شناسایی شبکة کنشگران و تحلیل روابط سیاستگذاری در صنعت موسیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت ,,دانشگاه تهران, تهران , ایران.

2 استادیار گروه جامعه و اطلاعات ,,پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت رسانه , دانشکده مدیریت ,دانشگاه تهران, تهران , ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

صنعت موسیقی، یکی از صنایع تأثیرگذار و سودآور هنری ـ رسانهای است که در سالهای اخیر نقش ویژهای در بازار رسانه پیدا کرده است. از همین رو، نمیتوان نسبت به فعالیتها و چالشهای آن در سطح سیاستگذاری بیتفاوت بود. پژوهش کنونی، در پی یافتن مسائل سیاستگذارانة صنعت موسیقی در جمهوری اسلامی ایران و تبیین شبکة کنشگران سیاستگذاری و تحلیل روابط بین آنها است. در این پژوهش، با ۱۳ نفر از خبرگان صنعت موسیقی از جمله کنشگران صنعت، مدیران، خبرنگاران و استادان دانشگاهی در این حوزه مصاحبة عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است. دادهها بهواسطة نظریة کنشگرـ شبکه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتهاند. بر اساس یافتههای این تحقیق، شبکة سیاستگذاری این صنعت، با مسائل اقتصادی، فرهنگی، نظارتی، دینی، آموزشی، ساختاری، قانونی و مدیریتی مواجه است که به دلیل نبود شبکة هماهنگ سیاستگذاری، این مسائل همچنان پابرجا ماندهاند. در شبکة سیاستگذاری صنعت موسیقی، بازیگران ناهمگن خصوصی و دولتی وجود دارند که فقدان بازیگر محوری موجب شده تا این شبکه، ناتوان از تدوین سیاستها و اجرای آنها باشد. همچنین با توجه به پیچیدگیهای ادراکشده، این شبکه استحکام کافی را جهت سیاستگذاری و رفع چالشهای صنعت موسیقی ندارد؛ برای رفع این مسائل، پیشنهادهایی جهت طراحی شبکة مستحکمی در حوزه سیاستگذاری صنعت موسیقی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The identification of the network of policy actors and the analysis of policymaking relationships in the music industry

نویسندگان [English]

  • taher Roshandel Arbatani 1
  • somayyeh Labbafi 2
  • mohsen shahmirzadi 3
1 Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Society and Information, Iran Institute of Information Science and Technology (Irandak), Tehran, Iran.
3 Master of Media Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.(corresponding Author)
چکیده [English]

as one of the most effective and profitable industries of art - media in recent years, the music industry has played a special role in the media market. therefore, we cannot be indifferent to its activities and challenges at the policy level.
this study seeks to identify policy issues in the islamic republic of iran and explain the network of policy actors and analyse the relations between them . in this study , a deep and semi - structured interview has been conducted with 13 experts in the music industry including industry campaigners , managers , journalists and university professors. the data has been analyzed by actor - network theory . according to the research findings , the industry policy network is facing economic , cultural , supervisory , religious , educational , cultural , legal and administrative issues that remain because of the lack of coordinated policy of policy .
in the music industry policy network , there are private and governmental actors that lack of core actor has caused this network to be unable to develop policies and implement them . also according to perceived complexities , this network has insufficient strength for policy making and challenges of music industry . therefore , some suggestions have been proposed to design a robust network in music industry policy making .

کلیدواژه‌ها [English]

  • music industry
  • media policy
  • actors network
  • actor - network theory
آزاده‌فر، ‌محمدرضا. ۱۳۹۰. اقتصاد موسیقی: فرایند تولید، بازاریابی و فروش محصولات به همراه بررسی نظام اقتصادی موسیقی ایران. تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
چلنگر، زهرا و مسعود کوثری. ۱۳۹۶. "مطالعه سیاست‌های موسیقیایی در ایران". فصلنامة جامعه فرهنگ و رسانه. سال ششم. شمارة 23: 61 ـ 84 .
شریف‌زاده، رحمان. ۱۳۹۷. مذاکره با اشیا: برونولاتور و نظریه کنشگرـ شبکه. تهران: نشر نی.
شریف‌زاده، مریم؛ غلامحسین زمانی؛  عزت‌الله کرمی؛ محمدتقی ایمان و داور خلیلی. ۱۳۹۱. " رویکرد نظریه شبکه کنشگران و کاربرد آن در بررسی سامانه اطلاعات اقلیمی کشاورزی". فصلنامة پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. دورة 28. شمارة 2: 433 ـ 454.
صدرنوری، بردیا و محمدرضا همافر. ۱۳۸۴. طرح جامع موسیقی کشور (نظام موسیقی کشور ـ چالش‌ها، راهبردها). تهران:‌ راد نواندیش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری راد نواندیش).
طباطبایی، محمود قاضی و ابوعلی دادهیر. 1386. "جامعه‌شناسی علم فن‌آوری: تأملی بر تحول‌های اخیر جامعه‌شناسی علم". دوفصلنامة نامه علوم اجتماعی. 31: 125ـ142.
فتحی، بهروز. 1387. "وضعیت هنر در ایران؛ تحلیلی گذرا بر وضعیت موسیقی (سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها 1370ـ 1385)". مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
قیدرلو، کمیل و مریم جانقربان. 1393. "مقدماتی در باب سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای مناسب برای تحقق سیاست‌ها". فصلنامة دین و سیاست فرهنگی، شمارة اول: 143 ـ 172.
ملکان، مجید و کاظم مؤذن. 1394. "سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران" فصلنامة رسانه، سال بیست و ششم. شمارة ۲: 45 ـ 68.
مهدی‌زاده، محمدرضا و محمد توکل. ۱۳۸۶. "ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری: ﻣﺮوری ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ جامعه‌ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻨﺎوری". دو ﻓﺼﻠﻨﺎمة برنامه و بودجه. شمارة 105: 85 ـ 124.
میرخندان، سیدحمید. 1394.  "مقدمه‌‌ای بر سیاستگذاری در موسیقی".  دو فصلنامة دین و سیاست فرهنگی. سال دوم. شمارة چهارم: 71 ـ 104.
میرزمانی، اعظم؛ علی‌اصغر اسعدآبادی و صدیقه رضاییان فردویی. 1394. "شناسایی راه‌کارهای ساماندهی نظام نوآوری صنعت موسیقی".  فصلنامة سیاست علم و فناوری، سال هفتم. شمارة اول: 1 ـ 14.
هاشمیان، محمدحسین و محمدرضا انواری. ۱۳۹۷. "دلالت‌های نظریه کنشگرـ شبکه برونو بلتور در سیاستگذاری فرهنگی: تعامل فناوری و انسان در سیاستگذاری". دو فصلنامة دین و سیاست فرهنگی. سال پنجم. شمارة دهم: 37 ـ 64.