واکاوی کارکردهای متقابل موسیقی و‎ ‎توسعه اجتماعی با میانجی گری رادیو ‏‏(از بدو تأسیس رادیو تاکنون)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اجتماعی , دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران: ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی , دانشکده علوم اجتماعی , دانشگاه آزاد اسلامی ,واحد رودهن,, تهران , ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه جامعه‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the interactive Functions of music and social development through mediation of Radio (since its launching

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Reza Hamidi Fathabadi 1
  • Ali Baghaei Sarabi 2
  • Afsaneh Varastefar 3
1 PhD Student in Social Sciences, Faculty of Psychology and Social Sciences, Islamic Azad University, Roodehen,Tehran.Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Tehran, Iran.(Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Psychology and Social Sciences, Islamic Azad University, Roodehen, tehran,iran
چکیده [English]

 
The purpose of this article is to enumerate the role of promoting the interaction between music and social development, through the mediation of radio, by investigating aspecific periods of Iranian history and since establishment of radio.
 In line with this goal, and by employing a sociological approach, the multifaceted capabilities of radio in exchanging potentials of music and social development in enhancing each other's position were identified. We have also employed, historical analysis method in our research work. By purposefully searching reliable sources, real examples of episodes of interaction between music and various aspects of Iranian social evelopment were extracted through the mediation of radio. Findings of this research work showed that Iranian music and social subsystem with the active mediation of radio have played a role in promoting adaptability and control, targeting and mobilization of potentials and capabilities, connection finding and linking social actors together and strengthening preservation of professional and social identity. Radio, in turn, has benefited from the potentials of the art of music and the social system in terms of identity, promotion of usage, ompetition in messaging, and the expansion of its institutional potenyials

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radio
  • Music
  • Social Development
  • Historical Analysis Method
اسکاچپول، تدا. 1392. بینش و روش در جامعه‌شناسی تاریخی. ترجمة سیدهاشم آقاجری. تهران: نشر مرکز.
آتشی، مینا. 1395. " راه پر پیچ و خم سبک‌های مختلف موسیقی در ایران". تارنمای هنر آنلاین.
بوردیو، پیر. 1390. نقد اجتماعی و قضاوت‌های ذوقی. ترجمة حسن چاوشیان. تهران: نشر ثالث.
بیچرانلو، عبداله. 1393. "رسانة موسیقی و جوانان ایرانی؛ با تمرکز بر موسیقی در تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان".  فصلنامة رسانه. 25(2).  101 ـ 119.
پارسونز، تالکوت. 1379. ساخت کنش اجتماعی. ترجمة احمد تدین. تهران: هرمس.
حجاریان، محسن. 1398. تاریخی‌نگری موسیقی ایران. تهران: مؤسسه آبی پارسی و نشر پل فیروزه.
خالقی، روح‌الله. 1386. نظری به موسیقی. تهران: نشر صفی علیشاه.
خجسته، حسن. 1389. " کنش جمعی کاربرد موسیقی در رادیو". فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی. 13(3). 39 ـ 67.
رستاق، امیر. 1394. " نگاهی بر ده اثر شناخته شده موسیقی جنگ". بی‌بی‌سی فارسی.
سپید و سیاه.  1357. مجله فرهنگی ـ اجتماعی. شمارة 1098.
صادقی؛ فوأد. 1375. پایان تک صدایی: چهارده گفتگو درباره تلویزیون خصوصی. تهران: نشر میراث اهل قلم.
صفرزاده، فرهودی. 1398. در قفس (زندگی استاد صبا). تهران: نشر فنجان.
عظیمی، میلاد. 1391. پیرپرنیان‌اندیش(زندگی‌نامه هوشنگ ابتهاج). تهران: نشر سخن.
فاضلی، نعمت‌اله؛ اقبال خالدیان و مهراوه فردوسی. 1396. " تحلیل نشانه‌شناختی ترانه‌های سیاه و رابطة آن با واقعیت‌های اجتماعی دهة 80 ". فصلنامة رسانه. 28(3). 141 ـ 158.
 فاطمی، ساسان. 1392. پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران: تأملی بر مفاهیم کلاسیک، مردمی، مردم پسند. تهران: مؤسسه فرهنگی ـ هنری ماهور.
کوثری، مجتبی و مسعود کوثری. 1391. رادیو و موسیقی. تهران: دریچه نو.
محمدپور، احمد؛ ابوبکر شریعت‌پناه و احمد غلامی. 1392. " تحلیل جامعه‌شناسی شیوه برساخت هویت از رهگذر مصرف موسیقی عامه‌پسند". فصلنامة مطالعات اجتماعی ایران. 7(4). 137 ـ 159.
ملائی توانی، علیرضا. 1393. درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ. تهران: نشر نی.
ملکان، مجید و کاظم موذن. 1394. "سیاستگذاری موسیقی در جمهـوری اسلامی ‌ایـران". فصلنامة رسانه. 26(2)، 45 ـ 68.
میرنقیبی، سیدرضا. 1377. موسیقی‌نامه وزیری: مقاله‌ها، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و نوشته‌های پراکنده. تهران: معین.
Azevedo, Margarida. 2016.  The evaluation of the social impacts of culture : culture, arts and development. Economics and Finance. Université Panthéon-Sorbonne – Paris.
Celasin Cenk.  2013. “The Effects of Musical Elements in Mass Media and Internet on the Social Development of Children and Adolescents”. International Journal of  Education. 2(3), 79-89.
Horowitz, Joseph. 2005. Classical Music in America: A History of Its Rise and Fall. New York: Norton.
Marana, Maider. 2010. Culture and Developmet: Evolution and Prospects. UNESCO.
Midgley, James. 1998. Social Developmen: the Developmental Perspective and Social Welfare. London: Sage Publication.
Rager, Daniel. 2008. “The Role of Music in Society Past, Present and Future”. Music Faculty Publications. 3.
Salo, J., Lankinen, M., & Mäntymäki, M. 2013. “The Use of Social Media for Artist Marketing Music Industry Perspectives and Consumer Motivations”. International Journal on Media Management. 15(1), 23–41.
Schulkin , Jay. 2013. Reflections on the Musical Mind: An Evolutionary Perspective. Princeton (New Jersey): Princeton University Press.