نظریه هم فرهنگی و افزایش سن ازدواج دختران تحلیل فیلم شماره 17 سهیلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادتمام گروه ارتباطات و تبلیغ ,دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ,دانشگاه امام صادق (ع), تهران , ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ,دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ,دانشگاه امام صادق‌(ع), تهران ,ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

آمار و ارقام نشان میدهد، سن ازدواج میان دختران و پسران، طی سالهای اخیر بالا رفته است و در پی آن، به تعداد دختران مجردی که سنشان برای ازدواج بالا رفته نیز، افزوده شده است. اگرچه رسانههای مختلف، همواره در حد اطلاعرسانی به این موضوع مهم پرداختهاند، اما هیچگاه به مشکلات و چگونگی تعامل این طیف، با ساختار غالب جامعه پرداخته نشده است. فیلم شماره 17 سهیلا،  نخستین اثری است که در سینمای ایران و با زبان تصویری به این معضل میپردازد. این مقاله که بر نظریة همفرهنگی مبتنی است، سعی دارد با تحلیل محتوای کیفی این اثر سینمایی، پیامدهای عدم ازدواج بههنگام را به دست آورده و راهبردهای خاصی را بررسی کند که این طیف، به عنوان گروه همفرهنگ، ممکن است در تعامل و ایجاد رابطه با گروه غالب،که از لحاظ سلسلهمراتب هویتی در موقعیت بالاتری قرار دارند، به کار گیرند. یافتههای پژوهش نشان میدهد عدم ازدواج بههنگام میتواند پیامدهایی همچون افول زیبایی و جوانی، عدم اعتمادبهنفس، تنهایی و افسردگی، حساسیت و زودرنجی، کنایههای مردم، مشکل فرزندآوری، تأمین نشدن نیازهای عاطفی و جنسی، جایگزینی روابط نامتعارف به جای ازدواج و درنهایت سختتر شدن ازدواج را به دنبال داشته باشد. همچنین تصویری که فیلم از جهتگیریهای ارتباطی همفرهنگ ارائه میدهد، در راستای همانندسازی و انطباق او با گروه غالب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-Cultural Theory and Increasing Age of Girls’ Marriage; Analysis of The Movie “Number 17 Soheila”

نویسندگان [English]

  • Hassan Bashir 1
  • Mohammad reza Aghayani Chavoshi 2
1 Professor of the Department of Communication and Propaganda, Faculty of Islamic Education and Culture and Communication, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran
2 Master student of Islamic Education and Culture and Communication, Faculty of Islamic Education and Culture and Communication, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran.(Cirresponding AUthor)
چکیده [English]

Figures and statistics show that increasing the age of marriage has led to an increase in the number of single girls. Over the years, various media outlets have covered this important issue, however, the problems of these women and their interactions with the dominant structure of society has never been addressed. The movie “Number 17 Soheila” is the first work in Iranian cinema that has addressed this issue using a visual medium.
The current article is based on co-cultural theory and is trying to grasp the consequences of not having a timely marriage via qualitative content analysis of this cinematic work. It will study the special strategies that this part of the society as a co-cultural group would employ to interact and communicate with the dominant group, which are in a higher position in terms of identity hierarchy. Findings of this study shows that not having a timely marriage can lead to decline of beauty and youth, low self-confidence, loneliness and depression, sensitivity and irritability, other people's reproach, childbearing issues, unfulfilled sexual and emotional needs, replacing marriage with questionable relationships, and eventually even more difficulty in getting married.
Also, the image presented in this movie shows a co-cultural communication strategy that seeks to replicate and adapt to the dominant group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Co-cultural Theory"
  • "Marriage Age"
  • "late Marriage"
  • "Number 17 Soheila Movie"
  • "Qualitative Content Analysis"
ارحامی، آسیه و سمانه مرتجی. 1395. نگاهی به بایسته‌های آماری در سیاستگذاری در حوزه ازدواج. تهران: دفتر مطالعات فرهنگی (گروه زنان و خانواده).
ایمان‌زاده، علی و دیگران. 1396. ‌" تجربیات ریسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دفتر دانشگاه تبریز از ازدواج دیرهنگام (مطالعه‌ای پدیدراشناسی)‌". فصلنامة زن در فرهنگ و هنر. دورة 9. شمارة. 4: 541 ـ‌560.
آذری، غلامرضا.  1377. ‌" جایگاه روش تحلیل محتوایی در سینما‌". فصلنامة فارابی. دورة 7.  شمارة 28: 18ـ27.
آیت‌اللهی، زهرا و دیگران.  1397. دانش خانواده و جمعیت. چاپ هفتم. قم: نشر معارف.
بشیر، حسن و علی سلیمان‌زاده. 1393. ‌" نظریه هم‌فرهنگی و گروه‌های هم‌فرهنگ: مطالعه مناسبات ارامنه در ایران‌". فصلنامة مطالعات میان‌فرهنگی. شمارة 21: 123ـ144.
بشیر، حسن و همکاران. 1397. مطالعات میان‌فرهنگی.  ج1. تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
بوردول، دیوید و کریستین تامسون. 1394. هنر سینما. ترجمة فتاح محمدی. چاپ چهاردهم. تهران: نشر مرکز.
پورامینی، محمدباقر. 1381.  جوان در چشم و دل پیامبر. تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
چابکی، ام‌النبین. 1395. ‌" روایت دختران 45 سال به بالای شهر تهران از علل تجرد قطعی‌". فصلنامة مطالعات اجتماعی ایران. سال دهم. شمارة 2 و 3: 102 ـ 123.
حریری، نجلا.  1385. اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
درگاه ملی آمار، ‌"نتایج تفصیلی سرشماری 1395‌"، < https://www.amar.org.ir/> (دسترسی 21/5/1398).
دی آنجلیس، باربارا. 1383. رازهایی دربارة زنان. ترجمه هادی ابراهیمی. تهران: نسل نواندیش.
رجبی، عباس. 1386. ‌" سن مناسب ازدواج؛ عوامل افزایش و راهبردهای کاهش آن‌". ماهنامة  معرفت. سال شانزدهم. شمارة 112: 143 ـ 154.
سلیمانی، زهرا. 1397. ‌" تجرد قطعی، مولود مادی‌گرایی در جامعه امروز‌".  روزنامه آرمان امروز، (منتشر شده در 10/3/1397).
طاهری، آرین. 1396. کالبدشکافی فیلم: درآمدی به روش‌های کیفی تحلیل فیلم. تهران: سوره مهر.
عباس‌زاده، محمد و نرمین نیکدل. 1395. ‌" مطالعة بسترهای زمینه‌ساز تأخیر در ازدواج دختران با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی‌". فصلنامة زن در فرهنگ و هنر. دورة 8. شمارة 4: 493 ـ 516.
عباسی، پریسا. 1395. ‌" بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران با تکیه بر تغییرات سبک زندگی‌". فصلنامة تحقیقات جدید در علوم انسانی. شمارة 3: 33 ـ 59.
فقیهی، علی‌نقی. 1391.  تربیت جنسی: مبانی، اصول و روش‌ها از منظر قرآن و حدیث. قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
فلیک، اووه. 1397. درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمة هادی جلیلی. چاپ دهم. تهران: نشرنی.
فلیک، اووه؛ ارنست فون کاردوف و اینس اشتاینکه.  1397. راهنمای روش تحقیق کیفی. ترجمة ستار محمدی تلوار. تهران: روش‌شناسان و جامعه‌شناسان.
گادیکانست، ویلیام بی و دیگران. 1385. ‌" نظریه‌پردازی درباره ارتباطات میان‌فرهنگی‌".  ترجمة پیروز ایزدی. فصلنامة رسانه. سال هفدهم. شمارة 3 : 49-98.
گادیکانست، ویلیام بی. 1396. نظریه‌پردازی درباره ارتباطات میان‌فرهنگی. ترجمة حسن بشیر و همکاران.  ج 1. تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
مک فادن، برنارد آدولفوس. 1368.  بلوغ و ازدواج.  ترجمة مهرداد مهرین. تهران: بهاران.
نجاتی، محمدحسین.  1395. ‌" بی‌شوهری نیست، پسران با دختران جوان‌تر ازدواج می‌کنند‌".
https://www.khabaronline.ir/photo/614218> 
Borresen, Kelsey. (2013). “5 Good Reasons To Get Married While You’re Young, According To Research”. View in: < https://www.huffpost.com/entry/married-young_n_4227924> (access 2020/4/23).
Douthat, Ross. 2013. “Late Marriage and Its Consequences”. View in: < https://douthat.blogs.nytimes.com/2013/03/22/late-marriage-and-its-consequences/> (access 2020/4/23).
Hymowitz, kay and others. 2013. The Benefits and Costs of Delayed Marriage In America. The National Marriage Project At The University Of Virginia.
Mayring Philipp. 2000. “ Qualitative Content Analysis”. Qualitative Social Research. 1(2).
Orbe, p., Marke. 1998. An “outsider within” perspective to organizational communication: Explicating the communicative practices of co-cultural group members. Management Communication Quarterly. 12(2), 230-279.
Orbe, p., Marke and Spellers, E., Regina. 2005. From the Margins to the Center: Utilizing Co-Cultural Theory in Divers Contexts. In: William B. Gudykunst. Theorizing About Intercultural Communication.  Thousand Oaks, London, New Delhi, SAGE Publications.
 Scholl, A (2008). Qualitative Methodology. In W. Donsbach (ed), The International Encyclopedia of Communication. Oxford: Blackwell Publishing.