نقش سواد رسانه‌ای در اعتماد سیاسی‌ (مورد مطالعه:‌مردم شهر شاهین‌شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کار شناس ارشدعلوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر، شاهین شهر، ایران.

2 استادیارعلوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر، شاهین شهر، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش سواد رسانهای در اعتماد سیاسی مردم شهر شاهینشهر انجام شد. این تحقیق از حیث هدف و ماهیت، " کاربردی ـ توصیفی" با روش پیمایشی، در قالب یک تحقیق مقطعی در " نیمة نخست سال 1399"  انجام شد. نمونة آماری این تحقیق، 373 نفر از مردم ساکن در شهر شاهینشهر بودند که بر اساس " نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای" برمبنای " الگوی جغرافیای شهری"  انتخاب شدند. دادههای این تحقیق، با ابزار پرسشنامة محققساخته جمعآوری و جهت احتساب پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار آن، علاوه بر اعتبار محتوا، از روش تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه، برای سواد رسانهای، برابر با 897/0، برای اعتماد سیاسی برابر با 869/0 و برای کل پرسشنامه برابر با 914/0 بود. تجزیه و تحلیل دادهها نیز با روشهای آماری توصیفی و استنباطی انجام گرفت. آن دسته از متغیرها که به صورت اسمی بودند، با جدولهای توزیع فراوانی تحلیل شدند و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیهها، با روش تحلیل عاملی تأییدی، در محیط نرمافزارهای Spssو Amos انجام گرفت. یافتههای این تحقیق نشان داد، با اطمینان 95درصد، سواد رسانهای و ابعاد آن نقش چشمگیری در اعتماد سیاسی دارد. " توانایی برقراری ارتباط، دسترسی و استفاده از رسانهها"، " توانایی تفکر انتقادی نسبت به محتوای رسانهها"، " توانایی درک محتوای پیامهای رسانهها" و " توانایی تحلیل و ارزیابی پیامهای رسانهها"، به ترتیب مهمترین میزان تاثیرگذاری را در این رابطة معنادار دارند. در یک تحلیل نهایی، نتایج تأیید کرد، اگر سواد رسانهای تقویت شود، اعتماد سیاسی افزایش مییابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Media Literacy in Political Trust (Case Study: People of Shahinshahr)

نویسندگان [English]

  • Asieh Asadpoor 1
  • Alireza Moradi 2
1 Master of Communication Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahinshahr Branch, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahinshahr Branch, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the role of media literacy in the political trust of the people of Shahinshahr. The purpose of this "applied-descriptive" survey based on a cross-sectional method was conducted "first half of 2020. The statistical sample of this study was 373 people living in Shahinshahr who were selected based on "multi-stage cluster sampling" based on "urban geography model". Data were collected using a researcher-made questionnaire and Cronbach's alpha coefficient was used to calculate the reliability of the questionnaire. In addition to content validity, confirmatory factor analysis was used to assess its validity. The Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was 0.897 for media literacy, 0.869 for political trust and 0.914 for the whole questionnaire. Data analysis was performed by descriptive and inferential statistical methods. Those variables that were nominal were analyzed with frequency distribution tables and hypothesis test analysis was performed by confirmatory factor analysis in Spss and Amos software environments. The findings of this study showed that with 95% certainty, media literacy and its extent play a significant role in political trust. "Ability to communicate, access and use of media", "Ability to analyze critically the media content", "Ability to understand the content of media messages" and "Ability to analyze and evaluate media messages", respectively, have the most important impact in this meaningful correlation. In a final analysis, the results confirmed that political trust would increase if media literacy was strengthened

کلیدواژه‌ها [English]

  • mass communication
  • trust
  • political trust
  • media
  • media literacy
منابع
اسدی، عباس و سیدمهدی رضوی. 1394. "اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای با تأکید بر نقش رسانه ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی ایران". فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی. انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران. دوره 4.  شماره 14.
امیری، مجتبی و یونس نوری مرادآبادی. 1391. "بررسی رابطه میان نگرش سیاسی، اعتماد به رسانه ملی، مخاطبان فعال، و گرایش دانشجویان دانشگاه های تهران به شبکه‌های اجتماعی مجازی". دوفصلنامه رسانه و فرهنگ. دوره 2. شماره 2.
بصیریان ‌جهرمی، حسین و رضا بصیریان ‌جهرمی. 1386. "درآمدی به سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی". فصلنامه علمی وسایل ارتباط جمعی ‌رسانه. دوره 17. شماره68.
بلبلی، الهام‌سادات و سروناز ‌تربتی. 1393. "بررسی رابطه میزان استفاده تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و سواد‌رسانه‌ای". فصلنامه مطالعات رسانه‌ای. دوره 9.  شماره 26.
پاتر، جیمز. 1397. مبانی سواد رسانه‌ای. ترجمة : صدیقه ببران. تهران: انتشارات تاویل.
ترابی اقدم، محمود و محمد اخگری. 1397. "نقش رادیو برون مرزی آذری در تبیین تاریخ مشترک ایران و جمهوری آذربایجان". فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، دوره 9. شماره 35.
حسن‌زاده، علیرضا؛ حسن دانایی‌فرد و سمیه نصرالهی. 1393. "واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت: رویکرد نگاه شهروندی". فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست. دوره 3. شماره 8 .
خوش‌فر، غلامرضا و فاطمه جندقی میرمحله. 1395. "مصرف رسانه‌ای و مشارکت سیاسی(مورد مطالعه: شهروندان شهر گرگان)". فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی. دوره 5. شماره 4.
دارابی، علی. 1395. "ارتقای سواد رسانه‌ای و تاثیر آن بر تقویت توسعه سیاسی در جامعه ایرانی". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، دوره 23. شماره 86 .
ذاکر، منوچهر. 1398. "فراخوان برای نهضت آموزش تفکر؛اندیشه انتقادی چیست؟". روزنامه اعتماد. شماره 4505.
زتومکا، پیوتر. 1386‌. اعتماد یک نظریه جامعه‌شناختی. ترجمة غلامرضا غفاری. تهران: انتشارات شیرازه کتاب.
ساعی، علی و تینا روشن. 1391. "تحلیل فازی اعتماد سیاسی استادان دانشگاه". ‌فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران. دوره 7.  شماره 2.
سیدامامی، کاووس و رضا منتظری مقدم. 1391. "نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی: بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاه‌های تهران". فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی. دوره 7. شماره
عباس، قادری و مجتبی و زیبنب میرعلی سیدخوندمی.1391. "سواد رسانه‌ای مخاطبان رسانه‌های نوشتاری در شهر تهران". فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات. دوره 13. شماره 20.
عبداللهی، ‌محمد؛سوسن ‌باستانی و افسانه ‌کمال. 1392. بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر تهران. طرح پژوهشی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
کاستلز، مانوئل. 1399. قدرت ارتباطات. ترجمة حسین بصیریان جهرمی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
گیدنز، آنتونی. 1397. جامعه‌شناسی آنتونی گیدنز. ترجمة حسن چاوشیان. تهران: انتشارات نی.
مرادی، سالار؛ مصطفی کواکبیان و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه. 1396. "فراتحلیل مطالعات اعتماد سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی". فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی. دوره 7.  شماره 24.
موسویان، سیدمرتضی؛ و محمدصادق افراسیابی. 1396. مقالات منتخب همایش ملی سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی. تهران: انتشارات پشتیبان.
Abdellatif, ‌A. M.2003. Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development. Global Forum III on Fighting Corruption and‌ Safeguarding Integrity: Seoul.
Akus, G. A. 2012. “Determining the Relationship between Media Literacy and Social Skill”. Journal of Procedia- Social and Behavioral Sciences, 64.
Ashley, ‌S.,‌ Adam, M.& Craft, ‌S. 2013 “Developing a News Media Literacy Scale”. Journalism and Mass Communication Educator, 68(1).
Borchert, J. & Lessenich, S. 2016. Claus Offe and the Critical Theory of the Capitalist State. Routledge Innovations in Polit.
Borzil,T. 2008. Good Governance in the Eropen Union. Berlin.
Brasileira de Ciencias Sociais. 23 (66).
Bretzer,Y‌.N. 2017. Förtroendegapet mellan forskningsinstitutioner och forskare,Göteborgs universitet.
Brinton, C. 1938. The anatomy of revolution.‌Vintage.
Burnetr, R. & Marshall, D. 2003. Web Theory. An Introuduction; Media Studies/ New Media. Routledge.
Burnett, R. & Marshall, D. 2003.Web Theory:‌An Introduction. Routledge.
Bäck, M. & Christensen, H. S. 2016.“ When trust matters-a multilevel analysis of theeffect of generalized trust on political participationin 25 European democracies”. ournal of Civil Society,12 (2).
Cao,  C.,  Xia,  C.  &  Chan,  K. C.  2016. “ Social  trust  and  stock  price  crash  risk:  Evidence  from  China”.  International  Review  of  Economics  and  Finance, 46.
Cheema, G. SH & Popovski, V. 2010. Building Trust in Government: Innovations in Governance Reform in (Asia Trends and Innovations in Governance Series).United Nations.
Christ,W G. &‌ Potter, W, J. 2006. Media literacy, ‌media education, ‌and the academy. Journal of
Communication. 48 (1).
Easton, D. 1975. “A Re-Assessment of the Concept of Political Support”. British Journal of Political
Science. 5‌ (‌4).
Fisher, A, 2001. Critical Thinking: An Introduction.Cambridge University Press.
Fleming, Jennifer. 2014. “Media Literacy, News Literacy, or News Appreciation? A Case Study of the News Literacy Program at Stony Brook University”. Journalism and Mass Communication Educator. 69.
Fukuyama, F. 2015. Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the
Globalization of Democracy. Farrar, Straus and Giroux.
Giddens, A. 1990. The Consequences of Modernity.University of California Press.
Hadlock, ch.J. & pierce, J. R. 2010. New Evidence on Measuring financial Cointraints: Moving: Beyond the K Z  Index. Financial studies. 23 (5). 1909-1940.
Hobbs, R. 2010a. ‌Digital And Media Literacy:‌A Plan Of Action. Washington, D.C: The Aspen Institute.
Jennings, M. & Vicki, Z. 2003. Internet Use and Civic Engagement. Public Opinion Quarterly.
Lee, J. 2004. ‌NGO accountability:‌Rights and responsibilities, Programme on NGO and Civil Socierty. CASIN, Genewa, Switzerland.
Li,  X., ‌Wang,‌S. ‌S.‌ &‌ Wang, ‌X. (2017. “‌Trust  and  stock  price  crash  risk:‌Evidence from China”. Journal of Banking and Finance, 76.
Maksl,‌A., Ashley, S. & Craft, S. 2015. “Measuring News Media Literacy.” Journal of Media Literacy Education. 6(3)
Masterman,‌ L. 1997.A Rationale for Media Education; In Media Literacy in the Information Age. ‌New Brunswick.
Mcluhan, M. 1980. Living at the speed of light. Mcelean’s.
McQuail, D. 2006. ‌Mass  Communication Theory. London.
McQuail, D. 2010.  McQuail’s Mass Communication Theory. Sage Publications.
Mihailidis, P. 2014. Media Literacy and the Emerging Citizen: Youth, Engagement and Participation in Digital Culture. New York: Peter Lang.
Mishler,W.& Rose. R. 2005. “What are the Political Consequences Of Trust?A Test of Cultural and Institutional Theories in Russia”. Compative Political Studies, 38(9).
Moises, J.A. 2007. “Democracy, political trust and democratic institution (The case of Brazil)”. Revista
Munoz, J. 2020. Political trust and multilevel government; chapter 5 of Handbook on political. Trust Eward Elgar publishing.
Neuman, W. L. 2014. Social Research Methods:Qualitative and Quantitative Approaches. Pearson.
Neuman, WR. 1991. The Future of the mass audience. Cambrige university press.
Neuman, wR. 2001. The Impact of The new media, cambrige university press.
Newton, K. &‌ Delhly, J. 2004,‌ Social Trust: Global Pattern or Nordic Exceptionalism?. Berlin.
Newton, K. 1999. Social and political trust in established democracies. Oxford, UK, Oxford University Press.
Newton, K. 2001. “Trust,‌Social Capital,‌Civil Society and Democracy”.‌International Political Science Review ,22 (2).
Norris, P. 2000‌. A virtuous circle: Political communication in postindustrial societies. Cambridge:
Cambridge University Press.
Potter. w. J. 2010. “The State of Media Literacy”. Journal of Broadcasting & Electronic Media.‌ 54 (4).
Ptaszek, G. 2019. “Media Literacy Outcomes, Measurement:The International Encyclopedia of Media Literacy”. Proceedings of the 2nd Social and Humaniora Research Symposium. Universitas Islam Bandung, .Bandung.Indonesia.
Rivetti, P. &‌ Cavatorta, F. 2017. Functions of political trust in authoritarian settings; Chapter 4 of Handbook on Political Trust., Edward Elgar Publishing..
Roth, B. stein. 2009. SocialTraps and the problem Trast. cambridge univer sity press.
Schiller, D. 2007. How to tkink about Information. Urban,IL: University of lllionis press.
Stoetzel, J. 1968. La psychologie sociale.Flammarion. Editions Champs. Flammarion.
Stroud, B. P. 2019. The Legatum Prosperity Index 2019;A tool for transformation Overview. The Legatum Institute.
Sztompka, P. 1997. Trust, Distrust and the Paradox of Democracy. WZB-papers, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Tully, M. ‌&‌Vraga, E.YK. 2020. “Who Is Exposed to News? It Depends on How You Measure”. Examining Self-Reported Versus Behavioral News Exposure Measures”. Social Science Computer Review. 38 (5).
Verba, ‌S.,‌Schlozman,‌ K., & Brady,‌ H. 1995. ‌Voice And Equality: Civic Voluntarism In American Politics. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Vraga, ‌E. K. &‌ Tully,‌M. ‌2015. “Media Literacy Messages and HostileMedia Perceptions: Processing of Nonpartisan Versus Partisan Political Information”. Mass Communication and Society. 18 (4)‌.
Vrega, E.K. Tully, M., koteher, J. E, smithson, A-B-& Broecklmon-post, M. 2015. “A miultidimensional approach to mcasuring news media”. Journal of Media Literacy Education. 7 (3).
Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. 2010. “Trust in Authorities and Power to Enforce Tax Compliance: An Empirical Analysis of the “Slippery Slope Framework”. Law and Policy., 32 (4).
Windahl. S. Signitzer. B & Olson. J. 1942. Using communication theory an introduction to planned
communication. Los Angeles; London.
Wong. T. K. Hsin-Huang, M. H. &‌ Wan, P. 2009. “Comparing Political Trust in Hong Kong andTaiwan: Levels,Determinants, and Implications”. Japanese Journal of PoliticalScience. 10 (2).