تفاوت‌های استعاری ویروس کرونا در عناوین روزنامه‌های اعتماد و ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،،دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران

2 استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در چند ماه اخیر، ویروس کرونا زندگی تمام جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده است. به دلیل اینکه ویروس کرونا موضوع روز است، پژوهش حاضر با به کارگیری نظریۀ استعارۀ فرهنگی ـ شناختی کوکسس(2005)، تفاوت‌های استعاری این ویروس را در عناوین دو روزنامۀ اعتماد و ایران مورد بررسی قرار داده است. داده‌های این تحقیق، از تمام شماره‌های بخش‌های مختلف روزنامه‌های اعتماد و ایران از تاریخ 1 اسفند 1398 تا 31 اردیبهشت 1399 استخراج شده است. حوزه‌های مبدأ وسیلۀ نقلیه، انسان، حیوان، بلا، مانع، شمشیر، شیء، کالا، مسابقه، موجود زنده، نیرو/ عامل، مکان، جنگ، اتفاق، بازی، فرصت و موجود ترسناک، میان دو روزنامه مشترک بوده‌اند. علاوه بر این اشتراک‌ها، تفاوت‌های استعاری نیز مشاهده شد. در روزنامۀ اعتماد، ویروس کرونا بر اساس حوزه‌های مبدأ بحران، غذا، بازیگر، ابر، نوشیدنی، آهنگ و بحث و در روزنامۀ ایران، بر اساس حوزه‌های معلم، آزمون، مسیر، بار، حاکم، نیروی طبیعی، زندان، هدیه، زندگی، فصل، پازل، چراغ راهنما، ابزار و قاتل نیز مفهوم‌سازی شده‌اند. این تفاوت‌های مذکور‌ میان حوزه‌های مبدأ دو روزنامه، هم‌راستای تفاوت‌ سبکی نظریۀ کوکسس است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaphorical differences between the Coronavirus in the headlines of Etemad and Iran newspapers

نویسندگان [English]

  • Seyede Sahar Javid 1
  • Jalal Rahimian 2
1 Ph.D. in Linguistics, Faculty of Literature & Humanities; Shiraz univers, shiraz,iran
2 Professor of Faculty of Literature & Humanities; Shiraz university,shiraz,,iran
چکیده [English]

In recent months, the outbreak of coronavirus has affected the lives of all communities across the world. Because Corona is the topic of the day, the present study, using the theory of cultural-cognitive metaphor of Kövecses (2005), has examined the metaphorical differences of this virus in the headlines of the two Persian dailies, Etemad and Iran. The data of this research have been collected from all issues of different sections of Etemad and Iran newspapers from February 20, 2019 to May 20, 2019. The domains of origin, including vehicle, human, animal, calamity, obstacle, sword, object, commodity, race, living creature, force / agent, place, war, event, game, opportunity, and frightening creature were common between the two newspapers. In addition to these commonalities, metaphorical differences were also observed. In Etemad newspaper, Coronavirus was based on the domains of crisis, food, actor, cloud, drink, song and discussion, and in Iran newspaper, based on the domains of teacher, test, path, burden, ruler, natural force, prison, gift, life, season, puzzle, traffic light, tool and murderer, are also conceptualized. These differences between the domains of origin of the two newspapers are in line with the stylistic differences of Kövecses theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Newspaper Headlines
  • Cultural-cognitive Mtaphor
  • Conceptualization
  • Stylistic Difference
بامشادی، پارسا؛ زینب محمدابراهیمی و شادی انصاریان. 1395. " استعاره و مجاز در گونه‌زبانی رسانه‌های اقتصادی: رویکردی پیکره‌بنیاد". فصلنامة زبان‌شناسی اجتماعی. دورة اول. شمارۀ 1.
راسخ مهند، محمد. 1389. درآمدی بر زبان‌شناسی شناختی. تهران: انتشارات سمت.
Bowles, Dorothy A. & Borden, Diane L. 2000. Creative Editing. Wadsworth, Belmont,  CA.
Chuang,  Chih-lin. 2012. “Metaphor and Metonymy in Apple Daily’s Headlines”. 
       Department of  Foreign Languages and Literature: National Sun Yat-Sen University,  
      Proceedings of the 24th Conference on Computational Linguistics and Speech 
      Processing.
Ellis, Barbara. G. 2001. The Copy-editing and Headline Handbook. Perseus Publishing, Massachusetts.           
Goatly, Andrew & Hiradhar, Preet.  1997. Critical Reading and Writing. London: Rutledge.
Herrera, H. 2008. “A metaphor corpus in business press headlines”. Ibérica. 15.       
Ifantidou, Elly. 2009. “Newspaper headlines and relevance: Ad hoc concepts in ad hoc
        Contexts”. Journal of Pragmatics, 41(4).
Karisani, Negin & Karisani, payam 2020). “Mining Coronavirus (COVID-19) Posts in      
        Social Media” arXiv preprintarXiv:2004.06778 .
Koller, Veronika. 2004. Metaphor and Gender in Business Media: A Critical Cognitive study. New  York: Palgrave Macmillan.          
Kovecses, Zoltán. 2005. Metaphor in Culture: Universality and Variation. Cambridge:   
        Cambridge  University Press.
Kovecses, Zoltán. 2006. Universality and Variation in the Use of Metaphor.
        Cambridge: Cambridge University Press.
Koves, Nikoletta. 2002. “Hungarian and American dreamworks of life”. Term paper, 
         Department of American Studies, Eotvos Lorand University, Budapest.
Lakoff, George. 1993. The contemporary theory  of metaphor. In: Ortony, A(ed.) Metaphor  and Thought. Cambridge: Cambridge University Press.         
Lakoff, George & Johnson, Mark. 1980. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.    
Romano, Manuela &  Porto, Dolores. 2012. “Newspaper Metaphors: Reusing   
           Metaphors Across  Media Genres”. Journal of metaphor and symbol. 28.
Shie, Jian-Shiung. 2011.“Metaphors and metonymies in New York Times and Times    
            Supplement news headlines”. Journal of Pragmatics. 43.
Wardhaugh, R. & J.M. fuller. 2015. An introduction to sociolinguistics. 7 thed. Uk: wiley Blackwell.
زرقانی، مهدی؛ محمدجواد مهدوی و مریم آباد. 1392. " تحلیل شناختی استعاره‌های عشق در غزلیات سنائی". فصلنامة جستارهای ادبی. دورة 46. شمارة 4. 
طوسی نظرآبادی، موسی و بلقیس، روشن. 1395. " استعاره در عناوین خبری روزنامه‌های ورزشی ایران: بررسی فصلنامة جستارهای ادبی. موردی استعارۀ فوتبال". دو فصلنامة پژوهش‌های زبان‌شناسی. شمارۀ 2 .
قنبری، سعید؛ عاطفه آقایی؛ سیاوش صلواتیان و توحید سلطانی. 1399. "چارچوب‌بندی بصری خبرگزاری‌های ایران از زلزله کرمانشاه". فصلنامة رسانه. دورة 31. شمارة