تحلیل پدیدارشناختی صفحه های تاریخی فارسی در شبکة اجتماعی اینستاگرام با رویکرد سواد رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ,رادیو، دانشکده تولید،دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

چکیده

تنوع موضوعی و محتوایی و سهولت دسترسی و انتشار مطالب، یکی از عوامل جلب توجه کاربران به شبکههای اجتماعی،  در دو دهة اخیر است.  در این میان،  صفحههای تاریخی فارسی  در شبکة اجتماعی اینستاگرام  در سالهای اخیر، افزایش قابل توجه داشتهاند و علاوه بر انتشار انواع تصاویر و مطالب تاریخی تعداد زیادی از کاربران را جلب کردهاند. با توجه به تنوع سطح دانش و پایگاه اجتماعی دنبالکنندگان این صفحهها، صحت مطالب منتشرشده و نقش مفید یا مخرب آنها در سواد و هویتبخشی تاریخی  در جامعه اهمیت می یابد. محقق کوشیده است  تا با توجه به فقدان مطالعاتی از این دست ، با رویکردی پدیدارشناسانه و با استفاده از  روش مصاحبة نیمهساختاریافته با  25 نفر از کاربران این صفحهها به فهم بهتر  این  پدیده  و پاسخ به سؤالهای تحقیق  دست یابد. در این تحقیق از کاربران، دربارة  پستهای  هفت صفحة  تاریخی   شخصی  در اینستاگرام، که دنبالکنندگان  زیاد داشتهاند دربارة اعتبار محتوایی، ارزشگذاری برای اشتراک، تشویق به مطالعة تاریخی و تأثیر بر دانش تاریخی کاربران و ... سوال  شده است. نتیجة تحلیل مضمونی پاسخها  نشان میدهد که اینگونه صفحهها  در روش تولید محتوا پیرو الگوهای عمومی شبکههای مجازی بوده و اهمیت اعتبار محتوایی را در انتشار مطالب تاریخی  مورد توجه قرار ندادهاند. محتوای آنها دور از بیطرفی و دارای سوگیری آشکار بوده و مخاطب را برای کسب اطلاعات بیشتر تشویق نمیکند. این یافتهها نه فقط اهمیت ورود و حضورهدفمند متخصصان تاریخ به  شبکههای مجازی، برای تولید محتوای معتبر و اثربخش را مورد تأیید قرار میدهد، بلکه بر ضرورت ارتقا سواد رسانهای و افزایش قدرت تحلیل پیامها  بهوسیلة کاربران تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological analysis of Persian historical pages in Instagram social network with media literacy approach

نویسنده [English]

  • vida hamraz
Assistant professor, Departman of Radio, Radio And Television production faculty, IRIB University Tehran, IRAN.
چکیده [English]

 
Topic and content diversity as well as easy access and publication of content, are among the main factors that have attract the attention of users to social networks during the past two decades. Variety of historical images and materials in general and Persian historical pages in particular in Instagram, have increased dramatically in recent years, attracting the attention of large number of users.
Due to different level of knowledge and the social background of the followers of these pages, authenticity of most of the published materials, play both constructive and at the same time destructive role in historical literacy and creation of historical identity. The researcher, because of the absence of such studies, has tried to have a better understanding of this phenomenon and answering research questions by using a phenomenological approach and semi-structured interviews with 25 users of these pages.  In conducting this study, the users of such pages have been asked to express their views about the validity of the content, evaluation for sharing, encouraging for historical studies and contributing to historical knowledge of users about 7 Instagram pages, which have historical and private contents.
 The results of the content analysis of the answers show that such pages with regard to content production method, follows the general pattern of the cyberspace networks and have not taken into consideration the importance of content validity in publishing historical materials. Their contents have not also been impartial and were openly bias and did not encourage the audience to acquire additional information.  Findings of this research work not only confirm the importance of joining and contribution of historians into virtual networks to produce authentic and effective content, but also emphasize the need for promoting media literacy and increasing the ability for analyzing content of the messages, by users

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • Social Network
  • Historical Literacy
  • Historical Identity
  • Phenomenology
 آ
 
WWW.CITNA.IR/1390/6/12
www. cra.ir
www.jet.ir
Frey. Aaron. 2011. 8Things Instragram did Right : http://readwrite.com/2012/04/11.
Langdrige.Darren 2007. Phenomenological Psychology: Theory. research and method. Harlow.the open university.
Mirzoeff. Nicholas. 1999.  : An Introduction to Vissual culture. London: Routledge.
Taprial. Varinder & priya. Kanwar 2012. Understanding Social media. http:// www. akdistanceelarning. net/resources-files.
Zhang. Kaifu & sarvary. Miklos 2011. seo.1:social media competition  differentiation with user-Generated content. an e-book.
ل قیس، علیرضا؛ محمد دادگران و محمدرضا رسولی. 1397. " تببین ارتباط میان اقناع رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی مورد کاوی اینستاگرام ".فصلنامة راهبرد فرهنگی‌اجتماعی. سال 7. شمارة 29.
تقی‌پناهی، فاطمه؛ محسن نوکاریزی و محمد حسین دیانی. 1397. "شناسایی مؤلفه‌های موفقیت تولید محتوا درشبکه اجتماعی اینستاگرام: پویش کیفی". فصلنامة تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی.  دورة 25. شمارة 98.
 حسین، حسنی و  عبدالحسین کلانتری. 1396. " تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیستة کاربران شبکة اجتماعی تصویری اینستاگرام". فصلنامة مطالعات فرهنگ و ارتباطات. دوره 18. شمارة 40.
حسین، حسنی. 1398. رسانه اجتماعی اینستاگرام. تهران:  پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات.
دلاور، علی؛ علی اکبر فرهنگی و بهزادکریمی. 1398. " واتس‌اپ و تجربة زیسته کاربرانش (مورد مطالعه: جوانان بزرگسال شهر تهران". فصلنامة رسانه. دورة 30. شمارة 116.
رسولی، محمدرضا و مریم مرادی. 1391. "میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه‌های اجتماعی". فصلنامة مطالعات فرهنگ و ارتباطات. سال13. شمارة 19.
زارعیان، داود. 1382. مبانی کلی ارتباط جمعی. تهران: کارگزاری روابط عمومی.
شمس کوشکی، الهه و مسعود دادبخش. 1397. " نقش شبکه‌های اجتماعی در حافظة تاریخی جامعة ایرانی مطالعه موردی شبکه اجتماعی تلگرام". فصلنامة مطالعات تاریخ فرهنگی. شمارة 35. دورة 9.  
قصابی، فاطمه و رضا نقیب‌السادات. 1394." نقش ارزش‌های فرهنگی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی ( مطالعه تطبیقی محتوای شبکه‌های اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی )". دوفصلنامة رسانه و فرهنگ. پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی .سال 5. شمارة اول.
 کاستلز، مانوئل. 1380. عصر اطلاعات ظهور جامعه شبکه‌ای. ترجمة احد علیقلیان و افشین خاکباز. تهران: طرح نو.
لطفی، فرشته. 1398. کارشناس امنیت شبکه  و کارشناس ارشد رادیو. مصاحبة حضوری.
محمدپور، احمد. 1398. زمینه‌های فلسفی و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی. تهران: لوگوس.
مهدی‌زاده، محمد.1391. نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
ناصری، زهرا؛ علیرضا نوروزی و فاطمه فهیم‌نیا. 1397.  "بررسی  مقایسه‌ای مدل‌های بازاریابی محتوایی از  نظر مراحل و فرایند اجرا". فصلنامة تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. دورة 52، شمارة 1.