اینستاگرام: تجربه جدید دیدن و دیده شدن و پیامدهای آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی , دانشگاه آزاد اسلامی , واحد علوم تحقیقات , تهران , ایران

2 استاد تمام گروه روانشناسی , دانشگاه علامه طباطبایی , تهران , ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد تمام گروه مدیریت رسانه , دانشگاه آزاد اسلامی , واحد علوم تحقیقات , تهران , ایران

چکیده

رسانههای اجتماعی، شیوة ارتباطات مردمان امروز را به شکلی چشمگیر تغییر دادهاند. بررسی جنبههای مختلف این تغییر و پیامدهای آن نیز، موضوع پژوهشهای بیشماری بوده است. اینستاگرام یکی از محبوبترین بسترهای اشتراکگذاری عکس و ویدئو در سراسر دنیا و ایران است، که دربارة آن تحقیقات زیادی در ایران انجام شده است. بیشتر این پژوهشها بر تأثیر اینستاگرام بر کاربران مختلف و نقشی که در تغییر نگرشها و رفتار کاربران ایرانی ایفا میکند، متمرکز بودهاند، تا بر تجارب زیسته و معنایی که این کاربران به فعالیتهایشان در محیط اینستاگرام نسبت میدهند. این تحقیق با ماهیتی اکتشافی، در صدد تجربة زیسته و معناهای برآمده از دنیای ذهنی تعداد معدودی از کاربرانی بوده است که در این تحقیق با عنوان جوانان بزرگسال معرفی شدهاند. پژوهش با پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است، زیرا این روش با اهداف و پرسشهای این تحقیق و موضع آن نسبت به فناوریهای جدید ارتباطی همخوانی داشت و برای توصیفهای تحلیلی مضامین برآمده از اظهارات شرکتکنندگان، مبنایی مناسب فراهم میساخت. در پژوهش حاضر، برخلاف پژوهشهای پیشین که به بسترها و شرایط تأثیرگذار بر تجارب زیستة کاربران اینستاگرام و همچنین " ذات" تجربة آنها از این پدیده، بی‎‎اعتنا بودهاند، به این دو مسئله توجه ویژه نشان داده است. نتایج تحقیق نشان داد، تجربة اینستاگرام بیش از همه چیز، شیوه جدیدی از دیدن و دیدهشدن است؛ رسانهای شخصی که به همگان فرصت میدهد تا هرطور که دوست دارند دیده شوند. شرایط مرتبطی که امکان میدهد تا این " دیدهشدن" به شکلی تشدید شده پدیدار شود. جریان جمعی بزرگی از دیدهشدن در اینستاگرام است که هرکس به نوعی در آن شناور است. ارزیابی کلی آنان از پیامدهای استفاده از اینستاگرام، نشان از احساساتی داشت که میان خشنودی و ناخشنودی همواره در نوسان و تغییر بود. این یافته حاکی از آن است که احساسات آنان نسبت به اینستاگرام، نه یکسره منفی و نه یکسره مثبت است، بلکه بین دو احساس مثبت و منفی نوسان دارد و این شاید از ذات متناقضنمای خود فناوری سرچشمه گیرد که هم جاذبه دارد و هم دافعه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Instagram: A new way of seeing and being seen and its consequences

نویسندگان [English]

  • Behzad Karimi 1
  • Ali Delavar 2
  • Ali Akbar Farhangi 3
1 PhD student of Mass communications at Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch,Tehran,Iran
2 Full Professor of Research Method, Statistics and Measurement,, Allameh Tabataba'i University, Tehran,Iran.(Corresponding Author)
3 Full Professor of Media Management, at Islamic Azad University, Tehran Science and Research, Tehran,Iran
چکیده [English]

 
Today, the social media have dramatically changed the way people communicate with each other. Study of various aspects of this change and its effects, has been the subject of numerous studies both in Iran and the world. Instagram is one of the most popular photo and video sharing platforms around the world including Iran, about which a lot of research has kas carried out in Iran. Most of these studies have focused on the impact of Instagram on different users and the role it plays in changing the attitudes and behavior of Iranian users, rather than on the lived experiences and the meaning, that these users have of their activities in Instagram environment and which they attribute them to this social media. This research, with its exploratory nature, seeks to examine the lived experience and the meanings derived from the mental world of a small number of users who are referred in this research work as young adults. The research work is based ob descriptive phenomenology, because this method was consistent with the objectives and questions brought up in this research and its position on new technologies and provides a suitable basis for analytical descriptions of the themes of the statements made by the participants. In the present study, unlike previous studies that have ignored the contexts and conditions affecting the lived experiences of Instagram users, as well as the "essence" of their experience of this phenomenon, special attention has been paid to these two issues. The results of the research showed that the Instagram experience is, above all, a new way of seeing and being seen; A personal medium that gives everyone the opportunity to be seen as they please. The related conditions that allow this "being seen" to appear in an intensified manner. Large number of people are being seen on Instagram, where everyone is somehow floating. Their overall assessment of the consequences of using Instagram showed feelings that fluctuated between contentment and dissatisfaction. This finding suggests that their feelings about Instagram are neither entirely negative nor entirely positive, but fluctuate between positive and negative, and this may stem from the paradoxical nature of the technology itself, which is both attractive and repulsive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • Phenomenology of technique
  • lived experience
  • young adults
اجتهادی، مصطفی و وحید کشافی‎نیا. 1398. " بررسی جامعه‌شناختی مخاطبان فرهنگ سلبریتی در اینستاگرام فارسی". فصلنامة رسانه‌های نوین. دورة 5، شمارة 20. 37 ـ 79.
اسمیت، دیوید وودراف. 1393. هوسرل. ترجمة سیدمحمدتقی شاکری. تهران: انتشارات روزبهان.
اکبرزاده جهرمی، سیدجمال الدین؛ نورالدین رضوی‎زاده و محدثه  شیخی. 1398. " نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان: مطالعه موردی زنان منطقه یک و بیست تهران". فصلنامة مطالعات رسانه‎های نوین. سال پنجم، شمارة 20. 37 ـ 79.
اینترونا، لوکاس. 1395. رویکردهای پدیدارشناسی به اخلاق و تکنولوژی اطلاعات. ترجمة ابوالفضل توکلی شاندیز. تهران: نشر ققنوس.
ایمان‎زاده، علی. 1397. " مطالعه پدیدارشناختی تجارب مادران از نقش شبکه‎های اجتماعی در کاهش حساسیت اخلاقی فرزندان". فصلنامة پژوهش‎های ارتباطی. سال 25. شمارة 4.  زمستان 1397. 109 ـ 134.
آیدی، دون. 1390. پدیدارشناسی تکنیک. ترجمة مراد فرهادپور و صالح نجفی، مجموعه مقالات دین و رسانه، قم: مرکز پژوهش‎های اسلامی.
پایا، علی. (1387). فناوری، فرهنگ و اخلاق. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
تارنمای اقتصادنیوز، نشانی (https://www.eghtesadnews.com) تاریخ بازیابی: 14مهر 1398.
تارنمای بااقتصاد، نشانی (www.baeghtesad.com) بازیابی: 15آذر 1399.
حسنی، حسین و عبدالحسین کلانتری. 1396. " تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته کاربران اینستاگرام در ایران". فصلنامة مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، دورة پنجم، شمارة40. 34 ـ 63.
ریچاردز، بری. 1390. " جامعه بزرگ اتومبیل". ترجمة حسین پاینده، مجلة ارغنون. شمارة 20. 68 ـ 92.
سامانی، سمانه و اعظم فراهانی. 1395. " هویت برخط و اینستاگرام". فصلنامة رسانه. دورة 27. شمارة 2. 85 ـ 104.
سلیمانی، ندا و لاله کریمی. 1396. " تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر سطح اعتماد به نفس جوانان".  فصلنامة رسانه. دورة 28. شمارة 2. 10 ـ 117.
فلیک، اوه. 1388. درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمة هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
ساکالوفسکی، رابرت. 1388. درآمدی بر پدیدارشناسی. ترجمة محمدرضا قربانی. تهران: گام نو.
قلی‎زاده، آذر و عباس زمانی. 1396. " مطالعه کیفی چالش‎های شبکه‎های اجتماعی تلفن همراه در زندگی کاربران". فصلنامة رسانه، سال بیست‎ و ‎هشتم، شمارة 106. 103 ـ 119.
کاجی، حسین. 1392. فلسفه تکنولوژی دون آیدی. تهران: انتشارات هرمس.
کرسول، جان. 1394. پویش کیفی و طرح پژوهش. ترجمة حسن دانایی فرد و حسین کاظمی. تهران: انتشارات صفار.
کیان، مریم و زهره قلی‎پور. 1395. " آثار تربیتی شبکه‎های اجتماعی تلفن همراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان". فصلنامة رسانه. سال 28، شمارة 3. 105 ـ 123.
گیدنز، آنتونی و فیلیپ ساتن. 1396. جامعه‎شناسی. ترجمة هوشنگ نایبی. تهران:  نشر نی.
لیندلف، تامس و برایان تیلور. 1388. روش‎های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات. ترجمة عبدالله گیویان. تهران: انتشارات همشهری.
مش، گوستاواس. و ایلان تلمود. 1393. نوجوان دیجیتالی. ترجمة اسماعیل سعدی‎پور. تهران: انتشارات رشد.
والاس، روث الف. و الیسن ولف. 1396. نظریه‌های معاصر جامعه‌شناسی : گسترش سنت کلاسیک. ترجمة مهدی داودی. تهران: نشر ثالث.
ون‌دایک، یوزه. 1396. فرهنگ اتصال. ترجمة حسین حسینی. تهران: انتشارات سوره (مهر).
Bell, Divid. 2007. Cyberculture Theorists. London and New York: Routledge.
Bilge GolGe, Alime.  2017. Online peresentation of Self on Instagram: A case study of young practitioner in Turkey. A master thesis. Ankara university. Retrieved Jan, 2018, From: http://dspace.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/ isAllowed.
Cheung, Ting  Ting. 2014.A “study of Motives, Usage, Self-presentation and Number of  Followers on Instagram”. Cheung. From: http://ssweb.cityu.edu.hk/download/RS/E-Journal/Vol3/journal1. Retrieved Sept, 2019.
Golbeck, Jennifer. 2015. “Introduction to Social Media Investigation’’. Syngerss is an imprint of Elsevier 225 wyman street. USA.
Jiang, shaohi, Ngien Annabel.2020.The effects of Instagram: social comaison.    Retrieved dec, 2020  From: https://journals.sagepub.com/doi/full.
Marcella- Hood, Madeleine. 2020. “Instagram versus releality: the design and self- curated photo”. Retrieved dec, 2020, From: https://journals.sagepub.com.
Moustakas, C. 1994. “Phenomenological research method”. Retrieved: Jan, 2018. from: http://WWW.psyking. net/ HTMLObi.
Salomon D. Moving  on from Facebook: using Instagram.  From: https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/8991/9770 Retrieved March, 2021.         
Seraffield, Elisa. 2017.  Analaysis of photo sharing  and social Relationships.
Serafineli, Elisa. 2017. “Analysis of Photo Sharing & social relationships: Instagram as a case study”. Retrieved feb. 2021.  From: https://eprints. Whiterose.ac.uk.
Serafineli, Elisa. 2018. Digital lide on Instagram. Emerald publishing. University of Sheffield, UK.
Tiggman, Marik, Anderberg, Isabella. 2020. “Social media is not real: The effects of Instagram vs reality. Finders university Astralia”. Retrieved dec, 2020, From: https://journals.sagepub.com/doi/full.
Van Manen, Max. 2016. Phenomenological of practice. First published. Routledge.
Moustakas, C. 1994. “phenomenological research method”.
Retrieved