سنتز پژوهی تأثیرات مصرف رسانه‌ای در مطالعات پیشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامع شناسی , دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دانشگاه بیرجند , بیرجند , ایران.

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی , دانشکده ادبیات و علوم انسانی,دانشگاه بیرجند , بیرجند,ایران.(نویسنده مسئول)

چکیده

امروزه، رسانه عضوی جداییناپذیر از زندگی اجتماعی است. برای درک بهتر ابعاد رسانه، میتوان تأثیرهای آن را بر بخشهای مختلف حیات بشری از جمله حوزة افکار و رفتار فردی و جمعی در نظر داشت. تاکنون تأثیرات متنوع و گستردة رسانه کنجکاوی پژوهشگران بسیاری را برانگیخته؛ اما آنچه واضح است، فقدان پژوهشی هدفمند از مجموعة این تأثیرها بر زندگی آدمی و نویدبخش چشماندازی نوین در این حوزة پژوهشی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف کشف و درک مقولههای مرتبط با تأثیرهای مصرف رسانه و ارائة مدلی مفهومی از پژوهشهای موجود در این زمینه، در بازة زمانی معین و با روش نمونهگیری هدفمند از اسناد مطالعاتی موجود صورت گرفته است. روش انجام پژوهش برای دستیابی به هدف مورد نظر، سنتزپژوهی انتخاب شده است. یافتهها، با استفاده از کدگذاری سهمرحلهای به صورت استقرایی تا به دست دادن مقولههای مرکزی پیش رفتهاند. مطابق با نتایج، حوزههای پژوهشی کمرنگتر مشخص و مقولههای بهدستآمده در حوزة داخلی با عناوین تحول هویت فردی ـ اجتماعی، مؤلفههای سرمایة اجتماعی، عمل سیاسی و عناصر فرهنگی شناخته شدند. در حوزة خارجی نیز مقولههای نهایی، دو عنوان دیالکتیک نظم و بینظمی و الگوبخشی به سبک زندگی فردی و اجتماعی را در بر میگیرد. بهعلاوه برنامهریزی در راستای مدیریت صحیح رسانه الزامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis research of the effects of media consumption in previous studies

نویسندگان [English]

  • seyyed hassan ghalibafan 1
  • Fateme Akbariavz 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Birjand University, Birjand, I
2 Master of Social Sciences Research, Faculty of Literature and Humanities, Birjand University, Birjand, Iran.(Corresponding Author)
چکیده [English]

Today, the media is recognized as an integral part of social life. To better understand the dimensions of the media, its effects on various parts of human life, including the field of individual and collective thoughts and behavior, can be considered. So far, the diverse and widespread effects of the media have aroused the curiosity of many researchers; But what is clear is the lack of purposeful research on the set of these effects on human life and the promise of a new perspective in this field of research. Therefore, the present study has been conducted with the aim of discovering and understanding the categories related to the effects of media consumption and presenting a conceptual model of existing research in this field, in a certain period of time and by purposeful sampling of existing study documents. The research method has been selected to achieve the desired goal, synthesis research. The findings proceeded inductively to the acquisition of central categories using three-step coding. According to the results, the lesser research areas were identified and the categories obtained in the domestic field were identified as the evolution of individual-social identity, components of social capital, political action and cultural elements. In the external field, the final categories include the two dialectical titles of order and disorder and modeling the individual and social lifestyle. In addition, planning for proper media management is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Media Consumption
  • Impacts
  • Synthesis Studies
  • Previous Studies
منابع
ابراهیم پور، داوود. 1398. "بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای با جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز". فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی. 26 (3)، 149-183.
احمدی، عزت‌اله؛ صمد عدلی‌پور، آسیه سپهری و محمد حسنعلی‌زاده. 1392. "رابطه مصرف رسانه‌های با اعتماد اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز". فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی. 20 (4). 87-112.
احمدی، حبیب؛ علی عربی و بهزاد حکیمی‌نیا . 1392. "بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای و ترس از جرم (موردمطالعه: شهر کرج)". فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 3 (7). 1-23.
اکبری، حسین.  1396. "رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان". دوفصلنامة رسانه و فرهنگ. 7  (2): 1-22.
اکبری، شیما و محمد سلطانی‌فر. 1399. "نقش دیجیتالی شدن مصرف رسانه‌ای در سبک زندگی شهروندان بالای 18 سال شهر تهران". فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی. 36: 55-80.
ادیبی سده، مهدی؛ صمد عدلی‌پور و نقی طاهری. 1393. "رابطۀ مصرف رسانه‌ای با فرهنگ سیاسی جوانان؛ مطالعۀ موردی، شهر تبریز". دوفصلنامه دانش سیاسی. 10 (1): 5-26.
امام‌جمعه‌زاده، جواد؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ محمودرضا رهبرقاضی و سیدمرتضی نوعی باغبان.1391. "بررسی رابطه‌ی مصرف رسانه‌های و انسجام اجتماعی (مطالعه موردی جوانان شهر تبریز)". فصلنامة مطالعات توسعة اجتماعی ـ فرهنگی. 1 (4): 9-31.
امام‌جمعه‌زاده، جواد؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ محمودرضا رهبرقاضی و سیدمرتضی نوعی باغبان. (1392). "سنجش رابطه شبکه‌های اجتماعی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان". فصلنامه زن در توسعه و سیاست. (41): 223-236.
امین، محسن و رضا  بابایی  سارویی. 1398. "سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ مطالعه نسبت مصرف رسانه‌ای و هویت مدرن در شهرهای مرزی کشور". فصلنامه مطالعات ملی. 20 (3): 33-52.
بیرو، آلن. 1380. فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. تهران: کیهان.
جنادله، علی و مریم رهنما . 1397. "بازنمایی آسیب شناسانه رسانه‌های نوین در مطالعات خانواده (فرا تحلیل مقالات چاپ‌شده در خصوص تأثیر رسانه‌های نوین بر خانواده)". فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. 4 (16): 1-40.
حیدری، آرمان؛ اصغر میرفردی و عباس رمضانی باصری. 1393. "مقایسه جنسیتی هویت دینی و رابطه آن با مصرف رسانه‌ای (تلویزیون و ماهواره)؛ مورد مطالعه، دانش آموزان متوسطه شهر مرودشت (1391-1392)". دوفصلنامه دین و ارتباطات. 20 (2)، 5-43.
خواجه‌نوری، بیژن و مهدی کاوه. 1392. "مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای و احساس امنیت اجتماعی". فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. 2 (2): 57-78.
خوشفر، غلامرضا و فاطمه جندقی میرمحله. 1395. "مصرف رسانه‌ای و مشارکت سیاسی (موردمطالعه: شهروندان شهر گرگان)". فصلنامه مطالعات توسعه‌ی اجتماعی- فرهنگی. 5 (4): 105- 128.
ریاحی، محمداسماعیل و سمانه اسکندری. 1393. "بررسی رابطه بین مصرف رسانه‌ای با میزان اعتماد در بین دانشجویان دانشگاه مازندران". فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد شوشتر. (24): 143-178.
ریاحی، محمد اسماعیل؛ مصطفی ظهیری‌نیا و سهیل صادقی. 1394. "بررسی تأثیر مصرف رسانه‌ای بر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس". فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. 9 (3): 67-96.
ریاحی، محمداسماعیل؛ سمانه اسکندری و بهزاد، حکیمی‌نیا. 1396. "بررسی رابطه بین میزان مصرف رسانه‌ای و میزان احساس عدالت بین دانشجویان دانشگاه مازندران". فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی.  29 (3): 1-18.
رضائیان، مجید. 1398. "مصرف رسانه‌ای و رابطه آن با نو‌گرایی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه سوره)". فصلنامة رسانه. 116: 145-165.
زکی، محمدعلی. 1397. "فراترکیب پژوهش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران (کلیه مقالات مجلات علمی پژوهشی طی سال‌های 1388 تا دی‌ماه 1397)". فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی. 1 (3): 63-85.
شاهرخ، لیلا و شهنار هاشمی. 1396. "سنتز پژوهی بازنمایی زنان در سینمای ایران". فصلنامه جامعه فرهنگ و رسانه.  6 (22): 69-97.
شریفی، سعید؛ محمدمهدی مظاهری؛ اکبر اعتباریان و بدری شاه طالبی. 1393. "خوشه‌بندی سبک زندگی مبتنی بر مصرف رسانه‌ای (موردمطالعه: کلان‌شهر اصفهان)". دوفصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی.  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 5 (3):33-58.
شهرام‌نیا، امیرمسعود؛ زهره مرندی؛ راضیه کوشکی و محسن سیستانی. 1394. "رابطه مصرف رسانه‌ای و سرمایه فرهنگی". فصلنامه رفاه اجتماعی. 15 (59): 189-222.
صمدی، مهران و ناصر طریحی. 1395. "مطالعه رابطه بین میزان مصرف رسانه‌ای نسل جوان و نگرش آنان به فرهنگ ایثار و شهادت". فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی. 8 (32): 53-72.
صمدی، مهران و شورش شاه‌محمدی. 1396. "مطالعه رابطه بین میزان هویت‌پذیری قومی و مشارکت‌پذیری سیاسی با مصرف رسانه‌ای شهروندان ارومیه". فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی. 10 (39): 43-58.
عابدینی، نصرت و رضا صابونچی 1399. "رابطه مصرف رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی و رفتارهای اخلاقی دانشجویان رشته علوم ورزشی". فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 26: 11-24.
عبدالملکی، احمد؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ امیر  ملکی و اسماعیل علی‌اکبری. 1395. "تبیین جامعه‌شناختی ترس از جرم در شهر تهران". فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی. 8 (51): 231-260.
علیخواه، فردین و الناز رستمی. 1390. "مصرف رسانه‌ای و سبک زندگی (مطالعه‌ای در بین شهروندان شهر تنکابن)". فصلنامه علوم اجتماعی. 7 (28).
عدلی‌پور، صمد؛ حمید سلیمانی و اقبال مفاخری. 1392. "رابطه مصرف رسانه‌ای با هویت اجتماعی و سبک زندگی نوین در بین جوانان شهر تبریز". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. 21 (3): 121-146.
فتحی، حبیب‌اله و علی جعفری. 1396. "رابطه مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)". فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. 3 (99): 221-255.
فریدی ثانی، معصومه و مجید ظروفی. 1395. "مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای و میزان سرمایه اجتماعی مدیران راهنمایی و دبیرستان منطقه 2 شهر تهران". فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی. 8 (31): 137-154.
قنبری باغستان، عباس. 1398. "سواد رسانه‌ای: یک فرا تحلیل علم شناسانه از اسناد و تولیدات علمی (1970-2019)". دوفصلنامه جهانی رسانه ـ نسخه فارسی. 14 (1): 75-93.
کلمن، ساموئل، جیمز. 1377. بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی. 1378. تجدد و شخصیت. ترجمه ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.
گنجی، محمد و فاطمه زارع غیاث‌آبادی. 1394. "رابطه استفاده از رسانه‌های جمعی و میزان سرمایه اجتماعی در شهر کاشان". فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی. 26 (4): 109-128.
موسوی اصل، سیدعلی‌اکبر و علی جعفری. 1397. "رابطه‌ای با گرایش به مواد مخدر مصرف (موردمطالعه: جو0انان شهر اردبیل)". فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد. 5 (17): 95-110.
محمودیان، حسین؛ سعید مقدس و منیژه جهان‌شاهی. 1395. "بررسی نقش مصرف رسانه‌ای بر سرمایه اجتماعی مهاجرین شهر بهارستان". فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. 11 (2): 73-306.
محمودی رجا، سید زکریا؛ علی‌حسن توفیقیان‌فر؛ ایمان اکبری و سیدمحمد محمودی. 1396. "بررسی رابطه مصرف رسانه‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی معلمان (مطالعه موردی: معلمان دوره دبیرستان شهر سی سخت)". فصلنامه رسانه. 29 (1): 57-77.
مهدی‌زاده، سیدمحمد و رضا خاشعی. 1396. "نقش رسانه‌ها در انتخاب سبک‌های زندگی سلامت‌محور (با تأکید بر مصرف رسانه‌ای شهروندان شهر تهران)". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. 25 (2): 51-78.
مرادی، رامین و احسان خان‌محمدی. 1399. "بررسی وضعیت دین‌داری جوانان شهرسرپل ذهاب و برخی عوامل مرتبط با آن". فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی. 31 (1): 75-92.
نیازی، محسن و الهام شفاهی‌مقدم. 1390. "رابطه مصرف رسانه‌ای و نگرش به طرح‌واره جنسیتی زنان". فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. 8 (26): 201-228.
هرسیج، حسین؛ رضا محموداوغلی؛ امید  عیسی‌نژاد،  و محمودرضا رهبر قاضی. 1390. "بررسی تأثیرات مصرف رسانه‌ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان". فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی. 23 (3): 75-92.
هرسیج، حسین؛ رضا محموداوغلی؛ محمودرضا رهبر قاضی و هادی عباس‌زاده‌باقی. 1391. "بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. 19 (70): 35-59.
هرسیج، حسین؛ سیدمرتضی نوعی باغبان و زهرا صادقی نقدعلی. 1393. "بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای و آگاهی سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان". فصلنامه پژوهش. 21 (3): 33-54
Antheunis, M. L; Vanden Abeele, M. M. P; Kanters, S. (2015). “The Impact of Facebook Use on
Micro-Level Social Capital: A Synthesis”. Societies. 5: 399–419.
Bell, B. T; Dittmar, H. 2011. “Does Media Type Matter? The Role of Identification in Adolescent Girls’ Media Consumption and the Impact of Different Thin-Ideal Media on Body Image”. Sex Roles, 65:478–490.
Callanan, J. 2012. “Media Consumption, Perceptions of Crime Risk and Fear of Crime: Examining Race/Ethnic Differences”. Sociological Perspectives, 55 (1): 93-115.
Cuñado, J; Gracia, F. P. D. (2012). “Does Media Consumption Make Us Happy? Evidence for Spain”. Journal of Media Economics, 25 (1): 8-34.
Cardoso-Leite, P; Kludt, R; Vignola, G; Ji Ma, W; & Green, C. Sh; Bavelier, D. 2016. “Technology consumption and cognitive control: Contrasting action video game experience with media multitasking”. Atten Percept Psychophys, 78: 218–241.
Courtois, C; Mechant, P; Paulussen, S; De Marez, L. 2011. “The triple articulation of media technologies in teenage media consumption”. new media & society 14 (3): 401–420.
Figal, G. (2010). “Monstrous Media and Delusional Consumption in Kon Satoshi’s Paranoia Agent”. Mechademia, 5: 139-155.
Giaccardi, S; Ward, L. M; C. Seabrook, R; Manago, A; Lippman, J. 2016. “edia and Modern Manhood: Testing Associations Between Media Consumption and Young Men’s Acceptance of Traditional Gender Ideologies”. Sex Roles. 75: 151–163.
Gerbner, G. 1998. “Cultivation analysis: An overview”. Mass Communication & Society : 195-175.
Harris, Cooper; Larry V. Hedges. 2009. “Research synthesis as a scientific process”. Aristohe, de Anima, Book1, Chapter2: 3-16.
Intravia, J; T. Wolff, K; R. Piquero, A. 2018. “Investigating the Effects of Media Consumption on Attitudes.”  Toward Police Legitimacy. 39 (8): 963-980.
Johnson, T; Kellstedt, P. M. 2014. “Media Consumption and the Dynamics of Policy Mood”. Political Behavior, 36 (2): 377-399.
Johnson, T; Kellstedt, P.M. 2013. “Media Consumption and the Dynamics of Policy Mood”. Polit Behav.
Kapidzic, S; Martins, N. 2015. “Mirroring the Media: The Relationship Between Media Consumption, Media Internalization, and Profile Picture Characteristics on Facebook”. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 59 (2): 278-297.
Kalar, S. (2004). The Impact of Child-Directed Media Consumption on Consumer Intelligence. The University of Texas at Austin.
Lee, E. B; Browne, L. A. 2009. “African American Student Athletes and Sports Media Consumption”. Journal of Black Studies, 40 (2): 238-251.
Miranda, M; Blais-Rochette, C; Borisevich, S. 2015. The Development of Criminal and Antisocial Behavior. Springer International Publishing Switzerland.
McLuhan, M; Fiore, Q. 1967. The Medium Is the Massage: AnInventory of Effects. New York: Bantam.
Natterer (ne´e Greuling), K. 2015. Research Note: Nostalgia as the Future for Branding Entertainment Media? The Consumption of Personal and Historical Nostalgic Films and Its Effects. Springer International Publishing Switzerland, Handbook of Media Branding, 199-214.
Nurse, L; Gibson, A; Surányi, R. 2016. “Media consumption and self-identification: Hungarian and Slovak case study”. Identities, 23 (6): 705-724.
Niu, CH; Jiang, Z; Liu, H; Yang, K; Song, X; Li, Z. 2020. “The influence of media consumption on public risk perception: a meta-analysis”, Journal of Risk Research : 1-27.
Putnam, D, Robert. 1998. “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”. Journal of Democracy, vol, No 1.
Poulain, T; Vogel, M; Buzek, T; Genuneit, J; Hiemisch, A; Kiess, W. 2019. “Reciprocal Longitudinal Associations Between Adolescents’ Media Consumption and Sleep”. Behavioral Sleep Medicine,
17 (6): 763-777.