توسعه مدل آکر برای ارزیابی ارزش ویژه برند خبرگزاری‌ها و شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، گروه روزنامه نگاری، دانشکده ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی, تهران , ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شهرت و اعتبار منبع خبری در رسانه اهمیت زیادی دارد و خبرگزاریها برای حسن شهرت در رقابت مستمر هستند. اما تاکنون مدل مشخصی برای سنجش ارزش برند خبرگزاریها ارائه نشده است. هدف پژوهش حاضر، ارائة مدلی برای ارزیابی ارزش ویژة برند خبرگزاریهای ایران است. مدل آکر را مبنای توسعه این مدل در نظر گرفته و برای سنجش ارزش خبرگزاریها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده کردیم. دادهها، با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته با 18 تن از صاحبنظران حوزة برندینگ، خبرگزاریها و برندینگ رسانهها، جمعآوری و با دو رویکرد استقرایی و قیاسی و استفاده از نرمافزار MaxQDA کدگذاری و تفسیر شدند. یافتههای تحقیق، سنجههای جدیدی مانند "سختی دسترسی"، " هزینة مالی دسترسی"، " هزینة زمانی" و " توصیة استفاده به دیگران"، " رابطة عاطفی با برند" و " تکرار استفاده" را نشان داد. در جمعبندی این تحقیق آمده است خبرگزاریهای ایران، برای تقویت برند خود، باید عوامل مؤثر بر ارزش ویژة برند را در نظر بگیرند و قدرت چانه­زنی خود را در بازار کسب ­وکار افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development Aker Model to evaluate brand equity of news agencies and identify the factors affecting their brand equity

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • Saeid ghanbary 2
  • Mahmoud Mohammadi 3
  • Sara Momeni 4
1 Assistant Professor, Department of Media Management, Faculty of Communication and Media, IRIB University, Tehran,Iran
2 Student in Media Management, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran,Iran (Corresponding Author)
3 Master of Media Management, Department of Journalism, Faculty of Communication, Allameh Tabatabai University, Tehran,Iran
4 Master of Media Management, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran,Iran
چکیده [English]

The reputation of a news source in the media outlets is very important, and news agencies are in constant competition for good reputation. But so far, no specific model has been proposed to measure the brand value of news agencies. The purpose of this study is to provide a model for evaluating the brand equity of Iranian news agencies.
We considered the David Aaker’s Brand Equity model as the basis for the development of this model and used the qualitative content analysis method to measure the value of news agencies. Data were collected using semi-structured interviews with 18 experts in the field of branding, news agencies and media branding, and were coded and interpreted using two inductive and deductive approaches using MaxQDA software.
Findings of the study showed new measures such as "difficulty of access", "financial cost of access", "time cost" and "recommending others to use", "emotional relationship with the brand" and "reusing". To strengthen its brand, Iran must consider the factors affecting the brand equity and increase its bargaining power in the business market

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand equity
  • news agency brand
  • media brand
  • Aaker model
ابراهیمی، عبدالحمید؛ بهرام خیری و سمیه یادگاری نیارکی. 1388. "ارزیابی عوامل مؤثر بر ارزش ویژة برند مبتنی بر نظر مصرف کننده". فصلنامه مدیریت بازاریابی. 4. 159ـ184.
ارژنگ، محمد و سیاوش صلواتیان. 1395. "هویت برند در سازمان‌های رسانه‌ای". ماهنامه مدیریت رسانه. 20. 7-16.
اسماعیل‌پور، رضا؛ محسن اکبری و میثم مسعودی‌فر. 1395. " بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ارزش ویژة برند با میانجیگری شخصیت و خوشنامی برند(مورد بررسی: شرکت گلرنگ)". دوفصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی. 9(18). 83-106.
اعظمی، محسن و معصومه آینه. 1399. " تأثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژة برند با نقش میانجیگیری درک مصرف‌کننده. (مطالعه موردی: شرکت‌های تأمین قطعات خودرو استان کرمانشاه". فصلنامه رسانه. 31 (4). 71 ـ 88.
خجسته باقرزاده، حسن. 1394. " تفاوت سازمان‌های رسانه‌ای با سازمان‌های صنعتی". فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای رسانه و فرهنگ. 5(2). 21-37.
تبریزی، منصوره. 1393. " تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی". فصلنامه علوم اجتماعی، 64، 105-138.
حسنی، علی؛ سیدجلال موسوی بازرگان و محمد قدیری‌نیا. 1391. "عملکرد برند، مفهوم‌سازی و اندازه‌گیری". فصلنامه گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ. 1 (1).
خداداد حسینی، سیدحمید و مهران رضوانی. 1391. مدیریت جامع برند؛ مکاتب، ارزش‌گذاری و توسعه برند ملی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رنجبر، هادی؛ علی‌اکبر حق‌دوست؛ مهوش صلصالی؛ علیرضا خوشدل؛ محمدعلی سلیمانی و نسیم بهرامی. 1391.
" نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع". سالنامه پژوهش علوم سلامت و نظامی، 10 (3). 238-250.
روستا، احمد؛  سلمان عیوضی‌نژاد و محمدرضا بلورپارسا. 1396. " ارزیابی رویکرد منطقی و عاطفی مشتریان در ارزش ویژة برند". فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. 32، 31-49.
روشندل اربطانی، طاهر؛ سید‌رضا سیدجوادین؛ اسماعیل سعدی‌پور و سیدمهدی شریفی. 1392. " نقش توسعه منابع انسانی در شهرت رسانه‌ای و خلق سرمایه شهرتی". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. 20 (74). 43-69.
صلواتیان، سیاوش و سارا مسعودی. 1395. "شناسایی پیشران‌های موثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایران". فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات. 17 (34).  47-68.
عادل مهربان، مرضیه. 1394. مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش. (م. دوستی ایرانی، تدوین) اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان.
فرهنگی، علی‌اکبر؛ علیرضا قراگوزلو و سیاوش صلواتیان. 1389. " توجه، حکمرانی جدید در اقتصاد رسانه". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی.  17 (3)، 91-114.
قنبری، سعید و سیدمهدی شریفی. 1399. " ارائه چهارچوبی برای مدیریت تنوع نیروی انسانی در سازمان صدا‌وسیما". فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای ارتباطات و رسانه. 3 (3)، 11 ـ 39.
قنبری، سعید؛ عاطفه آقایی؛ سیاوش صلواتیان و توحید سلطانی. 1399. "چارچوب بندی بصری خبرگزاری‌های ایران از زلزله کرمانشاه". فصلنامه رسانه. 31 (1). 99 ـ 122.
محبی، آرش. 1397. برند رسانه؛ چیستی، چرایی و چگونگی. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
معما، پوریا و سعید قنبری. 1396. " مدیریت تعمیم برند در سازمان‌های رسانه‌ای". ماهنامه مدیریت رسانه، 31. 71-97.
مقدم، فرزاد. 1394. نزدیک‌بینی رسانه‌ای در خلق برند. بازیابی از برند ابات: http://brandabout.ir
مقدم، فرزاد. 1397. مصاحبه در مورد ارزش ویژة برند خبرگزاری‌ها (صوت).
مؤمنی‌راد، اکبر؛ خدیجه علی‌آبادی؛ هاشم فردانش و ناصر مزینی. 1392. " تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج". فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 4(14)، 187-221.
Aaker, D. 1991. Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand. New York: Free Press.
Amarkhil, H. 2018. Brand management that creates value to customer: the case of Zara brand. master thesis. University of Vitautas Magnus.
Aris, A. & Bughin, J. 2012. Managing Media Companies: Harnessing Creative Value. (2nd ed). Wiley.
Atilgan, E., Aksoy, S. & Akinci, S. 2005. “Determinants of the brand equity: A verification approach in the beverage industry in Turkey”. Marketing Intelligence & Planning. 23 (3). 237-248. DOI: 10.1108/02634500510597283
Backhaus, K. & Tikoo, S. 2004. “Conceptualizing and researching employer branding”. Career development international. Vol.9.No.5.501-517.   Https://doi/org/10.1108/13620430410550754
Batey, M. 2008. Brand Meaning. New York: Routledge.
Barreto, A. M. 2020. “Measuring Btand Equity With Social Media”.Prisma social. (28). 68-85.
Baumann, S. 2015. Media Branding from an Organizational and Management-Centered Perspective. Switzerland: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-18236-0-5
Bilgili, B. & Ozkul, E. 2015. “Brand awareness, brand personality, brand loyalty and consumer satisfaction relations in brand positioning strategies (A Torku brand sample)”. Journal of Global Strategic Management.| Volume, 9(2).
Boyd-Barrett, O. 1980. The international news agencies. New York : Schocken Books.
Cobb-Walgren, C. J., Ruble, C. A., & Donthu, N. 1995. “Brand Equity, Brand Preference, and Purchase Intent”. Journal of Advertising, 24(3), 25-40. DOI: 10.1080/00913367.1995.10673481
Cunningham. S., Flew. T. & Swift, A. 2015. Media Economics. Red Globe Press.
De Oliveira, M., Silveira, C. & Luce, F. 2015. Brand equity estimation model. Journal of Business Research. 68(12), 2560-2568. DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.06.025
Doyle,G. 2013. Understanding Media Economics. Second Edition. SAGE Publications Ltd.
Farjam, S. & Hongyi, X. 2015, July. “Reviewing the Concept of Brand Equity and Evaluating
Consumer-Based Brand Equity (CBBE) Models”. International Journal of Management Science and Business Administration. 1(8), 14-29. doi:10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.18.1002
Ganesh, V. Kaushik, K., Talukdar, D. & Je, J. 2018. “Shopper Marketing Moderators of the Brand Equity – Behavioral Loyalty Relationship”.  Journal of Bussiness Research.  85, 91–104.
Gorska, H. 2020. “Factors Determining City Brand Equity—A Systematic Literature Review”. Sustainability. 12(19).
Gil, R. B., Andrés, E. F. & Salinas, E. M. 2007. “Family as a source of consumer‐based brand equity”. Journal of  Product & Brand Management. 16(3). 188-199. DOI: 10.1108/10610420710751564
Keller, K. L. 1993. “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity”. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
Keller, K. L. 2003. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity (2th ed.). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Li, X. 2004. How brand knowledge influences consumers’ purchase intentions. (Doctoral dissertation), Auburn University.
Lobigs, F. 2015. An economic theory of media brand. Springer: Cham.
Paulussen, S. 2012. Technology and the Transformation of News Work: Are Labor Conditions in (Online) Journalism Changing? Malden: Wiley & Sons. DOI: 10.1002/9781118313978.ch11
Poerwadi. S., M. Suyanto, Hidayat. A. & Mustafa. Z. Eq. 2019. “Influence of Brand Extention Strategy, Brand Image and Brand Trust on Coffee Product’s Brand Equity”. International Journal of Marketing Studies; 11. (3).
Porral, C. C., Fernández, V. A. M., Boga, O. J. & Mangín, J. P. L. 2015. “Measuring the influence of customer-based store brand equity in the purchase intention”. Cuadernos de gestión, 15(1), 93-117.
Sommer, C. & Marty, L. 2015. “The role of media brands in media planning”. Journal of  Media Business Studies. 1-19. doi:10.1080/16522354.2015.1070087
Sotiropoulos, S. 2003. Luxury fashion brands: The impact of embodied imagery on brand responses. (Master dissertation), Concordia University.
Starcevic, S. 2015. “The Origin and Historical Development of Branding and Advertising in the Old Civilizations of Africa”. Asia and Europe. Marketing. 46 (3). 179-196.
Stylidi.K, Wickman, C. & Söderberg, R. 2019. “Perceived quality of products: a framework and attributes ranking method”. Journal of Engineering Design.  31. 37–67.
Tuominen, P. 1999. “Managing Brand Equity”. LTA, 65-100. Retrieved from http://lta.hse.fi/1999/1/lta_1999_01_a4.pdf
Victoria-Mas, M., Lacasa-Mas, I. & Marimon, F. 2018. “Assessing the consumer-based brand equity of news media firms: a new validated scale”. Journal of  Media Business Studiea, 15(2), 1-22. DOI:10.1080/16522354.2018.1522199
Wang, Y. Capon, N. Wang, Y. & Guo, ch 2018. “Building industrial brand equity on resource advantage”. Industrial Marketing Management. 72. 4-16.