راهبردهای برندسازی از نگاه متخصصان برندسازی و کارآفرینی در شبکه اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه. واحد تهران مرکزی

2 علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه،دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی

3 استادتمام علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه،دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی

چکیده

تفادة روزافزون از شبکه‏ اجتماعی اینستاگرام و تأثیر آن بر ارتباطها و تعاملها، فرصت‏های جدیدی را در استفاده از این شبکه، جهت برندسازی شخصی ایجاد کرده؛ به طوریکه می‏تواند ابزاری برای تعامل و رشد کسب و کار شود. بنابراین کارآفرینان از طریق اینستاگرام، بهراحتی و با استفاده از راهبردهای برندسازی، می‏توانند با کاربران ارتباط برقرار کرده و به معرفی خود و سودآوری بپردازند. از اینرو، اینستاگرام با توجه به کمهزینه بودن و دسترسی آسان به مخاطبان و بازارهای هدف، ابزار بسیار مناسبی برای کارآفرینان خواهد بود و ارائة راهبردهای برندسازی شخصی، با استفاده از این ابزار، می‏تواند در بهبود و توسعة کسب و کار کارآفرینان بسیار مؤثر باشد. لذا پژوهشگر با هدف تبیین راهبردهای برندسازی شخصی کارآفرینان در شبکة اجتماعی اینستاگرام، در پی آن است تا با بهره‏گیری از روش تحلیل محتوای کیفی راهبردهای برندسازی شخصی، کارآفرینان را در شبکة اجتماعی اینستاگرام شناسایی کند. در این پژوهش با نمونه‏گیری هدفمند و گلوله برفی
(
SnowballSampling)، 20 نفر از کارآفرینان و خبرگان برندسازی انتخاب شدند. به منظور افزایش اعتبار داده‏ها، انتخاب مشارکت‏کنندگان با حداکثر تنوع انجام شد. مشارکت‏کنندگان، کارآفرینان صاحب اطلاع در گروه‏های مختلف شغلی و متخصصان برندسازی شخصی بودند. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه و مصاحبه‏های عمیق نیمه‏ساختار یافته و نرم افزار اطلس تی آی (AtlasTI) بود. مصاحبه‏ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. طبق خروجی حاصل از تحلیل داده‏ها از طریق کدگذاری باز، 15 مقوله و 4 بعد بازاریابی، هویت‏سازی، رقابت و مهارت‏های ارتباطی به عنوان راهبردهای برندسازی شخصی کارآفرینان در اینستاگرام شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


اخلاصی، امیر. 1391. اصول برند سازی. چاپ اول. تهران: انتشارات علمی.
ایران‏نژاد پاریزی، مهدی. 1393. اصول و مبانی مدیریت (در جهان معاصر). چاپ چهارم. تهران: نشر مدیران.
اینتربرند. 1394. فرهنگ واژگان برند. ترجمة احمد روستا و کبری سبزعلی یمقانی. چاپ دوم. تهران: سیته.
آرچونیانی، آرمنوش. 1397.  بررسی اثربخشی بازاریابی محتوای ویدئویی بر ارزش ویژه برند در شبکه اجتماعی اینستاگرام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س).
آکر، دیوید. 1394. دیدگاه‌های دیوید آکردر برندسازی: 20 اصل اساسی برای رسیدن به موفقیت،.بابایی و فاطمه حاجی بابایی. تهران: انتشارات دبستان.
بهلول‏بندی، بهاره. 1397. ارائه الگویی برای ارزیابی جایگاه برند شخصی. کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران.
دلیری، جواد. 1396. « بررسی شاخص‌های برندسازی شخصی و سیاسی ترامپ و بازنمایی رسانه‌ای آن با تأکید بر رقابت‌های انتخاباتی 2016 ایالات متحده آمریکا». فصلنامه رسانه. دورة 28. شمارة 2.
شمس، مرتضی و محمدمهدی فرقانی. 1397. « شبکه‏های اجتماعی مجازی و تولید شایعات در انتخابات سیاسی (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام)». فصلنامه رسانه‏های دیداری و شنیداری. دورة 12. شمارة 28.
صلواتیان، سیاوش و مهدی دولت‏خواه.  1396. « تأثیر استفاده از شبکه‏های اجتماعی موبایلی بر هویت فرهنگی دانشجویان». فصلنامه رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال هفتم. شمارۀ اول.
عزیزی، محمد، سحر بهادری‌فر و امیر اخلاصی. 1396. « ارائه مدل برندسازی شخصی مربیان کسب و کار بر اساس نظریه داده‌بنیاد». فصلنامه مدیریت برند، دورة4، شمارة 11.
علیپور، صبا. 1393. شناسایی فرآیند برندسازی شخصی برای کارآفرینان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید. دانشگاه تهران.
فرهنگی، علی‌اکبر و مینو میرزایی. 1394. ارتباطات بازاریابی یکپارچه. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
کاظمی نجف‏آبادی، حسنا، سیدوحید عقیلی و علی دلاور. 1397. «نقش شبکه‏های اجتماعی مجازی در شکل‏گیری ارتباطات بین فرهنگی در ایران». دوفصلنامه رسانه و فرهنگ. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال هشتم. شمارۀ اول.
مستحقان‏زاده، مریم. 1397. طراحی مدل برندسازی کارآفرینانه در شرکت‌های کوچک و متوسط فرهنگی و هنری (هنرهای تجسمی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان.
مؤمنی راد، اکبر؛ خدیجه علی‌آبادی؛ هاشم فردانش و ناصر مزینی. 1392. «تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج». فصلنامة اندازه‏گیری تربیتی.  سال چهارم. شمارة 14.
نایبی، محمد امین؛ سیدحمید موسوی؛ مانی شریفی و علی تنباکوساز. 1391. اصول کارآفرینی و مهارت‏های کسب و کار در ایران. چاپ دوم. قزوین: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
ویمر، راجر دی و دومینیک، جوزف آر. 1393. تحقیق در رسانه‏های جمعی. ترجمه دکتر کاووس سیدامامی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات سروش