پوشش اخبار فساد اقتصادی جناح های سیاسی در اخبار 20 شبکة خبر و 30 :20 شبکة دو سیما (مطالعة موردی: فیش های حقوقی و واگذاری املاک شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 کارشناس ارشد ارتباطات

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، شناخت میزان و چگونگی پوشش اخبار فساد اقتصادی (فیشهای حقوقی و واگذاری املاک شهرداری تهران) منتسب به جناحهای سیاسی، در بخشهای خبری 20 شبکة خبر و 20:30 شبکة دو سیما است. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، در بازة زمانی 180 روز، تمام خبرهای پخششده از بخشهای خبری مذکور پیرامون فیشهای حقوقی از تاریخ 1/2/95 تا 31/4/95 و دربارة واگذاری املاک شهرداری تهران از تاریخ 1/6/95 تا 30/8/95 بررسی شد. نتایج اطلاعات گردآوریشده و جدولهای توصیفی و تبیینی بهدست آمده از نرمافزار spss نشان میدهد، با وجود ملی و راهبردی بودن موضوع فساد اقتصادی، تأکید بر مبارزه با آن در اسناد بالادستی و گفتمان رهبری در اینباره، هر دو بخش خبری، اخبار مفاسد اقتصادی را در اولویت پایین با جهتگیری سوگیرانه و سیاسی پوشش دادهاند. همچنین بخشهای مورد بررسی در انعکاس مفاسد اقتصادی، رویکرد تحلیلمحور نداشته و فیشهای حقوقی را بیشتر و واگذاری املاک شهرداری تهران را کمتر پوشش دادهاند.

کلیدواژه‌ها


رستگار، لیلا (1376)، "رسانه و افکار عمومی"، فصلنامة رسانه، سال هشتم، شمارة 2.
بلیک، رید و ادوین‌ هاررولدسن (1393)، طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات، ترجمة مسعود واحدی، انتشارات سروش، تهران.
محسنیان‌راد، مهدی (1385)، ارتباط شناسی: ارتباطات انسانی، انتشارات سروش، تهران.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1392)، نظریه‌های رسانه اندیشه‌‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، انتشارات همشهری، تهران.
میرفخرایی، تژا (1388) مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی، چاپ دوم، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
نصراللهی، اکبر (1372)، "معیار انتخاب در وسایل ارتباط جمعی"، فصلنامة رسانه، سال پنجم، شمارة 2.
نصراللهی، اکبر (1396)، راهنمای پوشش خبری بحران در رسانه‌ها، چاپ دوم، انتشارات خبرگزاری فارس.
ورنر، سورین و جیمز تانکارد (1388)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمة علیرضا دهقان،  انتشارات دانشگاه تهران.