players of computer games

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Security
  • Computer games
  • addiction
  • drugs
  • drug crimes
آبخیز، امین. 1396. ارتباط فضای مجازی با گرایش به اعتیاد دانش‌آموزان استان فارس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
اخوان‌مقدم، زهره. 1399. کتابشناسی روش تحقیق. تهران: انتشارات کلک مشاطه.
آذری، سعید. ۱۳۸۸. " بازی‌های رایانه‌ای و خشونت"، فصلنامة پژوهش و سنجش. دورة 15، شمارة ۵۴:  121ـ137.
اسدی، علی و محمد شمسی. 1396. " فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری، کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21".  رشت، دانشگاه امام صادق (ع). پردیس خواهران.
بربر، مسعود. ۱۳۹۲. " بازی‌های رایانه‌ای فرصت یا تیل یاد".  کتاب ماه علوم و فنون.  شمارة ۷۷: 32ـ39.
پورمنافی، ابوالفضل و ابراهیم قربانی. 1397. " پیشگیری نوین: نقش رسانه مجازی  در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر در فضای سایبر".  فصلنامة اعتیادپژوهی.  سال 12،. شمارة 49: 9ـ22.
جباری، طاهره و سیدمحمد حسینی. 1394. " پرخاشگری رایانه‌ای (تأثیر‌گذاری بازی‌های ویدیویی خشن در کودکان و نوجوانان)". فصلنامة دانش انتظامی. دورة 6.  شمارة 23: 32ـ 48.
حسین‌زاده، بهنام و ابراهیم قربانی. 1396. " بررسی و رتبه‌بندی روش‌های مؤثر در پیشگیری از بحران اعتیاد به مواد مخدر در بین زنان شهرستان ارومیه". دوفصلنامة پژوهش‌های اجتماعی. سال 2. شمارة 3: 79ـ100.
خدابنده، عیسی؛ پرویز جباری و غلام جباری. 1393. " بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای غربی در 1ـ10.
زکوی، مهدی. 1396. " تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تمایلات بزهکارانه و انحراف کودکان و نوجوانان گیم‌نتی". فصلنامة مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات.  18 (38): 103ـ131.
زمانی عشرت؛  ملیحه چشمی و نسیم هدایتی 1388. " تأثیر اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای بر سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر اصفهان".  فصلنامة اعتیاد و سلامت. 1 (2): 98ـ105.
ساروخانی، باقر. ۱۳۸۱. نقش وسایل ارتباط جمعی در پیشگیری از وقوع بزهکاری. تهران: معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور.
طاهری، صدرالدین و احمد مصطفوی. 1399." گونه‌شناسی بن‌مایه‌های دیداری و شنیداری در رسانه بازی  دیجیتال". فصلنامة رسانه. (31) 1: 123 ـ 146.
عباسی قادی؛ مجتبی و مرتضی خلیلی کاشانی.۱۳۹۰. تأثیر اینترنت بر هویت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
علیوردی‌نیا، اکبر. 1387. " اینترنت و سوء مصرف مواد مخدر".  فصلنامة مطالعات فرهنگی و ارتباطات. دورة 1. شمارة 3: 155ـ170.
غنجی، علی (1386). کلیات مواد مخدر. تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
فضل‌اللهی، سیف‌الدین و منصوره  ملکی. ۱۳۹۰. " آثار سوء تربیتی بازی‌های رایانه‌ای بر کودکان از دیدگاه مربیان پرورشی ناحیه ۲ قم". دو فصلنامة اسلام و پژوهش‌های تربیتی/ شمارة ۲: 125 ـ 144.
قربانی، ابراهیم. 1397. " ارائه الگوی واکنش سایبری در جهت برون‌رفت از بحران اعتیاد به مواد مخدر در فضای مجازی". فصلنامة علمی‌پژوهشی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی. سال 13. شمارة 51: 80ـ59.
قربانی، ابراهیم. 1399. مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان در فضای مجازی. چاپ اول. تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
قربانی، ابراهیم؛ جواد کیانی؛ علی ابراهیمی و اسدالله مالکی. 1396. " پیش‌بینی سهم فضای سایبر (شبکه‌های مجازی) در میزان گرایش به سوءمصرف مواد مخدر و روانگردان". فصلنامة پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی. 12(46): 9ـ27.
قربانی، ابراهیم؛ محمدتقی فتاح؛ وحید منصوری‌فرو مختار بهرامی‌مهر. 1391. " بررسی تهدیدات و تأثیرات قاچاق مواد مخدر از مرز بین ایران و افغانستان و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه". فصلنامة  علوم و فنون مرزی. سال 1. شمارة 2: 67ـ86.
منطقی، مرتضی. ۱۳۸۰. بررسی پیامدهای بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای. تهران: انتشارات فرهنگ و دانش.
یوسف‌پور، احمد و ام‌البنین حاج‌اسماعیلی. 1396. " بررسی علل عوامل گرایش فرزندان به فضای مجازی، مطالعه موردی بازی‌های رایانه‌ای وتاثیر آن بر خشونت نوجوانان وجوانان". سومین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران: مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
Borresen, Kelsey. (2013). “5 Good Reasons To Get Married While You’re Young, According To Research”. View in: < https://www.huffpost.com/entry/married-young_n_4227924> (access 2020/4/23).
Douthat, Ross. 2013. “Late Marriage and Its Consequences”. View in: < https://douthat.blogs.nytimes.com/2013/03/22/late-marriage-and-its-consequences/> (access 2020/4/23).
Hymowitz, kay and others. 2013. The Benefits and Costs of Delayed Marriage In America. The National Marriage Project At The University Of Virginia.
Mayring Philipp. 2000. “ Qualitative Content Analysis”. Qualitative Social Research. 1(2).
Orbe, p., Marke. 1998. An “outsider within” perspective to organizational communication: Explicating the communicative practices of co-cultural group members. Management Communication Quarterly. 12(2), 230-279.
Orbe, p., Marke and Spellers, E., Regina. 2005. From the Margins to the Center: Utilizing Co-Cultural Theory in Divers Contexts. In: William B. Gudykunst. Theorizing About Intercultural Communication.  Thousand Oaks, London, New Delhi, SAGE Publications.
 Scholl, A (2008). Qualitative Methodology. In W. Donsbach (ed), The International Encyclopedia of Communication. Oxford: Blackwell Publishing.