بررسی شیوه های مداخله والدین در استفاده فرزندان از رسانه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم ا رتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مصرف زیاد رسانههای گوناگون، در عصر اطلاعات و ارتباطات، موضوعی است که برای نوجوانان و جوانان مخاطرات احتمالی فراوانی در پی دارد. از این رو، آنان نیازمند مداخلة اولیا و مربیان خود هستند. مطالعة حاضر، یک پژوهش پیمایشی جهت مشخص کردن اقدامهای کنترلی والدین، برای مراقبت از فرزندان در برابر رسانهها و نیز معرفی مراجع ذیصلاح برای تقویت سواد رسانهای فرزندان است. جامعة آماری این تحقیق، والدین دانشآموزان دبیرستانهای  شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بود؛ که از میان آنها، 327 نفر، به روش خوشهای انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. اعتبار پرسشنامه، با آزمون آلفا و با رقم 82/0، روایی آن از طریق مراجعه به متخصصان و استادان دانشگاه، با روش صوری تأیید شد. یافتهها نشان داد که والدین، بیشتر از شیوههای مداخلة فعال یا سازنده، برای مراقبت از فرزندان خود در تعامل با رسانهها استفاده میکنند؛ همچنین اغلب این روش را مناسب مداخله رسانهای میدانند. میان ویژگیهای جمعیتشناختی والدین و میزان موافقت آنان با استفادة فرزندان از رسانههای خبری، و نوع اقدامهای مراقبتی، رابطه وجود داشت. همچنین میان منطقة آموزشی و اقدامهای مراقبتی والدین رابطه وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the ways of parental intervention in children's use of media

نویسنده [English]

  • naser asadi
PhD in Communication Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Exesive use of various media in the information and communication age, is concernig issue that poses many potential risks for adolescents and young people. Hence, they need the intervention of their parents and educators. The present study is a survey to identify parental control measures to protect children from the media and to introduce competent authorities to enhance children's media literacy.
The statistical population of this study was the parents of high school students in Tehran in the academic year 2009-2010. For this study, 327 people were selected by cluster sampling. The validity of the questionnaire was confirmed by alpha test and 0.82, its validity was confirmed by referring to specialists and university professors by a formal method. Findings showed that parents mostly use active or constructive intervention methods to take care of their children in interaction with the media and mostly consider this method as suitable for media intervention. There was a corelation between parents' demographic characteristics and their level of consent to their children's use of news media, and the type of caring measures. There was also a relationship between the educational area and parental care measures

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Parent Media Intervention
  • High School Students
  • Media Literacy
  • News Media
  • Tehran
اصلانی، غلامرضا. سیدامین عظیمی و نسیم سلیمانی. 1398. « رابطه بین سبک‌های نظارتی والدین و امنیت اینترنتی فرزندان در میان دانش‌آموزان دختر و پسر شهر دزفول». فصلنامه علمی فناوری آموزش. 81 (2).
بهادری خسروشاهی، جعفر و عیسی برقی. 1397. « نقش سواد رسانه‌ای والدین و هویت اجتماعی بر مصرف رسانه‌ای دانش‌آموزان». فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین.  4 (14).
پاتر، جیمز. 1398.  نظریة سواد رسانه‌ای؛ رهیافتی شناختی. ترجمة ناصر اسدی. محمد سلطانی‌فر و شهناز هاشمی. تهران: سیمای شرق.
زارع‌کهن، نفیسه. 1398. « ارتقای سواد رسانه‌ای لازمة تحقق جامعه‌مدنی». فصلنامه رسانه. دورة 25. شمارة 4.
ساروخانی، باقر. 1385. جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی. تهران: انتشارات اطلاعات.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. 1398. آخرین آمار از تعداد کاربران ایرانی اینترنت. میزان، برگرفته از:
https://b2n.ir/585570
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. 1390. وزارت آموزش و پرورش.
سیف، علی اکبر. 1398. روانشناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی. ۱۳۹۸. جرایم اینترنتی به شدت افزایش یافته است، خبرآنلاین، برگرفته از:
https://b2n.ir/090624
مقصودی، مسعود و زهرا واحدی. 1397. « معرفی چارچوبی شناختی برای طراحی و سنجش اثربخشی مداخله‌های ارتقا مهارت‌های سواد رسانه‌های اجتماعی». فصلنامه رسانه. دورة 29. شمارة 1.
منتظرقائم، مهدی و فاطمه حاجی‌کاظم. 1393. « سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصرف تلویزیون‌های ماهواره‌های نوجوانان». فصلنامه رسانه، 4 (97).
 
Abdil Aziz, M. F.; Warsono, W. & Suratman, B. 2020. “The Influence of Parent Socio-Economic Status and Use of Social Media on Student Consumptive Behaviour in The State Junior High School 1 Sidoarjo”. International Journal for Educational and Vocational Studies (IJEVS), Vol 2, No 2.
Ahn, R. J. 2019. Exploration of parental media literacy and parental mediation strategies for advertainment content featuring popular media characters. (doctoral thesis). Communications and Media, Inst of Communications Rsch, University of Illinois at Urbana-Champaign. Retrieved from:
https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/105149.
Baran, S. J. 2014. Introduction to Mass Communication; Media Literacy and Culture. McGraw Hill.
Calvert, S. L. & Wilson, B. J. 2008. The Handbook of Children, Media, and Development. Blackwell Publishing Ltd.
Clark, L. S. 2011. “Parental Mediation Theory for the Digital Age”. Journal of Communication Theory. 21,.
Feldman, S. 2019. News Engagement Increases in 2019. Retrieved from https://www.statista.com/chart/16751/news-consumption-sharing/
Fujioka, Y. & Austin, E. W. 2002. “The Relationship of Family Communication Patterns to Parental
Mediation Styles”. Journal of Communication Research. Vol. 29 No. 6.
Hoechsmann, M. & Poyntz, S. R. 2012. Media Literacies: A Critical Introduction. Wiley Blackwell.
Kemp, S. 2019. Digital 2019; Essential Insights into How People Around the World Use the Internet,
Mobile Devices, Social Media, And E-Commerce. We are social & Hootsuite.
Kundanis, R. M. 2003. Children, Teens, Families, and Mass Media. The Millennial Generation (Lea’s
Communication Series). Routledge.
Lemish, D. 2015. Children and Media; A Global Perspective. John Wiley & Sons, Inc.
Livingstone, S. 2004. “Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication
Technologies”. Journal of Communication Review. 7.
Livingstone, S.; Haddon, H.; Görzig, A. & Ólafsson, K. 2011. EU-kids online final report [LSERO].
London School of Economics & Political Science, London, UK. Retrieved from:
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-6/DNR_2019_FINAL_0.pdf
Maksl, A.; Ashley, S. & Craft, S. 2015. “Measuring News Media Literacy”. The National Association for Media Literacy Education’s Journal of Media Literacy Education. 6 (3).
Mendoza, K. 2019. “Family Strategies for Managing Media in the Home”. Journal of common sense, 1.
Notley, T. & Dezuanni, M. 2019. “Advancing children’s news media literacy: learning from the practices and experiences of   young Australians”. Journal of Media, Culture & Society. Vol. 41 (5).
Pauw, P. D.; Cauberghe, V. & Hudders, L. 2018. “Taking Children’s Advertising Literacy to a Higher Level: A Multilevel Analysis Exploring the Influence of Parents, Peers, and Teachers”. Journal of
Communication Research. 0 (0).
Richardson, N. 2017. “Fake News and Journalism Education”. Journal of Asia Pacific Media Educator. 27 (1).
Strasburger, V. C. & Wilson, B. J. 2002. Children, Adolescents, & the Media. Thousand Oaks. CA: Sage.
UNESCO 2013. Media and Information Literacy-Policy and strategy Guidelines.
https://www.broadbandsearch.net/blog/average-daily-time-on-social-media#post-navigation-1
UNESCO. 2013. Global Media and Information Literacy Assessment Framework: Country Readiness and Competencies. Communication and Information