بررسی شیوه های مداخله والدین در استفاده فرزندان از رسانه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم ا رتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

مصرف زیاد رسانههای گوناگون، در عصر اطلاعات و ارتباطات، موضوعی است که برای نوجوانان و جوانان مخاطرات احتمالی فراوانی در پی دارد. از این رو، آنان نیازمند مداخلة اولیا و مربیان خود هستند. مطالعة حاضر، یک پژوهش پیمایشی جهت مشخص کردن اقدامهای کنترلی والدین، برای مراقبت از فرزندان در برابر رسانهها و نیز معرفی مراجع ذیصلاح برای تقویت سواد رسانهای فرزندان است. جامعة آماری این تحقیق، والدین دانشآموزان دبیرستانهای  شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بود؛ که از میان آنها، 327 نفر، به روش خوشهای انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. اعتبار پرسشنامه، با آزمون آلفا و با رقم 82/0، روایی آن از طریق مراجعه به متخصصان و استادان دانشگاه، با روش صوری تأیید شد. یافتهها نشان داد که والدین، بیشتر از شیوههای مداخلة فعال یا سازنده، برای مراقبت از فرزندان خود در تعامل با رسانهها استفاده میکنند؛ همچنین اغلب این روش را مناسب مداخله رسانهای میدانند. میان ویژگیهای جمعیتشناختی والدین و میزان موافقت آنان با استفادة فرزندان از رسانههای خبری، و نوع اقدامهای مراقبتی، رابطه وجود داشت. همچنین میان منطقة آموزشی و اقدامهای مراقبتی والدین رابطه وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


اصلانی، غلامرضا. سیدامین عظیمی و نسیم سلیمانی. 1398. « رابطه بین سبک‌های نظارتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان در میان دانش‌آموزان دختر و پسر شهر دزفول». فصلنامه علمی فناوری آموزش. 81 (2).
بهادری خسروشاهی، جعفر و عیسی برقی. 1397. « نقش سواد رسانه‌ای والدین و هویت اجتماعی بر مصرف رسانه‌ای دانش‌آموزان». فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین.  4 (14).
پاتر، جیمز. 1398.  نظریة سواد رسانه‌ای؛ رهیافتی شناختی. ترجمة ناصر اسدی. محمد سلطانی‌فر و شهناز هاشمی. تهران: سیمای شرق.
زارع‌کهن، نفیسه. 1398. « ارتقای سواد رسانه‌ای لازمة تحقق جامعه‌مدنی». فصلنامه رسانه. دورة 25. شمارة 4.
ساروخانی، باقر. 1385. جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی. تهران: انتشارات اطلاعات.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. 1398. آخرین آمار از تعداد کاربران ایرانی اینترنت. میزان، برگرفته از:
https://b2n.ir/585570
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. 1390. وزارت آموزش و پرورش.
سیف، علی اکبر. 1398. روانشناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی. ۱۳۹۸. جرایم اینترنتی به شدت افزایش یافته است، خبرآنلاین، برگرفته از:
https://b2n.ir/090624
مقصودی، مسعود و زهرا واحدی. 1397. « معرفی چارچوبی شناختی برای طراحی و سنجش اثربخشی مداخله‌های ارتقا مهارت‌های سواد رسانه‌های اجتماعی». فصلنامه رسانه. دورة 29. شمارة 1.
منتظرقائم، مهدی و فاطمه حاجی‌کاظم. 1393. « سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصرف تلویزیون‌های ماهواره‌های نوجوانان». فصلنامه رسانه، 4 (