راهبردهای برندسازی از نگاه متخصصان برندسازی و کارآفرینی در شبکه اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه. دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکزی،تهران ، ایران

2 استاد یارعلوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه،دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی،تهران ،ایران

3 استادتمام دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه،دانشگاه آزاد اسلامی، و احد تهران مرکزی، تهران ، ایران

چکیده

تفادة روزافزون از شبکه‏ اجتماعی اینستاگرام و تأثیر آن بر ارتباطها و تعاملها، فرصت‏های جدیدی را در استفاده از این شبکه، جهت برندسازی شخصی ایجاد کرده؛ به طوریکه می‏تواند ابزاری برای تعامل و رشد کسب و کار شود. بنابراین کارآفرینان از طریق اینستاگرام، بهراحتی و با استفاده از راهبردهای برندسازی، می‏توانند با کاربران ارتباط برقرار کرده و به معرفی خود و سودآوری بپردازند. از اینرو، اینستاگرام با توجه به کمهزینه بودن و دسترسی آسان به مخاطبان و بازارهای هدف، ابزار بسیار مناسبی برای کارآفرینان خواهد بود و ارائة راهبردهای برندسازی شخصی، با استفاده از این ابزار، می‏تواند در بهبود و توسعة کسب و کار کارآفرینان بسیار مؤثر باشد. لذا پژوهشگر با هدف تبیین راهبردهای برندسازی شخصی کارآفرینان در شبکة اجتماعی اینستاگرام، در پی آن است تا با بهره‏گیری از روش تحلیل محتوای کیفی راهبردهای برندسازی شخصی، کارآفرینان را در شبکة اجتماعی اینستاگرام شناسایی کند. در این پژوهش با نمونه‏گیری هدفمند و گلوله برفی
(
SnowballSampling)، 20 نفر از کارآفرینان و خبرگان برندسازی انتخاب شدند. به منظور افزایش اعتبار داده‏ها، انتخاب مشارکت‏کنندگان با حداکثر تنوع انجام شد. مشارکت‏کنندگان، کارآفرینان صاحب اطلاع در گروه‏های مختلف شغلی و متخصصان برندسازی شخصی بودند. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه و مصاحبه‏های عمیق نیمه‏ساختار یافته و نرم افزار اطلس تی آی (AtlasTI) بود. مصاحبه‏ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. طبق خروجی حاصل از تحلیل داده‏ها از طریق کدگذاری باز، 15 مقوله و 4 بعد بازاریابی، هویت‏سازی، رقابت و مهارت‏های ارتباطی به عنوان راهبردهای برندسازی شخصی کارآفرینان در اینستاگرام شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Branding strategies from the perspective of branding and entrepreneurship experts on Instagram social network

نویسندگان [English]

  • Elahe Saeedi 1
  • Nassim Majidi 2
  • Aliakbar Farhangi 3
1 PhD in Communication Sciences and Media Studies, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University, Central Tehran Branch,tehran,iran
2 Assistant Professor of Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, tehran, iran
3 Professor full of communication sciences, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

 The increasing use of the Instagram social network and its impact on communication and interaction has created new opportunities in using this network for personal branding, so that it can be a tool for interaction and business growth. Therefore, entrepreneurs using branding strategies can easily communicate with users through Instagram and introduce themselves and make profit. Therefore, due to its low cost and easy access to the target audience and markets, Instagram will be a very suitable tool for entrepreneurs, and providing personal branding strategies. Using this tool, can be very effective in improving and developing the business of entrepreneurs.  Therefore, with the aim of explaining the personal branding strategies of entrepreneurs in the Instagram social network, the researcher seeks to identify entrepreneurs in Instagram by using the qualitative content analysis method of personal branding strategies. In this study, by purposeful sampling and snowball sampling, 20 entrepreneurs and branding experts were selected. In order to increase the validity of the data, participants were selected with maximum diversity. Participants were knowledgeable entrepreneurs in various occupational groups and personal branding professionals. Data collection tools were questionnaires and in-depth semi-structured interviews and Atlas TI software. The interviews continued until theoretical saturation was reached. According to the output of data analysis through open coding, 15 categories and 4 dimensions of marketing, identity, competition and communication skills were identified as personal branding strategies of entrepreneurs on Instagram

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • personal branding
  • strategies
  • social network
  • entrepreneur
اخلاصی، امیر. 1391. اصول برند سازی. چاپ اول. تهران: انتشارات علمی.
ایران‏نژاد پاریزی، مهدی. 1393. اصول و مبانی مدیریت (در جهان معاصر). چاپ چهارم. تهران: نشر مدیران.
اینتربرند. 1394. فرهنگ واژگان برند. ترجمة احمد روستا و کبری سبزعلی یمقانی. چاپ دوم. تهران: سیته.
آرچونیانی، آرمنوش. 1397.  بررسی اثربخشی بازاریابی محتوای ویدئویی بر ارزش ویژه برند در شبکه اجتماعی اینستاگرام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س).
آکر، دیوید. 1394. دیدگاه‌های دیوید آکردر برندسازی: 20 اصل اساسی برای رسیدن به موفقیت،.بابایی و فاطمه حاجی بابایی. تهران: انتشارات دبستان.
بهلول‏بندی، بهاره. 1397. ارائه الگویی برای ارزیابی جایگاه برند شخصی. کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران.
دلیری، جواد. 1396. « بررسی شاخص‌های برندسازی شخصی و سیاسی ترامپ و بازنمایی رسانه‌ای آن با تأکید بر رقابت‌های انتخاباتی 2016 ایالات متحده آمریکا». فصلنامه رسانه. دورة 28. شمارة 2.
شمس، مرتضی و محمدمهدی فرقانی. 1397. « شبکه‏های اجتماعی مجازی و تولید شایعات در انتخابات سیاسی (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام)». فصلنامه رسانه‏های دیداری و شنیداری. دورة 12. شمارة 28.
صلواتیان، سیاوش و مهدی دولت‏خواه.  1396. « تأثیر استفاده از شبکه‏های اجتماعی موبایلی بر هویت فرهنگی دانشجویان». فصلنامه رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال هفتم. شمارۀ اول.
عزیزی، محمد، سحر بهادری‌فر و امیر اخلاصی. 1396. « ارائه مدل برندسازی شخصی مربیان کسب و کار بر اساس نظریه داده‌بنیاد». فصلنامه مدیریت برند، دورة4، شمارة 11.
علیپور، صبا. 1393. شناسایی فرآیند برندسازی شخصی برای کارآفرینان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید. دانشگاه تهران.
فرهنگی، علی‌اکبر و مینو میرزایی. 1394. ارتباطات بازاریابی یکپارچه. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
کاظمی نجف‏آبادی، حسنا، سیدوحید عقیلی و علی دلاور. 1397. «نقش شبکه‏های اجتماعی مجازی در شکل‏گیری ارتباطات بین فرهنگی در ایران». دوفصلنامه رسانه و فرهنگ. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال هشتم. شمارۀ اول.
مستحقان‏زاده، مریم. 1397. طراحی مدل برندسازی کارآفرینانه در شرکت‌های کوچک و متوسط فرهنگی و هنری (هنرهای تجسمی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان.
مؤمنی راد، اکبر؛ خدیجه علی‌آبادی؛ هاشم فردانش و ناصر مزینی. 1392. «تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج». فصلنامة اندازه‏گیری تربیتی.  سال چهارم. شمارة 14.
نایبی، محمد امین؛ سیدحمید موسوی؛ مانی شریفی و علی تنباکوساز. 1391. اصول کارآفرینی و مهارت‏های کسب و کار در ایران. چاپ دوم. قزوین: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
ویمر، راجر دی و دومینیک، جوزف آر. 1393. تحقیق در رسانه‏های جمعی. ترجمه دکتر کاووس سیدامامی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات سروش.
Bahcecik, Yagmur Sacide, Akay, Senem Seda, Akdemir, Ali. 2019.” A Review of  Digital Brand Positioning Strategies of Internet Entrepreneurship in the Context of Virtual Organizaions:Facebook, Instagram & Youtubes Samples”. Turkey. Science Direct. Procedia Computer Science .158.
Benjamin, Gonne-Victoria, Guillaume, Lécuellé & Sasaki, Nagisa. 2017. “Student`s perceptions of online personal branding on social media sites”. Linnaeus University. Sweden
Blaer, Madelene, Frost, Warwick & Laing, Jennifer. 2020. “The future of travel writing: Interactivity,
personal branding and power.” Tourism Managemen. 77.
Brieger, Steven A., Baro, Anne, Criaco, Giuseppe and Terjesen, Siri A. 2020. “Entrenpreneurs’ age,
Institutions, and Social Value Creation Goals: A Multi-Country Study”. Small business Economic Journal. Uk.
Colliander, Jonas and Marder, Ben. 2018. “Snap happy’ brands: Increasing publicity effectiveness through a snapshot aesthetic when marketing a brand on Instagram”. Journal of Computers in Human Behavior. Stockholm School of Economics, Sweden. 78.
Dumont, Guillaume & Ots, Mart. 2020. “Social dynamics and stakeholder relationships in personal branding”. Journal of Business Research. 106.
Englund, Alexander and Estenlun, Oskar. 2015. Increase Your Employability: Personal Branding on Social Networks (A Qualitative Study on How Employers Perceive Social Media Actions When Screening Online Profiles). Bachelor of Science in Business and Economics Business Administration. Luleå University of Technology Department of Business, Administration, Technology and Social Sciences.
Horst, Sven-Ove  and Hitters, Erik. 2020. “Digital Media Entrepreneurship: Implications for Strategic
Identity Work and Knowledge Sharing of Beginning Entrepreneurs”. Nordic Journal of Media
Management. Issue 1. Department of Media and Communication, Erasmus University Rotterdam,
Rotterdam, The Netherlands.
Park, Jin; Williams, Antonio; and Son, Sungwook. 2020. “Social Media as a Personal Branding Tool: A Qualitative Study of Student-Athletes’ Perceptions and Behaviors.” Journal of Athlete Development and Experience. Vol. 2 : Iss. 1 , Article 4.
Peters, Tom. (1997). The brand called you (online). Available at: http://www.fastcompany.com /magazine /10/ brandyou.html
Rahmani, Sepide and Sarhammar, Anna. 2010. Personal Branding (A case Study on How Individuals Can Develop Themselves as Their Own Personal Brand). Lalea University of Technology. Department of Business Administration and Social Sciences. Division of Industrial Marketing and DCommerce. Toronto, Ontario.
Ropo, Juha P. 2009. Brand Management and Branding: Creating a Brand Strategy for AD code. Finland. Final Thesis Report; University of Applied Sciences. Helsinki.
Salvador, Evelyn U. 2011.Step-by-Step Cover Letters. America: Published by JIST Works.
Svensson, Frida & Johansson, Evelina. 2018. The effect of influencer marketing in dense content on brands on Instagram, Thesis of B.A. Sweden, Halmstad University.
Vilander, Jenni. 2017. Personal Branding on Social Media and Social Media Based Entrepreneurship. Bachelor’s Thesis, Lahti University of Applied.
Wei, Nana and Yi, Xueing. 2011. How to Brand Oneself Online (A Case Study about 10 Top Musicians on Facebook. Master Thesis in Business Administration. University of Galve. Sweden.