نقد اسلکتیویستی فعالیت های اینترنتی

نوع مقاله : مفهومی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات، دانشگاه تهران

چکیده

در سالهای اخیر، پتانسیل اینترنت و رسانههای اجتماعی، به عنوان عامل تغییر اجتماعی و تحولهای سیاسی، به طور گستردهای مورد بحث قرار گرفته است. دیدگاههای اولیه، نسبت به نقش اینترنت در فعالیت و جنبشهای اجتماعی، خوشبینانه بودند، اما در تقابل با این دیدگاههای خوشبینانه، دیدگاههای بدبینانه هم شکل گرفتهاند که فعالیت دیجیتال را نقد کردهاند. یکی از نقدهای اصلی به فعالیت دیجیتال تحت عنوان اسلکتیویسم مطرح میشود، که فعالیتهای دیجیتال را به دلایلی نظیر کمکاری، کم هزینه بودن، عدم ارتباط با دنیای آفلاین، تعهد پایین، ارتباط اندک اعضا با یکدیگر، تأثیر کم و یا عدم تأثیر رد میکند. در عین حال، در تقابل با این نقدها یک سری تحقیقهای تجربی شکل گرفتهاند که از تأثیر فعالیت برخط بر دنیای آفلاین سخن گفتهاند. با توجه به پیچیدگی این مسئله، نیاز است که تحقیقات آینده به جای موضع گرفتن در مقابل اسلکتیویسم، به طور جدی بر توسعة روشهای نوآورانه و بین رشتهای برای ارزیابی آن در زندگی سیاسی معاصر متمرکز شوند.
 

کلیدواژه‌ها


کیل، م (1397). اسلکتیویست (انقلاب هشتگ‌ها): قواعد کنشگری سایبری برای اسلکتیویست‌ها. ترجمه سیدعلی موسوی. تهران: نسل روشن.
گوهری مقدم، ابوذر و محمدصادق دهقانی محمدآبادی. 1390. "تأثیر رسانه های مجازی بر جنبش اشغال وال استریت" فصلنامه رسانه. دورة 22. شمارة 2 ـ 1.