علل کاهش شمارگان مطبوعات در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم ارتباطات ,دانشکده علوم ارتباطات , دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, ایران

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات , دانشکده علوم ارتباطات ,دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

مسئلة کاهش شمارگان مطبوعات، امروزه یکی از چالشهای مهم مطبوعات در ایران و جهان به شمار میرود. این موضوع را در پژوهشی با نام " علل کاهش شمارگان مطبوعات در ایران از دیدگاه استادان روزنامهنگاری و ارتباطات دانشگاههای تهران"  با روش کیفی و مبتنی بر مصاحبة عمیق، مورد مطالعه قرار دادهایم. جامعة آماری این پژوهش، شامل دوازده استاد دانشگاهی است که تجربة کار یا مدیریت مطبوعاتی داشتهاند. در آغاز، لیستی از دانشگاههای تهران که گروه روزنامهنگاری و یا ارتباطات داشتند، و لیستی از استادان گروه هدف تهیه شد. در یک نظرسنجی از استادان همان گروه، با تجربهترین افراد در زمینة موضوع پژوهش انتخاب شدهاند. پس از مصاحبه با افراد، گزارههای برجسته از هر مصاحبه استخراج و در یک دستهبندی کلی، سازماندهی و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج، نشان داد که شش دسته علل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، قانونی، فناورانه و سازمانی در کاهش شمارگان مؤثرند؛ که در این میان، علل فناورانه و علل اقتصادی، بیشترین تأثیر را بر کاهش شمارگان مطبوعات در ایران داشتهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causes of the Decrease in the Number of Press Issues in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Forgani 1
  • Mohammad Amin Banitamim 2
1 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Master of Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University. Tehran. IRAN.(Corresponding Author)
چکیده [English]

The aim of this research is to identify the Causes of the Decrease in the Number of Press Issues in Iran from the view point of Journalism and Communications Professors and Lecturers of Tehran Universities and it is done by qualitative method based on in-depth interview. Statistical society of this research includes twelve university professors and lecturers having work experience or management of press issues. Methodology is to prepare a list of Tehran Universities having journalism and/or communications group and the next stage is to prepare a list of aim group professors and lecturers and following a survey of the same departments, professors and lecturers, the most experienced were selected in the field of object of research. In the next stage, these persons were interviewed in-depth and interviews were recorded and implemented and prominent terms were extracted from any interview. In the next stage, terms were categorized in a group of entries and the entries were organized in a 6-part group and according to this method we analyzed the results. Results showed that effective causes of decreasing the number of press issues in Iran are 6-part group of cultural, political, economic, legal, technological and organizational factors. Among these groups technological causes are spreading virtual spaces, internet and overspreading using mobile phone and economic causes are being the paper less and expensive that shall be the most important factors announced by the interviewers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Press Circulations
  • Journalism
  • New Information and Communication Technologies
  • Media Management
ابلسون، هال؛ کن لدین و هری لویس. 1395.  انفجار دیجیتال. ترجمة امیر سپهرام. تهران: مازیار.
 انصاری، محمدمهدی و وحید خاشعی. 1392. استراتژی در فرهنگ و رسانه. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
البارن، آلن بی. 1395. مدیریت رسانه‌های الکترونیک. ترجمة طاهر روشندل اربطانی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
بهرام‌پور، شعبانعلی. 1380. " مطبوعات ایران؛ بررسی مقایسه‌ای و آمار وضعیت انتشار مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی، در مقایسه با شاخص‌های منطقه‌ای و جهانی و نشریات فارسی چاپ خارج". فصلنامة رسانه. سال دوازدهم. شمارة 4: 82 ـ 93.
پیشنمازی، پروانه و ویکتور ولادیمیروویچ باراباش. 1392. " نگاهی به وضعیت رسانه‌های الکترونیک و روزنامه‌نگاری آنلاین در ایران و چشم‌انداز آتی آن". فصلنامة مطالعات رسانه‌ای. دورة 8 . شمارة 20: 53 ـ 66.
دادگران، سیدمحمد. 1385. مبانی ارتباط جمعی. تهران: انتشارات مروارید.
رشیدپور، ابراهیم. 1354. آینه‌های جیبی مک‌لوهان. تهران: انتشارات سروش.
روشندل اربطانی، طاهر. 1396. سیاستگذاری رسانه‌ای. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سورین، ورنرجوزف و جیمز تانکارد. 1386. نظریه‌های ارتباطات. ترجمة علیرضا دهقان. تهران: موسسه چاپ وانتشارات دانشگاه تهران.
شکرخواه، یونس. 1388. روزنامه‌نگاری سایبر ، جامعه اطلاعاتی و آزادی بیان. تهران: انتشارات ثانیه.
عبداللهیان، حمید و مرضیه شارقی. 1386. " نشر الکترونیک، چالش‌ها و فرصت‌ها؛ مطالعه روزنامه‌نگاری الکترونیک". فصلنامة نامه صادق. شمارة 31: 133 ـ 153.
فرقانی، محمدمهدی. 1393. روزنامه‌نگاری، ارتباطات و جامعه. تهران: اطلاعات
کریمی، صدیقه و احمدرضا نصر. 1392. " روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه". دوفصلنامة پژوهش. سال چهارم. شمارة 1: 71 ـ 94.
محسنیان‌راد، مهدی و همکارن. 1372. " نگاهی به مطبوعات ایران در مقایسه های جهانی". فصلنامة رسانه. شمارة 16: 22 ـ 27.
مک‌لوهان، مارشال. 1377. برای درک رسانه‌ها. ترجمةسعید آذری. تهران: مرکز پژوهش صداوسیما.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. 1397. نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی (چاپ هفتم). تهران: همشهری.
موسایی، میثم. 1385. " تأثیر یارانه مطبوعات بر تیراژ آن‌ها در ایران". فصلنامه جستارهای اقتصادی. دورة 3. شمارة 6 : 215 ـ 238.
نیک‌نیا، معصومه. 1394. " جامعه شبکه‌ای: بنیادها و کارکردها". فصلنامه نقد کتاب. سال دوم. شمارة 5: 237 ـ 249.
الوانی، سیدمهدی. 1374. " پژوهش کیفی". فصلنامه مطالعات مدیریت. دورة 5. شمارة 20: 17 ـ 28.
پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز. 30/2/1398. دومین گزارش از تیراژ روزنامه‌ها ــ اردیبهشت ۹۸ . بازنشانی شده در20/12/1399:
http://www.ensafnews.com/170480/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
 
وبگاه خبرگزاری مهر. 29/8/1396. واقعیت هایی درباره تیراژ روزنامه ها. بازنشانی شده در20/12/1399:
https://www.mehrnews.com/news/4141787/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87
 
وبگاه همشهری آنلاین. 13/10/1397. کاهش 50 درصدی تیراژ مطبوعات. بازنشانی شده در20/12/1399:
https://www.hamshahrionline.ir/news/427321/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
Charmaz, Kathy. 2002. Qualitative Interviewing and Grounded Theory Analysis. Handbook of Interview Research. Context & Method. London, Sage.
Memon, Amina. & Bull, Ray. 1999. Handbook of the Psychology of Interviewing, New York, John Wiley& Sons.
Seale, Clive. 1999. The Quality of Qualitative Research, London, Sage.