رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با شیوه های خوداظهاری کاربران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شرق،تهران ، ایران

2 کارشناس ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکة اجتماعی اینستاگرام با خوداظهاری کاربران انجام شده است. جامعة آماری پژوهش، شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی شهر تهران در سال 1398 است که طی بررسیهای به عملآمده از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، حدود 67 هزار نفر هستند. در پژوهش حاضر، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر تعیین شده و برای نمونهگیری از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است: 1. میزان و نوع استفاده از شبکههای اجتماعی (محققساخته)؛ 2. پرسشنامة خوداظهاری توسلی و جلالوند (1394). برای تعیین پایایی ابزار اندازه‏گیری، از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی کل 86/0 به دست آمد. یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد؛  میان میزان استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران از اینستاگرام، با شیوههای خوداظهاری آنان (بیان احساسات ( 43/5 )، اشتراکگذاری تصاویر(65/4 )، ویژگیهای شخصیتی(13/3 ) و نظرهای شخصی( 76/6) ) رابطه وجود دارد. همچنین یافتهها مؤید آن است که میان نوع استفاده دانشجویان از اینستاگرام، با شیوههای خوداظهاری آنان  (بیان احساسات (77/6 )، اشتراکگذاری تصاویر (54/4)، ویژگیهای شخصیتی ( 32/6)، نظرهای شخصی ( 15/2) رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coretions between the extent and type of using the Instagram Social Network with the way of self-expression

نویسندگان [English]

  • somayeh tajik esmaeili 1
  • Zahra Mizbani 2
1 Assistant Professor of Communication and Social Sciences،Islamic Azad University, East Tehran Branch، Tehran, Iran.
2 Master of Culture and Media Studies, Azad University, East Tehran Branch، Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present research work deals with the correlation between the extent and way of using Instagram social network and self -expression by the users. The statistical population of the study includes students of Azad Universty of Tehran in 2019 that according to the Ministry of Science, Research and Technology, their number is around 67 thousand. For this research work, the size of sample population based on the Morgan’s Table is, 384 people and multi- stages cluster method has been used for selection of the sample population. Two questionnaires have been used in this paper, first one, for the extentet and type of using Instagram (Researcher Made) and the second, for self-expression of Tavasoli and Jalalvand (2015). Cronbach's alpha test has been used for determining the reliability of the tool of measurements, which resulted in 0/86 overall reliability.
Findings of the test of the hypothesis showed that there are following correlation between the extent of using Instagram by students of Azad Universities in Tehran: expressing feelings (5/43), sharing of images (4/65), personal characters (3/13) and personal view (6/76). And at same time it became clear that between the self- expression and the way Instagram is used by the student, there are following correlations: expressing feelings (6/77), Sharing of images (4/54), personal characters (6/32) and personal view (2/15

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Instagram
  • Self-expression
  • Students of Azad Universi
Chang. CH, Heo. J 2014.  “ isiting theories that predict college students’ selfdisclosure on Facebook”. Journal of Computers in Human Behavior. Vol 30.
Dion, N. A. 2016.  “The Effect of Instagram on self-Esteem and Wife satisfaction”. Honors Theses.
Haythornthwaite, C. 2011. Social networks and Internet connectivity effects,  journal of Communication & Society, Vol 8 (2).
http://readwrite. Com/2009/01/04/10-mobile-social-networks-redux
Kaplan, A. & Haenlein, M. 2010.  “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media”.  Business Hori-zons, 53 (1).
Kaplan, A. & Haenlein, M. 2015. “The early bird catches The News: Nine Thing you should Know a bout micro-blogging”. Business Horizons.
Mcmanus, R. 2009.  “10 mobile social network to chek out”.
Sheldon, p. 2009.  “I’ 11 poke mei self-disclosure, social attraction, predictabili and trust as important predictors of facebook relation sihps”. Cyberty psychology. Journal of psycho social Research on cyberspace. Vol.3 (2).
Turkle, Sh. 2004. “How computer change The way we Think”. The Cgronicle of higher education. Vol.50(21).
Valenzuela, s.; park, N. & Kee, N.F.  2009. “Is There  social capital in a social Net work site? Facebook use and college student’s Life satisfaction, trust, and participation”. Journal of computer- Mediated
Communication. Vol.14.
ایمان، محمد‌تقی و گلمراد مرادی. 1390. "روش‌شناسی نظریه اجتماعی گافمن". فصلنامة جامعه‌شناسی زنان. سال دوم، شمارة 2.
بوربور، اکرم. 1399. نقش میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در هویت اجتماعی زنان شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق.
بهرامسری، شیما؛ امیر غائبی و حسن  کیانی‌خوزستانی.  1396. " بهره‌مندی آرشیو ملی ایران از شبکه‌های اجتماعی همراه؛ نگرش مدیران و کارکنان ". فصلنامة گنجینه اسناد، سال بیست و هفتم. دفتر دوم.
پاستر، مارک.  1377. عصر دوم‌ رسانه‌ها. ترجمة‌ غلامحسین‌ صالحیار.  تهران: مؤسسه ایران.
تامپسون، جان. ب. 1389. نظریۀ اجتماعی رسانه‌ها. ترجمۀ مسعود اوحدی. تهران: سروش.
توسلی، افسانه و انسیه جلالوند. 1394. "استفاده از اینترنت و تمایل به خوداظهاری، (مطالعه موردی دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های شهر تهران) ". فصلنامة مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان. سال سیزدهم، شمارة 4.
ثلاثی، محسن. 1376. "  نقش مردم‌نگاری در تحقیقات اجتماعی". فصلنامة جامعه‌شناسی ایران.  شمارة 2.
جوادی‌نیا، سید‌علیرضا؛  مرتضی عرفانیان؛ محمدرضا عابدینی و بیتا بیجاری. 1391. "تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند"، فصلنامة آموزش در علوم پزشکی، دورة 12، شمارة 8 .
خانیکی، هادی و ریحانه سادات روحانی. 1390. " ارتباطات مجازی و سایبر سایکولوژی (مطالعه روابط میان بهره‌مندی دانشجویان فنی دانشگاه تهران از وبلاگ با نگرش آنان دربارة فضای مجازی)".  فصلنامة مجله مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ پنجم، شمارۀ 3.
خوش‌فر، غلامرضا و شهربانو میرزاخانی. 1397. " چگونگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی با زمینه‌ها و عوامل (مورد مطالعه: جوانان شهر گرگان)". فصلنامة رسانه. سال بیست و نهم. شمارة 4.
رحیمی، سجاسی؛  داود و مختار مولایی توتاخانه. 1395. "بررسی رابطه میان انواع «خود» در خود گشودگی جوانان در شبکه های اجتماعی مطالعه موردی سایت کلوب دات کام". فصلنامة اسلام و مطالعات اجتماعی. سال چهارم. شمارة 2.
رحیمی نیک، اعظم. 1374. تئوری‌های نیاز و انگیزش. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
ریتزر، جورج. (1386.  نظریۀ جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
سراجی، فرهاد. 1396. " انگیزه‌های استفاده دانش‌آموزان متوسطه از شبکه‌های مجازی اجتماعی". فصلنامة مطالعات فرهنگ ارتباطات. دورة هجدهم. شمارة 39.
سعیدی، الهه؛ نسیم مجیدی قهرودی و علی‌اکبر فرهنگی. 1399. " راهبردهای برندسازی از نگاه متخصصان برندسازی و کارآفرینی در شبکه اجتماعی اینستاگرام". فصلنامة رسانه. سال سی و یکم. شمارة 3.
شامانی، اسمعیل. 1395. " رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت جوانان شهر تهران". فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی.  سال هفتم، شمارة 28.
شرفی، فرزانه. 1398. نقش شبکه اجتماعی (اینستاگرام) در مصرف‌گرایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شرق.
عبدالهیان، حمید. 1387. "خود و اظهار خود در فضای مجازی: مطالعه موردی کاربران سایت کلوب". فصلنامة  مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شمارة 13.
عدلی‌پور، صمد؛ وحید قاسمی و مسعود میرمحمدتبار. 1392. "تأثیر شبکة اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان، شهر اصفهان". فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران. دورة هفتم. شمارة 28.
عقیلی، سیدوحید و مرتضی قاسم‌زاده عراقی. 1394. " رسانه‌های اجتماعی؛ چیستی، کارکردها و چالش‌ها"، فصلنامة مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال هشتم. شمارة 1.
علیپور، ابوالفضل. 1398. نقش اینستاگرام در توسعه برند شخصی از منظر کاربران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی . رسانه. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شرق.
فرنام، علی. 1396.» تأثیر اعتیاد به اینترنت در خوداظهاری ارتباط اجتماعی و بلوغ عاطفی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان". ارائه شده در دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب‌های روانی ـ اجتماعی.
قاسم‌زاده عراقی، مرتضی. 1393. " مطالعه عمیق درباره تفاوت‌های معرفی از خود در محیط‌های مجازی". فصلنامة پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، سال چهارم. شمارة 13.
کاستلز، مانوئل. 1380. عصراطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. ترجمة حسن چاووشیان. جلد2، تهران: طرح نو.
کریسپین ترلو و دیگران. 1389. ارتباطات با واسط کامپیوتر. ترجمة سروناز تربتی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
معمار، ثریا؛ محمد عدلی‌پور و فائزه خاکسار. 1391. "شبکه‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)". فصلنامة مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. دورة اول. شمارة 4.
مولایی، حمیده. 1396." نقش تفاوت‌های فرهنگی و هویتی در خودابرازی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی". فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران. دورة دهم، شمارة 4.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. 1389. نظریه‌های رسانة : اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.