کارکرد تکنیک‌های بصری در روایت انیمیشن‌های بدون کلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری پژوهش هنر , دانشگاه تهران , تهران , ایران(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد انیمیشن، دانشگاه سوره ,تهران ایران

چکیده

گذر از تجربههای ابتدایی و سینمای اولیه، فیلمسازان را بهسوی مسیری هدایت کرد که برای جلب مخاطب، به چگونگی نمایش داستان در فیلم توجه کنند. سینمای صامت و سینمای ناطق، شیوههای مختلف روایت را در دورههای سینمای کلاسیک، مدرن و پست مدرن در فرمهای گوناگون سینمای هنری، جنبشها و سبکهای سینمایی آزموده و تجربه کردهاند؛ که هر کدام ویژگیهای منحصربهفردی دارند. سینمای اولیه، به دلیل عدم توانایی استفاده از صدا، قصههای بدون کلام را در تولیداتش مورد توجه قرار میداد، اما سینمای معاصر و بهخصوص هنرصنعترسانه انیمیشن، با در نظر گرفتن ارزشهای بصری و خصایل زبیاییشناسی از ساختار بدون کلام، بهره میجوید. سینمای بدون کلام شکلی آگاهانه است که میتواند غالبهای روایی گوناگونی را به شکلی تجسمی و بصری تولید کند و مخاطبان ردههای سنی و فکری متفاوت را به سوی این نوع سینما جذب کند. این پژوهش با هدف کاربردی، ضمن مرور پیشینة روشهای روایتپردازی در سینما، تلاش دارد به این مسئله بپردازد که فیلمهای انمیشین معاصر چگونه از کارکردها و تکنیکهای بصری در روایت آثار بدون کلام استفاده میکنند. روش تحقیق حاضر کیفی، با رویکردی فرمالیستی و با استفاده از مطالعة منابع کتابخانهای و آرشیوهای شنیداری و دیداری به تحلیل انیمیشن داستان خرس، به عنوان انتخابی هدفمند از انمیشینهای بدون کلام (1990-2017) پرداخته است. نتیجه حاصله نشان از آن دارد که در انیمیشنهای بدون کلام، هجوم و انباشت عناصر بصری و صوتی در رساندن اطلاعات روایی تأثیر وافری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The function of visual techniques in the narration of silent animations

نویسندگان [English]

  • Payam Zinalabedini 1
  • Maryam Heshmat Nejad 2
1 Ph.D Art Research, University of Tehran, Iran.(Corresponding Author)
2 A Master’s student in animation, Soore University, Iran, Tehran
چکیده [English]

Going through elementary experiences and early cinema, led filmmakers to pay attention to how the story is portrayed in the film in order to attract the audience. Silent cinema and sound cinema have tried and experienced different methods of narration in the periods of classical, modern and postmodern cinema in various forms of artistic cinema, movements and cinematic styles; each of which has its unique features. Early cinema, due to its inability to use sound, considered silent stories in its productions, but contemporary cinema, and especially the art of animation, uses silent structure, taking into account the visual values and linguistic features.
Silent cinema is a conscious form that can produce various narrative dominances in a visual and pictural way and attract audiences of different age and mindset to this type of cinema. This applied research, while reviewing the background of narrative methods in cinema, tries to address the issue of how contemporary animated films use visual functions and techniques in the narration of silent works. The present qualitative research method, with a formalistic approach and using the study of library resources and audio-visual archives, has analyzed the” Bear Story” animation as a purposeful selection of silent animations (1990-2017). Findings of the study show that in silent animations, the influx and accumulation of visual and audio elements have a great effect on conveying narrative i

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative
  • Form
  • Visual Techniques
  • Animation
  • Silent Animation
آرنهایم، رودولف. 1386. هنر و ادراک بصری. ترجمة مجید اخگر. تهران:  انتشارات سمت.
احمدی، بابک. 1380. ساختار و تاویل متن. تهران: نشر مرکز.
اسمیت، ناول. 1377. تاریخ تحلیلی سینمای جهان. ترجمة گروه مترجمان. تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
ال. فیل، جان. 1377. " آقای گریفیث، وینسور مک‌کی را ملاقات می‌کند". ترجمة لیلا هدایت‌پور. فصلنامة فارابی. شمارة 28.  76 ـ 81 .
علی‌راد، دریا. 1393. مطالعه شیوه‌های روایت‌های بصری در آثار استودیویی یویی‌ای و تأثیر آن‌ها بر انیمیشن‌های تلویزیونی آمریکا. پایان نامة کارشناسی ارشد انمیشین. دانشگاه هنر تهران.
الموسوی، علی. 1395.  تحلیل ساختار روایت در انیمیشن‌های کوتاه بی کلام برنده اسکار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر تهران: دانشکده سینما و تئاتر.
امامی، مجید. 1373. شخصیت‌پردازی در سینما. تهران:  انتشارات برگ.
اوحدی، مسعود. 1380. " روایت سینمایی: عرصه بزرگ گفتمان زیبایی شناسی سینما". دو فصلنامة هنر. شمارة 47. 180 ـ 194.
اوکویرک، استینسون، ویگ، بون، کایتون. 1394. مبانی هنر / نظریه و عمل. ترجمة محمدرضا یگانه‌دوست. تهران: سمت.
ایگلسیاس، کارل. 1395. فیلمنامه‌نویسی: برانگیختن احساس/ تکنیک‌های دراماتیک پیشرفته برای مسحور کردن مخاطب. ترجمة متین خاکپور و فرهاد دعوت‌خوا. تهران: سمت.
باکلند، وارن. 1393. آشنایی با مبانی سینما و نقد فیلم. ترجمة پژمان طهرانیان. تهران: معین.
بالاش، بلا. 1376. تئوری فیلم/خصوصیت و رشد هنری جدید. ترجمة کامران ناظر عمو. تهران: دانشگاه هنر.
بوردول، دیوید و کریستین تامسون. 1386. تاریخ سینما. ترجمة روبرت صافاریان. تهران: مرکز.
بوردول، دیوید و کریستین تامسون. 1395. هنر سینما. ترجمة فتاح محمدی. تهران: مرکز.
بندازی، جیان آلبرتو. 1396. یکصدسال سینمای انیمیشن. ترجمة سعید توکلیان. تهران: دانشکده صداوسیما.
پرکینز، ویکتور. 1376. فیلم به عنوان فیلم: درک و داوری فیلم‌ها. ترجمة عبدالله تربیت. تهران: خجسته.
تامسون جونز، کاترین. 1396. زیباشناسی و فیلم. ترجمة عبدالله سالاروند، تهران: نشر نقش جهان.
حافظی، حمیدرضا. 1394. زیبایی‌شناسی تصویر در سینما و تلویزیون. تهران: مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما.
داندیس، دونیس آ. 1389. مبادی سواد بصری. ترجمة نسیم منوچهر آبادی. تهران: خانه هنرمندان.
ریمون ـ کنان، شلومیت. 1387. روایت داستانی: بوطیقای معاصر. ترجمة ابوالفضل حری. تهران: انتشارات نیلوفر.
شرین، آ اریس. 1394. عناصر ساختار طرح: اصول رنگ. ترجمة آرمینه آواک قهرمانی، تهران: فرهنگسرای میردشتی.
ضابطی جهرمی، احمد. 1387. سی سال سینما / گزیده مقالات سینمایی (1355-1385). تهران: نشر: نی.
ضابطی جهرمی، احمد. 1396. تکنیک‌های تدوین: تدوین غیرتداومی. تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما .
فرنیس، مارین. 1390. هنر در حرکت، زیبایی‌شناسی انیمیشن. ترجمة سارا سعیدان و شهراد اکرمی. تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
تابش، علیرضا. 1397. " نقش رسانه سینما به عنوان ابزار دیپلماسی در القای بین‌المللی محتوای هدف و فرهنگ ایران". فصلنامة رسانه. پیاپی 114. 101 ـ 118.
جمشیدی، محمدجواد. 1390. بررسی روایت در انیمیشن‌های بدون کلام. پایان‌نامة کارشناسی ارشد انیمیشن. دانشگاه هنر تهران.
صوتی، سیده‌هدی. 1394. بیان مفهوم در انیمیشن بدون کلام به شیوة حرکات بدن و زبان سینمایی. پایان نامة کارشناسی ارشد انیمیشن. دانشگاه هنر تهران.
کدبری، ویلیام. 1376. نظریه‌های زیباشناسی فیلم، زیباشناسی از دیدگاه بردزلی و نقد فیلم. ترجمة علاالدین طباطبایی. تهران:  بنیاد سینمایی فارابی.
کرس، گونتر و لیوون تئوون. 1395. دستور طراحی بصری خوانش تصاویر. ترجمة سجاد کبگانی. تهران: هنر نو.
عارف، محمد. 1397. " کشف اندیشه انیمیشن هزار و پانصد ساله‌ی ایرانی در تابلو سنگی شکار گراز ـ تاق‌بستان کرمانشاه ایران". فصلنامة هنرهای نمایشی و موسیقی. دورة۲۳ . شمارة ۲. 15 ـ 22.
مرادخانی، حجت اله. 1394. " ساختار پیام‌های بصری و دریافت توسط مخاطبان". ماهنامه مدیریت ارتباطات.  شمارة 67.
مرینگ، مارگارت. 1393. فیلمنامه‌نویسی آمیزه‌ای از شکل و محتوای فیلم. ترجمة داود دانشور. تهران: سمت.
موناری، برونو. 1389. طراحی و ارتباطات بصری، رهیافتی بر روش‌شناسی بصری. ترجمة پاینده شاهنده. تهران: سروش.
نارویی، صدیقه. 1391. " تحلیلی ساختاری داستان جولاهه با مار بر پایه نظریه گریماس". فصلنامة سبک‌شناسی نظم و نثر. دورة 5. شمارة 1. 253 ـ 262.
ندایی، امیرحسین. 1390. 30 فریم در ثانیه/ پژوهشی درباره‌ی موسیقی تصویر. تهران: افراز.
ونگ، وسیوس. 1387. اصول فرم و طرح. ترجمة آزاده بیداربخت و نسترن لواسانی، تهران: نشر نی.
هالاس، جان. 1394. استادان پویانمایی. ترجمة سلما محسنی اردهالی و پریسا کاشانیان. تهران: سوره مهر.
Chris Newbold, Hilde Van den Bulck and Oliver Boyd-Barrett. 2002. The Media Book. London: Arnold.
Parlato, Jr. Salvatore J. 1980. Nonverbal Films: Guidelines for Their Utilization With Deaf Learners. American Annals of the Deaf Gallaudet University Press
Wells, Paul. 2002. Animation – Genre and Authorship. London: Wallflower Press.
Wells, Paul. 2006. Scriptwriting. New York: AVA Publishing.