مطالعه فرهنگ شهرگی در فضای رسانه‌ای ایران با تمرکز بر کنشگری شهروندان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 • دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران، تهران ،ایران

چکیده

سلبریتیها به مثابة محصول رسانهها، نقشی تأثیرگذار در جوامع و فرهنگ رسانهای شدة امروز ایفا میکنند. از سوی دیگر، به مدد افزایش نفوذ رسانههای جدید در میان مخاطبان، سلبریتیها به ابزارهای ارتباطی بیواسطه و همهجا حاضری دست یافتهاند که با ترویج هرچه بیشتر فرهنگ شهرگی میتوانند بر نگرش کاربران و نحوة مواجهة آنها با موضوعهای مختلف زندگی روزمره تأثیر بگذارند. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این سؤالها است که شهروندان شهر تهران، تا چه میزان در کنشها و نگرشهای روزمرة خود از فرهنگ شهرگی تأثیر میپذیرند؟ دلایل جذابیت سلبریتیها و علت گرایش شهروندان به اخبار آنها چیست؟ روش نیل به پاسخ سؤالها پیمایش و ابزار آن پرسشنامه بود که از میان جامعة آماری 4 میلیون خانواری ساکن در مناطق 22گانة تهران، پس از نمونهگیری تصادفی، در میان 382 نفر توزیع شد. یافتهها نشان داد که نزدیک به 80درصد از پاسخگویان، اخبار سلبریتیها را پیگیری میکنند. همچنین بر اساس یافتهها هرچه تحصیلات، سن و طبقة اجتماعی پاسخگویان بیشتر باشد، میزان گرایش آنها به اخبار سلبریتی نیز بیشتر است. از میان 12تیپ سلبریتی، به ترتیب سلبریتیهای حوزة سینما و تلویزیون، موسیقی و ورزش بیشترین محبوبیت را میان پاسخگویان داشتند و کمترین محبوبیت نیز مربوط به سلبریتیهای سیاسی است. دلایل جذابیت سلبریتیها برای پاسخگویان، ذیل پنج مقولة جذابیت و پوشش ظاهری، سبک زندگی مدرن، شیوة تفکر، مسئولیتپذیری اجتماعی و قابل اعتماد بودن به عنوان رهبران فکری جامعه قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of celebritysim culture in the Iranian media based on the interaction of Tehran citizens in social networks

نویسندگان [English]

  • Faiegh Hosseini 1
  • alireza dehghan 2
1 Tehran University، Social sciences Faculty ، PhD Student،communication sciences
2 associate professorTehran University، Student،communication ،sciences،
چکیده [English]

Celebrities, as a media product, play an influential role in today's societies and the media-based culture. On the other hand, by increasing the influence of new media among the audience, celebrities have achieved direct and omnipresent means of communication that can promote the culture of celebritism can influence various issues that they face in their everyday life. Influence their encounters with various issues of daily life. This study seeks to answer the questions that to what extent the citizens of Tehran are influenced by celebritisim culture in their daily actions and attitudes? What are the reasons for the attractiveness of celebrities and the reason for citizens' in showing interest to news about them? The method of answering these questions was survey and thew tool was a questionnaire that was distributed among 382 people among the statistical population of 4 million families living in 22 districts of Tehran, after random sampling. Findings of the survey showed that nearly 80% of respondents follow the news of celebrities. Also, according to the findings, the more educationed, aged and higher the social class of the respondents, the more they are inclined to celebrity news. Among the 12 types of celebrities, the celebrities in the fields of cinema and television, music and sports were the most popular among the respondents and the least popular were related to political celebrities. The reasons why celebrities are attractive to respondents can be explained under the five categories of attractiveness and appearance, modern lifestyle, way of thinking, social responsibility and trustworthiness as the intellectual leaders of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • celebrity
  • urban
  • urban culture
  • sub-celebrity
  • new media
  • social networks
 
منابع
برتون، رولان.  1380. قوم شناسی سیاسی. ترجمة ناصر فکوهی. تهران: نشر نی.
برگر، پیتر و ساموئل هانتینگتون. 1386. چند جهانی‌شدن: گوناگونی فرهنگی در جهان کنونی. ترجمة  لادن کیانمهر و علی کمالی، تهران: نشر روزانه.
دواس، ام. 1376. پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمة هوشنگ نایبی. تهران:  نشر نی.
دوراشمیت، یورگ. 1396.  زندگی روزمره در شهرهای جهانی. ترجمة علیرضا مرادی و سیاوش قلی‌پور، تهران: انتشارات تیسا.
ساسن، ساسکیا.  1389. جامعه شناسی جهانی شدن. ترجمة مسعود کرباسیان. تهران: نشر چشمه.
شریفی، رضا. 1397. مطالعه‌ای در مورد سلبریتی‌ها و دانش‌آموزان دبیرستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
شریف، سیدمهدی و پریسا نظامی. 1397. « شهرت رسانه‌ای ابزاری برای پیشبرد فعالیت‌های خبری پایم رسان‌های اجتماعی». فصلنامه رسانه. سال سی ام. شماره 2.
کینگ، آنتونی. 1995. فرهنگ جهانی شدن و نظام جهانی. ترجمة مسعود نیازمند و سیدرضا صالحی امیری. تهران: نشر چشمه.
مولایی، مهدی. 1395. "گردش فرهنگ سلبریتی در رسانه‌های اجتماعی: مطالعه فعالیت سلبریتی‌های ایرانی و هوادارانشان در اینستاگرام". فصلنامة رسانه، جامعه و فرهنگ، دوره 5. شماره 21.
هاروارد، استیگ. 1399. رسانه‌ای‌شدن فرهنگ و جامعه. ترجمة سیدمحمد مهدی‌زاده و همکاران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 
Adorno, T. W. & Horkheimer, M. 1979. Dialectic of Enlightenment. (J. Cumming, Trans.). London: Verso.
Belk, R. W. 2010.” Sharing”. Journal of Consumer Research., 36 (5).
Boorstin, DJ 1982. The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. New York: Vintage Books.
Cashmore, E 2006. Celebrity/Culture. New York: Routledge.
Drak, Philip & Miah, Andy, 2010. “The Caltural politics of celebrity” cultural politics. V.6.No1.
Dyer, R. 2007. Stars, 2nd ed. London: BFI.
Elliott, Anthony. 2010. “I Want to Look Like That: Cosmetic Surgery and Celebrity Culture”, Cultural Sociology 5(4).
Giles, David C. 2002. “Parasocial Interaction: A Review of the Literature and a Model for Future
Research”.  Media Psychology 4 . no. 1 .
Green, Leonid E. 2012. “ Celebrities as a New Elite of Information Society, Social Evolution & History. Vol. 11. No. 1.
Harvey, D. 2005. Spaces of neoliberalization: towards a theory of uneven geographical development. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
Hayat, Kauser, Muhammad Ghayyur & Arshid Zia Siddique. 2010. “The Impact of Consumer
Perception Based Advertisement and Celebrity Advertisement on Brand Acceptance”: A Case Study of the Peshawar Market.
Jeffreys,  Elaine and Allatson, Paul. 2015. Celebrity Philanthropy. intellect Bristol, UK / Chicago, USA.
Marshal, D.P. & Redmond, sean. 2016. A companion to celebrity.
Marshal, D.P. 1997. “ celebrity and power: farne in contemporary calture”. Minneapo;is: university of
Minneso ta press.
Morin, E. 1960. The Stars . New York: Groove Press.
Nayar, P. K. 2009. Seeing Stars: Spectacle, Society, and Celebrity Culture. ThousandOaks, CA: Sage.
Rojek, C. 2001.  Celebrity. London: Reaktion Books.
Schickel, Richard. 1986. Intimate Strangers: The Culture of Celebrity. New York, NY: Fromm
International.
Turner, G. 2004. Understanding Celebrity. London: SAGE.