اسایی معیارهای حرفه ای در برنامه های گفت وگومحور با تأکید بر برنامۀ «سختانه» شبکۀ سه سیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیق و ارتباطات ،دانشگاه صدا و سیما، تهران

2 دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه ، دانشگاه صدا و سیما، تهران

3 کارشناس ارشد روزنامه نگاری ، دانشگاه صدا و سیما، تهران

چکیده

در این پژوهش، معیارهای حرفهای تولید و پخش برنامههای گفتوگومحور صداوسیما، در زمینههای چگونگی بازنمایی پیامها و تکنیکهای بهکار گرفتهشده در یک گفتوگوی تلویزیونی، مورد توجه قرار گرفته است. برنامة " سختانه" به دلیل رویکرد گفتوگوهای سخت تلویزیونی، مورد توجه این پژوهش است. در این پژوهش، نُه قسمت از  برنامة سختانه پس از مشاهده، به شیوة مقولهبندی در تحلیل محتوای کیفی، ارزیابی شده، همچنین دادههای کیفی به دستآمده که حاصل مصاحبه با کارشناسان و فعالان رسانهای در زمینة برنامههای تلویزیونی است، با استفاده از روش تحلیل مضمون دادههای کیفی، تحلیل و واکاوی شده است. تمرکز بر مسائل چالشبرانگیز حوزة فرهنگ در برنامة سختانه، نسبت به سایر موضوعها، اولویت بیشتری دارد که در موارد بسیاری میتوان آن را به حوزههای سیاسی نیز تسرّی داد؛ این پیوند موضوعها و مباحث فرهنگی را با امر سیاسی در ایران به تصویر میکشد. در برنامة سختانه، که یک طرح گفتوگوی چالشی و سخت معرفی شده، رویکرد بیپرده و شفاف، بدیهی و لازم تلقی میشود. برای پیشبرد رویکرد شفافیت در برنامههای گفتوگومحور، صداوسیما در شرایط حضور رقبای جدی در خارج و داخل کشور، نیازمند بازنگری در خطوط قرمز نامشخص و غیرهمسان در تهیه و پخش برنامههای چالشی و سخت است. بازتاب مطلوب برنامههای گفتوگومحور و اقناع مخاطبان نخبگانی که به نوعی مرجع فکری برای سایر طبقات اجتماعی محسوب میشوند، میتواند حتی به صورت حداقلی، اقناع سایر مخاطبان عمومی را تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها


Braun, Virginia and Victoria Clarke. 2006. “Using thematic analysis in psychology”.Qualitative Research in Psychology.Vol. 3, No. 2.
Brown, Keith 2006. Encyclopedia of Language and Linguistics, Boston: Elsevier Science.
Ilie, Cornelia 2001. “Semi-institutional discourse” The case of talk shows”. Journal of Pragmatics. No. 33.
Littlejohn, Stephen W. and Foss, Karen A. 2009. Encyclopedia of communication theory. London: Sage Publications.
Sharifi, M., Ansari, N., & Asadollahzadeh, M. 2016. “A critical discourse analytic approach to discursive construction of Islam in Western talk shows: The case of CNN talk shows”.  International
Communication Gazette, 79(1).
Timberg, Bernard M. 2004. Television talk: a history of the TV talk show. The University of Texas Press.