شناسایی شبکة کنشگران و تحلیل روابط سیاستگذاری در صنعت موسیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت ,,دانشگاه تهران, تهران , ایران.

2 استادیار گروه جامعه و اطلاعات ,,پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت رسانه , دانشکده مدیریت ,دانشگاه تهران, تهران , ایران.

چکیده

صنعت موسیقی، یکی از صنایع تأثیرگذار و سودآور هنری ـ رسانهای است که در سالهای اخیر نقش ویژهای در بازار رسانه پیدا کرده است. از همین رو، نمیتوان نسبت به فعالیتها و چالشهای آن در سطح سیاستگذاری بیتفاوت بود. پژوهش کنونی، در پی یافتن مسائل سیاستگذارانة صنعت موسیقی در جمهوری اسلامی ایران و تبیین شبکة کنشگران سیاستگذاری و تحلیل روابط بین آنها است. در این پژوهش، با ۱۳ نفر از خبرگان صنعت موسیقی از جمله کنشگران صنعت، مدیران، خبرنگاران و استادان دانشگاهی در این حوزه مصاحبة عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است. دادهها بهواسطة نظریة کنشگرـ شبکه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتهاند. بر اساس یافتههای این تحقیق، شبکة سیاستگذاری این صنعت، با مسائل اقتصادی، فرهنگی، نظارتی، دینی، آموزشی، ساختاری، قانونی و مدیریتی مواجه است که به دلیل نبود شبکة هماهنگ سیاستگذاری، این مسائل همچنان پابرجا ماندهاند. در شبکة سیاستگذاری صنعت موسیقی، بازیگران ناهمگن خصوصی و دولتی وجود دارند که فقدان بازیگر محوری موجب شده تا این شبکه، ناتوان از تدوین سیاستها و اجرای آنها باشد. همچنین با توجه به پیچیدگیهای ادراکشده، این شبکه استحکام کافی را جهت سیاستگذاری و رفع چالشهای صنعت موسیقی ندارد؛ برای رفع این مسائل، پیشنهادهایی جهت طراحی شبکة مستحکمی در حوزه سیاستگذاری صنعت موسیقی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


آزاده‌فر، ‌محمدرضا. ۱۳۹۰. اقتصاد موسیقی: فرایند تولید، بازاریابی و فروش محصولات به همراه بررسی نظام اقتصادی موسیقی ایران. تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
چلنگر، زهرا و مسعود کوثری. ۱۳۹۶. "مطالعه سیاست‌های موسیقیایی در ایران". فصلنامة جامعه فرهنگ و رسانه. سال ششم. شمارة 23: 61 ـ 84 .
شریف‌زاده، رحمان. ۱۳۹۷. مذاکره با اشیا: برونولاتور و نظریه کنشگرـ شبکه. تهران: نشر نی.
شریف‌زاده، مریم؛ غلامحسین زمانی؛  عزت‌الله کرمی؛ محمدتقی ایمان و داور خلیلی. ۱۳۹۱. " رویکرد نظریه شبکه کنشگران و کاربرد آن در بررسی سامانه اطلاعات اقلیمی کشاورزی". فصلنامة پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. دورة 28. شمارة 2: 433 ـ 454.
صدرنوری، بردیا و محمدرضا همافر. ۱۳۸۴. طرح جامع موسیقی کشور (نظام موسیقی کشور ـ چالش‌ها، راهبردها). تهران:‌ راد نواندیش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری راد نواندیش).
طباطبایی، محمود قاضی و ابوعلی دادهیر. 1386. "جامعه‌شناسی علم فن‌آوری: تأملی بر تحول‌های اخیر جامعه‌شناسی علم". دوفصلنامة نامه علوم اجتماعی. 31: 125ـ142.
فتحی، بهروز. 1387. "وضعیت هنر در ایران؛ تحلیلی گذرا بر وضعیت موسیقی (سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها 1370ـ 1385)". مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
قیدرلو، کمیل و مریم جانقربان. 1393. "مقدماتی در باب سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای مناسب برای تحقق سیاست‌ها". فصلنامة دین و سیاست فرهنگی، شمارة اول: 143 ـ 172.
ملکان، مجید و کاظم مؤذن. 1394. "سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران" فصلنامة رسانه، سال بیست و ششم. شمارة ۲: 45 ـ 68.
مهدی‌زاده، محمدرضا و محمد توکل. ۱۳۸۶. "ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری: ﻣﺮوری ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ جامعه‌ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻨﺎوری". دو ﻓﺼﻠﻨﺎمة برنامه و بودجه. شمارة 105: 85 ـ 124.
میرخندان، سیدحمید. 1394.  "مقدمه‌‌ای بر سیاستگذاری در موسیقی".  دو فصلنامة دین و سیاست فرهنگی. سال دوم. شمارة چهارم: 71 ـ 104.
میرزمانی، اعظم؛ علی‌اصغر اسعدآبادی و صدیقه رضاییان فردویی. 1394. "شناسایی راه‌کارهای ساماندهی نظام نوآوری صنعت موسیقی".  فصلنامة سیاست علم و فناوری، سال هفتم. شمارة اول: 1 ـ 14.
هاشمیان، محمدحسین و محمدرضا انواری. ۱۳۹۷. "دلالت‌های نظریه کنشگرـ شبکه برونو بلتور در سیاستگذاری فرهنگی: تعامل فناوری و انسان در سیاستگذاری". دو فصلنامة دین و سیاست فرهنگی. سال پنجم. شمارة دهم: 37 ـ 64.