تحلیل کارکردهای زبانیِ عکسهای خبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار,گروه نقاشی ,دانشکده هنرو معماری صبا , دانشگاه باهنر کرمان, کرمان , ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

اگرچه ثبت و روایت بیطرفانه و صادقانۀ وقایع و رویدادهای مهم جوامع انسانی از اهداف عکاسی خبری دانسته میشود، اما عکسهای خبری، تنها به بازتولید صرف و گزارش وقایع و رخدادهای گوناگون نمیپردازند. زیرا عکس خبری، به عنوان یک رسانه و واسطۀ هنری تأثیرگذار، نوعی نظام بازنمایی است که میتواند معانی و پیامهای مختلفی را دربارة اشخاص، وقایع و رویدادها منتقل کند و مانند زبان، کارکردهای متفاوتی به خود بگیرد. از این رو، هدف این پژوهش، تحلیل کارکردهای زبانی عکسهای خبری است. با توجه به جامعیت نظریۀ ارتباطی یاکوبسن، چارچوب نظری تحقیق را کارکردهای زبانی مورد نظر یاکوبسن تشکیل میدهد. پرسشهای مطرحشده عبارتاند از: چه کارکردهای زبانی در عکسهای خبری قابل مشاهده است؟ عکاس بهواسطة چه عواملی میتواند به عکس خود کارکردهای زبانی متفاوت ببخشد؟ نتایج تحقیق بیانگر این است که انواع کارکردهای ارجاعی، عاطفی، ترغیبی و هنری در عکسهای خبری، قابل شناسایی است. بدین شکل که عکسهای خبری، مانند گزارههای زبانی، میتوانند علاوه بر ارائۀ اطلاعات پیرامون موضوعی، بیننده را به تأمل، تفکر و قضاوت وادارند و حتی واکنش عملی او را نسبت به مسئلهای برانگیزند یا اینکه فقط حظی بصری به مخاطب ببخشد. عکاس خبری بهوسیلۀ  قاب (بسته، باز، عمودی، افقی) و لحظۀ گرفتن عکس، میتواند به عکس خویش کارکردهای متفاوتی ببخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the language functions of news photos

نویسنده [English]

  • Alireza mehdizadeh
Assistant Professor, Painting Group, Faculty Saba Art and Architecture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.(Corresponding Author)
چکیده [English]

احمدی، بابک. 1370. ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.
برسون، کارتیه. 1388. عکاسان و عکاسی. به کوشش ناتان لاینز.ترجمة وازریک درساهاکیان و بهمن جلالی، تهران: سروش.
بلاف، هالا. 1375. فرهنگ دوربین. ترجمة رعنا جوادی، تهران: سروش.
جی، بیل و هورن، دیوید. 1388. درباره نگاه به ‌عکس‌ها.  ترجمة محسن بایرامی‌نژاد. تهران: حرفه هنرمند.
چندلر، دانیل. 1387. مبانی نشانه‌شناسی. ترجمة مهدی پارسا. تهران: انتشارات سوره مهر.
سلدن، رامان و ویدوسون، پیتر. 1378. راهنمای نظریه ادبی معاصر. ترجمة عباس مخبر. تهران: طرح نو.
سونسون، گوران. 1387. نشانه‌شناسی عکاسی. [در جستجوی نمایه]. ترجمة مهدی مقیم‌نژاد. تهران: نشر علم.
شاهرودی، افشین. 1385. "عکس و عکاسی در مطبوعات امروز ایران".  فصلنامه عکاسی خلاق. شمارة 6.
صفوی، کورش. 1383. از زبان‌شناسی به ادبیات. تهران: سوره مهر.
عماالدین، علیرضا. 1399. " نشانه شناسی عکس خبری". فصلنامه رسانه. شمارة 118. 73 ـ 98.
کریم مسیحی، یوریک.  1388. در جهت عکس. تهران: نشر بیدگل.
کوبر، کنت. 1389. فتوژورنالیسم. ترجمة اسماعیل عباسی. جلد دوم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
گیرو، پی‌یر. 1383. نشانه‌شناسی. ترجمة محمد نبوی. تهران: نشر آگه.
مقیم‌نژاد، مهدی. 1393. عکاسی و نظریه. تهران: انتشارات سوره مهر.
مهدی‌زاده، علیرضا. 1394. " بررسی کارکردهای گوناگون عکس‌های مستند اجتماعی بر اساس کارکردهای زبان (نظریه  ارتباطی یاکوبسن)". فصلنامه کیمیای هنر. شماره 18.
نیرومند، محمد حسین. 1392. مدیریت چشم مخاطب.  تهران: میردشتی.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bazin
  • Andre. 1960.” The ontology of the photographic image”
  • film ouarterly. vol.13. Sontag
  • Susan. 1977. On photography. Harmondsworth:penguin books. Strand
  • Poul. 1966. Photography. Prenuice-hall-englewood-c
  • iffs. URL1: http:// www.magnumphotos.com (access data: 19 april 2017). URL2:http://www.henricartiebresson.org/gallery (access data: 19 april 2017. URL3: http://www.loc. gov/pictures/item/fsa1999802
احمدی، بابک. 1370. ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.
برسون، کارتیه. 1388. عکاسان و عکاسی. به کوشش ناتان لاینز.ترجمة وازریک درساهاکیان و بهمن جلالی، تهران: سروش.
بلاف، هالا. 1375. فرهنگ دوربین. ترجمة رعنا جوادی، تهران: سروش.
جی، بیل و هورن، دیوید. 1388. درباره نگاه به ‌عکس‌ها.  ترجمة محسن بایرامی‌نژاد. تهران: حرفه هنرمند.
چندلر، دانیل. 1387. مبانی نشانه‌شناسی. ترجمة مهدی پارسا. تهران: انتشارات سوره مهر.
سلدن، رامان و ویدوسون، پیتر. 1378. راهنمای نظریه ادبی معاصر. ترجمة عباس مخبر. تهران: طرح نو.
سونسون، گوران. 1387. نشانه‌شناسی عکاسی. [در جستجوی نمایه]. ترجمة مهدی مقیم‌نژاد. تهران: نشر علم.
شاهرودی، افشین. 1385. "عکس و عکاسی در مطبوعات امروز ایران".  فصلنامه عکاسی خلاق. شمارة 6.
صفوی، کورش. 1383. از زبان‌شناسی به ادبیات. تهران: سوره مهر.
عماالدین، علیرضا. 1399. " نشانه شناسی عکس خبری". فصلنامه رسانه. شمارة 118. 73 ـ 98.
کریم مسیحی، یوریک.  1388. در جهت عکس. تهران: نشر بیدگل.
کوبر، کنت. 1389. فتوژورنالیسم. ترجمة اسماعیل عباسی. جلد دوم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
گیرو، پی‌یر. 1383. نشانه‌شناسی. ترجمة محمد نبوی. تهران: نشر آگه.
مقیم‌نژاد، مهدی. 1393. عکاسی و نظریه. تهران: انتشارات سوره مهر.
مهدی‌زاده، علیرضا. 1394. " بررسی کارکردهای گوناگون عکس‌های مستند اجتماعی بر اساس کارکردهای زبان (نظریه  ارتباطی یاکوبسن)". فصلنامه کیمیای هنر. شماره 18.
نیرومند، محمد حسین. 1392. مدیریت چشم مخاطب.  تهران: میردشتی.
یاکوبسن، رومن. 1369. زبان‌شناسی و نقد ادبی. ترجمة مریم خوزان و حسین پوینده. تهران: نشر نی.
Bazin, Andre. 1960.” The ontology of the photographic image”, film ouarterly. vol.13.
Sontag, Susan. 1977. On photography. Harmondsworth:penguin books.
Strand, Poul. 1966. Photography. Prenuice-hall-englewood-c;iffs.
URL1: http:// www.magnumphotos.com (access data: 19 april 2017). URL2:http://www.henricartiebresson.org/gallery (access data: 19 april 2017.
URL3: http://www.loc. gov/pictures/item/fsa19998021539/p (access data:  26 april 2017