بررسی رابطه میان ویژگی های جمعیت شناختی و اثربخشی سیاست های رسانه های تبلیغاتی چاپی و دیجیتال بر رأی دهندگان در مازندران با توجه به الگوی تحلیلی فراگیر میلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 هیات علمی دانشگاه

3 هیئت علمی

چکیده

با توجه به ضریب نفوذ بسیار زیاد رسانههای جمعی و همچنین استفاده و تأثیر رسانههای سنّتی، چگونگی تبلیغات در رسانهها مهم است. هدف این تحقیق بررسی رابطه میان ویژگیهای جمعیتشناختی و اثربخشی سیاستهای رسانههای تبلیغاتی چاپی و دیجیتال در مازندران است که جمعیتی متعادل با تنوع فرهنگی مختلف دارد. این پژوهش، به روش دادهبنیاد و انجام مصاحبه در استان مازندران صورت گرفت. برای بررسی و تحلیل دادهها از روش محوری و انتخابی استفاده شد. در مرحلة کمی نیز 718 نفر از افراد درگیر در انتخابات، برای تکمیل پرسشنامة محققساخته مشارکت داشتند. طبق نتایج تحقیق، تأثیر سیاستهای تبلیغاتی چاپی و دیجیتال مورد تأیید قرار گرفت، اما اثر متقابل آنها بر افراد رد شد؛ همچنین تأثیر معنادار تعلق خاطر حزبی بر تعیین سیاستهای تبلیغاتی رسانهها مؤثر به دست آمد، اما اثربخشی شیوههای تبلیغاتی احزاب رد شد. با توجه نتایج تحقیق میتوان گفت، مؤثرترین شیوة تبلیغاتی برای هر دسته و گروهی، با هر جایگاه اجتماعی و سطح درآمدی، تمرکز و توجه بر خود نامزد انتخاباتی است. توجه به سابقة نامزد، تحصیلات وی، سابقة شغلی، سابقة شخصیتی و اخلاقی و ... در کل هر موردی که به خود نامزد و شخصیت وی مربوط باشد، در تصمیمگیری رأیدهندگان برای رأی دادن نیز مؤثر است. احزاب و ساختارهای حزبی نیز، کمترین اقبال را میان رأیدهندگان دارند.

کلیدواژه‌ها


بصیریان جهرمی، حسین، محمد عبدالحسینی و ملیکا بردبار (1395)، "رسانه‌های اجتماعی و مدیریت بحران: نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی"، فصلنامة رسانه، شمارة پیاپی 102.
دنیس‌، جک (1376)، مبارزه انتخاباتی، بازاریابی نوین سیاست، ترجمة علی‌اکبر عسگری تلاون، انتشارات سروش، تهران.
سیدامامی، کاووس (1383)، سنجش آشکار و سطوح مشارکت سیاسی، سازمان ملی جوانان، تهران.
عبدالله، عبدالمطلب (1376)، "سیری در نظریه‌های رفتار رأی‌دهی"، فصلنامة رهیافت انقلاب اسلامی، شمارة 8.
فرجادفر، الهه، مهدی فیضی و مهدی خداپرست مشهدی (1397)، بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی بر میزان مشارکت مردم در 5 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران (1380- 1396)، دانشگاه فردوسی، مشهد.
هولندر، ادوین پی. و همکاران (1378)، روان‌شناسی اجتماعی: رهبری و قدرت، تأثیرات ارتباط جمعی بر افکار عمومی و فعالیت سیاسی، ترجمة احمد رضوانی، آستان قدس رضوی، مشهد.
هومن، حیدرعلی (1373)، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، نشر پارسا، تهران.
یزدانی، فرشید (1382)، "مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتماعی: سیاست اجتماعی، حمایت اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی"، فصلنامة علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شمارة10.