بررسی تأثیرهای شبکه های اجتماعی برخط برکاربران با نگاهی به نقاط ضعف و قوت آن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیامنور تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت رسانه ، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه پیام نور ، سمنان، ایران

چکیده

استفاده از شبکههای اجتماعی، در سالهای اخیر افزایش یافته است و دانشجویان از جمله کسانی هستند که با شور و شوق بیشتری آنها را پذیرفتهاند. بنابراین، لازم است تأثیر این فناوری بر زندگی دانشجویان تجزیه و تحلیل شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقاط ضعف و قوت شبکههای اجتماعی و تأثیر این شبکهها بر دانشجویان است. اعتیاد، اضطراب، حریم خصوصی، دوستی، اعتماد، همکاری و انگیزه از جمله نقاط ضعف یا قوت شبکههای اجتماعی است. روش تحقیق، پیمایشی و دادههای آن با استفاده از پرسشنامة محققساخته، جمعآوری شده است. اعتبار ابزار، از نوع اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. حجم نمونه 80 نفر از دانشجویان رشتة مدیریت رسانه که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1398ـ1397، در دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب مشغول به تحصیل هستند، انتخاب شدند. یافتهها نشان میدهد که دانشجویان برای جنبههای مثبت شبکههای اجتماعی  بسیار بیشتر از جنبههای منفی آن ارزش قائل میشوند. با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی، مؤلفههای پرسشنامه، در هفت عامل و بر اساس تجزیه و تحلیل خوشهای نیز در دو خوشه طبقهبندی شد که به عنوان نقاط ضعف و قوت شبکههای اجتماعی نامگذاری و احراز شدند. شناخت نقاط ضعف و قوت شبکههای اجتماعی، به میزان قابل توجهی، عملکرد دانشگاهی را بهبود میبخشد و سبب بهرهبرداری بیشتر از نقاط قوت و چارهاندیشی و برطرفکردن نقاط ضعف در این شبکهها میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of online social media on users and their strong and weak points (Case Study: Students of Payame Noor University in Tehran)

نویسندگان [English]

  • mohsen abdollahi khalaj 1
  • amin kaboudi 2
1 Master of Media Management,, PayamNoor University, tehran,TEHRAN,IRAN
2 Master of Human Resources Management, ,PayamNoor University, Semnan, IRAN
چکیده [English]

 
The use of social networks has become widespread in recent years, and students are among those who have eagerly embraced them. That’s why, it is necessary to analyze how students live through the use of such networks. 
The present study is aimed at investigating the strength and weakness of social networks and their impact and influence on students. Addiction, anxiety, privacy, friendship, trust, cooperation and motivation are among the weak and strong characteristics of the social media. The research method applied for this study is survey and its data have been gathered using researcher-made questionnaires. The validity of the instrument was confirmed subjectively by face validity and its reliability was confirmed by using Cronbach's alpha Coefficient. The sample size of 80 people, were selected from Media Management students who were studying at the second semester of 2018-2019 academic year at Payame Noor University in Tehran- West. 
The findings of the study show that students value the positive aspects of social networks much more than the negative aspects of social networks. Using factor analysis, the components of the questionnaires were classified into seven factors based on cluster analysis, which was named and confirmed by the strong and weak points of social networks. Recognizing the strengths and weaknesses of social networks, significantly improves academic performance of students and leads to more utilization of the strong points and find remedy and resolving the weaknesses existed within these networks
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Users
  • Strengths and Weaknesses
  • Students
Al rahmi, Waleed Mugahed.; Kristopher, Mohd Shahizan; Musa, Mahdi Alhaji. 2014. “The Improvement of Students’ Academic Performance by Using Social Media through Collaborative Learning in Malaysian Higher Education”. Asian Social Science, Vol.10, No.8.
Aladwani, Adel M.; Almarzouq, Mohammad. 2016. “Understanding compulsive social media use: The premise of complementing self-conceptions mismatch with technology”. Computers in Human Behavior 60.
Berger, Sebastian.; Wyss, Annika M.; Knoch, Daria.; Dawson, Clare. 2018. “Low self-control capacity is associated with immediate responses to smartphone signals”, Computers in Human Behavior. 86.
Du, Jli.; van Koningsbruggen, Guido M.; Kerkhof, Peter. 2018. “A brief measure of social media
self-control failure”, Computers in Human Behavior. 84.
Evans, Eliza D.; McFarland, Daniel A.; Rios-Aguilar, Cecilia.; Deil-Amen, Regina. 2016. “Community (in) colleges: The relationship between online network involvement and academic outcomes at a community college”, Community College Review, Vol.44, No.3.
Gonzalez, Reyes.; Gasco, Jose.; Llopis, Juan. 2019. “University students and online social networks: Effects and typology”, Journal of Business Research. 101.
Haylett, Corie. 2016. “Use of social media for teaching online courses and enhancing business communication skills at the university level: Can this really be done?”, International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IJOPCD). 6.
Junco, Reynol. 2012. “In-class multitasking and academic performance”, Computers in Human Behavior, Vol.28, No.6.
Magen-Nagar, Noga.; Shonfeld, Miri. 2018. “The impact of an online collaborative learning program on students’ attitude towards technology”, Interactive Learning Environments. 26.
Paul, Jomon Aliyas.; Baker, Hope M.; Cochran, Justin Daniel 2012. “Effect of online social networking on student academic performance”, Computers in Human Behavior, Vol.28. No.6.
Primack, Brian A.;  Shensa, Ariel.; Escobar-Viera,  César G.; Barrett, Erica L.; Sidani, Jaime E.; Colditz, Jason B.; James, A. Everette. 2017. “Use of multiple social media platforms and symptoms of depression and anxiety: A nationally-representative study among U.S. young adults”. Computers in Human Behavior. 69.
Taylor, Steven A.; Mulligan, Jamie R.; Ishida, Chiharu.  2012. “Facebook, social networking, and business education”, American Journal of Business Education. Vol.5. No.4.
Tower, Tower.; Latimer, Sharon.; Ishida, Jayne. 2014. “Social networking as a learning tool: Nursing students’ perception of efficacy”. American Journal of Business Education, Vol.34. No.6.
Valenzuela, Sebastián.; Park, Namsu.; Kee, Kerk F.  2009. “Is there social capital in a social network site?: Facebook use and college students’ life satisfaction, trust, and participation”, Journal of
computer-mediated communication, Vol.14, No.4.
Yang, Xue.; Li, Guoxin.; Huang, Songshan Sam. 2017. “Perceived online community support, member relations, and commitment: Differences between posters and lurkers”, Information & Management, Vol.54. No.2.
اسمعیلی‌راد، مهسا و فرید احمدی. 1398. " ارتباط بین اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی برخط و اختلالات روانشناسی". فصلنامة اخلاق در علوم و فناوری. سال 14. شمارة 2.
برات دستجردی، نگین. 1393. " بررسی نقش شبکه‌های سایبری بر هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه اصفهان سال تحصیلی91-1390". فصلنامة جامعه‌شناسی کاربردی. دورة 25. شمارة 2.
بهمنی، مهرزاد و عباس محمدی ‌شکیبا. 1394. " سبک‌های نوین ارتباطات انسانی در فضای مجازی؛ فرصت‌ها و تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی موبایلی". فصلنامة مطالعات رسانه‌های نوین. سال اول. شمارة 2.
پورنقدی، بهزاد. 1397. " فرصت‌ها و تهدیدهای امنیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانشجویان". فصلنامة پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران. سال هفتم. شمارۀ 2.
حسینی‌سنو، سیدامین و الهام  مظاهری. 1396. " تأثیر حریم خصوصی، امنیت و اعتماد ادراک شده بر رفتار به اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی موبایل: نقش تعدیل کننده متغیر جنسیت". فصلنامة پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. دورة 33. شمارة 2. 
خوش‌فر، غلامرضا و شهربانو  میرزاخانی. 1397. " چگونگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی؛ زمینه‌ها و عوامل (مورد مطالعه: جوانان شهر گرگان)". فصلنامة رسانه. شمارة 29.
ذکائی، محمدسعید و فرزانه نزاکتی. 1397. " سبک زندگی موبیتال در جامعه دانشجویی، فهم تجریه زیسته دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبائی و صنعتی شریف". فصلنامة مطالعات رسانه‌های نوین. سال چهارم. شمارة 16.
کنعانی، محمدامین؛ حمیده محمدزاد و فاطمه محمدزاده. 1393. " بررسی رابطة استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف (مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه گیلان)". فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران. سال هفتم. شمارة 4.
ملایی نوشهر، حسین. 1394. " بررسی نقش شبکه‌های مجازی در ابعاد مختلف رضایتمندی از دیدگاه کاربران اینترنتی شهر تهران". فصلنامة مطالعات رسانه‌ای. سال نهم. شمارة 24.
موسوی، سیدکمال‌الدین و معصومه اسدنژاد احمدآبادی. 1394. " تحلیل جامعه‌شناختی فرهنگ اعتماد در فضای مجازی". فصلنامة مطالعات رسانه‌های نوین. سال اول. شمارة 4.