واکاوی عوامل مرتبط با بازنمایی بدن در شبکه‌های مجازی در بین کاربران ایرانی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات , دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه , دانشگاه آزاد اسلامی ,واحد تهران مرکز , تهران , ایران

2 دانشیار گروه ارتباطات , دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه , دانشگاه آزاداسلامی ,واحد تهران مرکز, تهران , ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه ارتباطات , دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, تهران .ایران

چکیده

این تحقیق، با هدف واکاوی عوامل مرتبط با بازنمایی بدن در شبکههای مجازی (مطالعه موردی: کاربران ایرانی اینستاگرام) و به منظور شناسایی نقش استفاده افراد از شبکة اجتماعی اینستاگرام، در میزان بازنمایی بدن اجتماعی، نمایشی و زیباشناختی آنها صورت گرفته، که محقق درصدد است  با آزمون چهار فرضیة تحقیق اهداف ذکرشده را محقق سازد. در پژوهش حاضر، روش تحقیق تلفیقی بود و از دو روش کیفی با تکنیکهای تحلیل محتوا و مصاحبه و روش کمی (پیمایش)  با تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به اهداف و ویژگیهای پژوهش، در بخش کیفی  نمونه آماری تحقیق، 20 نفر از کاربران اینستاگرام با دنبالکنندگان بالای 1000 نفر (در طول روز حداقل سه بار خود را به نمایش میگذارند) است، که  تعداد 60  عدد عکس از صفحه آنها  مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین حجم نمونه در بخش کمی 384 نفر از شهروندان ساکن شهر تهران در سال 98 است. برای نمونهگیری در روشهای کمی  و کیفی به ترتیب  از روش نمونهگیری خوشهای و  روش اشباع  بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطة معناداری بین میزان استفادة افراد از شبکه اجتماعی اینستاگرام و  میزان بازنمایی بدن اجتماعی، نمایشی و زیباشناختی وجود دارد.  همچنین محقق، در تحلیل بازنمایی عکسها در شبکة اجتماعی اینستاگرام دریافت، از حیث تکنیکهای بازنمایی به کار بردهشده، در تیپ بدن اجتماعی از تکنیکهای آشکارسازی و پنهانسازی، در الگوی بدن نمایشی از تکنیکهای ورزیدگی و اغواگری و درنهایت در الگوی بدن زیباشناختی از تکنیکهای زیباییشناختی و زیبایی مصنوعی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of elements of body representation in virtual networks among Iranian Instagram users

نویسندگان [English]

 • MARYAM FOROUGHI 1
 • nassim majidi 2
 • mohammadreza rasouli 3
1 PhD student, Azad University, Tehran Branch, School of Communication and Media Sudies, Group: Communication Sciences, Tehran,Iran
2 Associate Professor Azad University, Central Tehran Branch, School of Communication and Media Studies, Group: Communication Sciences, Tehran,Iran.(Corresponding Author)
3 Associate Professor Azad University, Central Tehran Branch, School of Communication and Media Studies, Group: Communication Sciences, Tehran,Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the factors related to body representation in virtual networks (Case study: Iranian Instagram users) and to identify the role of people using Instagram social network in their social, displaying and aesthetic body representation, which the researchers intend to achieve the intented goals by testing four research hypotheses.
 In the present study, the research method was integrated and two qualitative type with content analysis and interview techniques and quantitative method (survey) with questionnaire technique.
According to the objectives and characteristics of the research, in the qualitative part of the statistical sample of the research, there are 20 Instagram users with more than 1000 followers (they show themselves at least three times during the day), of which 60 photos from their page are were analyzed. Also, the sample size in a small portion of 384 citizens residing in Tehran in 2019.
For sampling in quantitative and qualitative methods, cluster sampling method and saturation method have been used, respectively. The results indicate that there is a significant relationship between the number of people using the Instagram social network and the extent of representation of the social, displaying and aesthetic body.
Researchers also found in the analysis of the representation of photos on the Instagram social network, in terms of representation techniques used, in the social body type, the disclosure and concealment techniques, in the body display model, the techniques of experience and seduction, and finally in the body aesthetic model, th aesthetic and artificial beauty techniques are used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : analysis
 • body
 • representation
 • Instagram
 • virtual network
 • social body
 • exposuring body
 • aesthetic body
اباذری، یوسف و نفیسه حمیدی.  1387. " جامعه‌شناسی بدن و پارهای مناقشات". فصلنامة پژوهش زنان. دوره 6 . شمارة 4.
ادیبی سده، مهدی و هادی جلالی. 1392.  " مدیریت بدن و هویت ملی جوانان؛ (نمونه موردی مطالعه: جوانان دختر و پسر شهر ساری".  فصلنامة جامعه‌شناسی مطالعات جوانان. سال سوم،. شمارة 9. 9 ـ 22.
ادیبی سده، مهدی؛ مهستی علیزاده و کمال کوهی. 1390."تبیین جامعه شناختی  مدیریت بدن در بین زنان". فصلنامة مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان. سال 9، شمارة 3. 59-84.
آزاد ارمکی، تقی و حسن  چاوشیان. 1381. "بدن به مثابه رسانه هویت". فصلنامة جامعه‌شناسی ایران. دورة 4. شمارة 4. 57 ـ 75.
اسکات لش. 1384. جامعه‏شناسى پست مدرنیسم. ترجمة حسن چاوشیان. تهران: نشر مرکز
اکبرزاده جهرمی، سیدجمال‌الدین؛ سیدنورالدین رضوی‌زاده و محدثه شیخی. 1398. " نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان؛ مطالعه موردی زنان مناطق یک و بیست تهران". فصلنامة مطالعات رسانه‌های نوین.  شمارة 20. 37 ـ 79.
بارکر، کریس. 1396. مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد. ترجمة نفیسه حمیدی و مهدی فرجی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بیچرانلو، عبدالله؛ سیاوش صلواتیان و آزیتا لاجوردی. 1398. " بازنمود سبک زندگی زنان جوان ایرانی در اینستاگرام". فصلنامة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.  شمارة 56. 111 ـ 140.
خواجه‌نوری، بیژن؛ علی روحانی، و سمیه هاشمی. 1390. "سبک زندگی و مدیریت بدن". فصلنامه جامعه‌شناسی زنان. سال2. شمارة 54 . 21 ـ 48.
راودراد، اعظم و گلنار گیشنزجانی. 1396. " گونه‌شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه‌ای کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام". فصلنامة مطالعات رسانه‌های نوین. شماره 10. 259 ـ 304.
ریتزر، جورج و داگلاس‌جی گودمن. 1390.  نظریه جامعه‌شناسی مدرن. ترجمة خلیل میرزایی و عباس لطفی‌زاده. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
سلیمیان، محسن. 1396. تأثیر شبکه‌های مجازی بر گرایش دختران به مدیریت بدن (مورد مطالعه دختران 15 تا 25 ساله ساکن منطقه 15 تهران). پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شرق.
سیدمن، استیون. 1386. کشاکش آرا در جامعه‌شناسی. ترجمة هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
شیخ‌زاده اسماعیلی، محمدعلی. 1396. تأثیر استفاده از اینستاگرام بر گرایش آقایان به مدیریت بدن. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم تحقیقات.
عبدالهی خلج، محسن و امین کبودی. 1399. " بررسی تأثیرهای شبکه‌های اجتماعی برخط بر کاربران با نگاهی به نقاط ضعف و قوت آن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران)". فصلنامة رسانه. دورة 31. شمارة 4. 121 ـ 138. 
فلیک، اووه. 1392. درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمة هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
کریبر، گلن و رولستون مارتین.1390. فرهنگ‌های دیجیتال :درک رسانه‌های جدید. ترجمة مرضیه وحدانی. تهران: ساقی.
گافمن،  اروین. 1392. نمود خود در زندگی روزمره. ترجمة مسعود کیان پور. تهران: مرکز.
گیدنز، آنتونی. 1378. تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمة موفقیان. تهران: نشرنی.
مهدی‌زاده، محمد. 1389. نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
هاشمی منفرد ،آزاده و علی ربیعی. 1396.   "مطالعه موردی شیوه نمایش خود در کاربران صفحه اجتماعی اینستاگرام . فصلنامة علوم اجتماعی". شماره 78.  157 ـ 194.
Anthony Synnot. 1988. “Truth and Goodness, Mirrors and Masks, Part I: Sociology of Beauty and Face”.  British Journal of Sociology. No. 4.
Behan, Emma. 2015. Negative Reflections- How Social media Affects Body Image satidfaction in Irish females. Mastrers thesis, Dublin. National College of Irland.
Boyd, D.M. & Elison, N. B. 2007 “Social Network sites: Difinitions, history, and Seholarship”. Journal of Computer-Mediated Communication. B (1).
Burch, Laren M. & Eagelman, Andre N. Geurin. 2015.  “Communicating via Photographs: A gendered analysis of Olympic ath letes visual self-presen tation on Instagram” Sport Management Review. 19(2).
Cover, R. 2012. “Performing and undoing identity online: Social networking, identity theories and the incompatibility of online profiles and friendship regimes”. The International Journal of Research into New Media Technologies. 18(2) 177-193.
Cregan, kate. 2006. The Sociology Of The body:Mapping the Abstraction  of Embodyment. London: SAGE Publications.
Dyner, R. 2005. White in film Theory: Critical Concept in Media and Culturol Stugies. London: Routle.
Goffman, E. 1959. The presentation of self in everyday life. New York: Doubleday.
Harrison, B. 2002.” Photographic Visions and Narrative Inquiry”. Narrative Inquiry. 12(1).
Howson, A. & Englis, D. 2001. The bodyin Sociohogy: tensions inside and outside Sociologicat  thought. The Editorial Bord of Sociological Reviw USA. Blackwell publishers.
Klein, E. 2013. Gender Politics: Harvard university.
Leandra, A. & preston. Siodler B.A. 2015. Watch me Disappear: Gendered bodies, pro-Anorexia, and self-Injury in virtual communities. College of Art & Humanities at the university of central florido Orlando: florida.
Murray, S. 2008. “Digital Images, Photo-Sharing, and Our Shifting Notions of Everyday Aesthetics”. Journal of Visual Culture, 7(2).
Natalie, Rossi. 2016 “Empowerment, control, and the female Body: Is Imstaagra aplatfrom for chang?”. University of Ottawa Kaneda journal. No.71.
Negrin, L. 2008. APPearance & Idenpity Fashioning the Body in Post modernity. Newyork: palgrave.
Papacharissi, Z. 2012. “Without You, I’m Nothing: Performances of the Self on Twitter”. International Journal of Communication, 6.
Shilling, 2003. The Body and Social Theory. (second ed.). London: Sage.
Solita, Blinska. 2018. Representing the female Body on Instargram. Education and Social Sciences ober. No.3.
Strauss, Anselm &corbin, julet. 1990. Qualitative Analysis for Social Scientists, Combridge university Press. London: Sage.
Waskul, D. & Vannini, P. 2006. Body / embodiment: sybo;ic interaction and the sociology of the Body. Ashgate.