پوشش اخبار فساد اقتصادی جناح های سیاسی در اخبار 20 شبکة خبر و 30 :20 شبکة دو سیما (مطالعة موردی: فیش های حقوقی و واگذاری املاک شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 کارشناس ارشد ارتباطات

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، شناخت میزان و چگونگی پوشش اخبار فساد اقتصادی (فیشهای حقوقی و واگذاری املاک شهرداری تهران) منتسب به جناحهای سیاسی، در بخشهای خبری 20 شبکة خبر و 20:30 شبکة دو سیما است. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، در بازة زمانی 180 روز، تمام خبرهای پخششده از بخشهای خبری مذکور پیرامون فیشهای حقوقی از تاریخ 1/2/95 تا 31/4/95 و دربارة واگذاری املاک شهرداری تهران از تاریخ 1/6/95 تا 30/8/95 بررسی شد. نتایج اطلاعات گردآوریشده و جدولهای توصیفی و تبیینی بهدست آمده از نرمافزار spss نشان میدهد، با وجود ملی و راهبردی بودن موضوع فساد اقتصادی، تأکید بر مبارزه با آن در اسناد بالادستی و گفتمان رهبری در اینباره، هر دو بخش خبری، اخبار مفاسد اقتصادی را در اولویت پایین با جهتگیری سوگیرانه و سیاسی پوشش دادهاند. همچنین بخشهای مورد بررسی در انعکاس مفاسد اقتصادی، رویکرد تحلیلمحور نداشته و فیشهای حقوقی را بیشتر و واگذاری املاک شهرداری تهران را کمتر پوشش دادهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

News coverage of economic corruption of political factions by News at 20 of News Channel and News at 20:30 Channel 2 of IRIB (Case Study: Salary vouchers and transferring of Tehran Municipality Properties)

نویسندگان [English]

  • akbar nasrollahi kasmani 1
  • samaneh ghadiri eskandari 2
1 science committee
2 master communications
چکیده [English]

 
The main objective of this research work is to find out the extent of the news coverage of the economic corruption (Salary vouchers and transferring of Tehran Municipality Properties) attributed to the political factions by News at 20 of News Channel and News at 20:30 Channel 2 of Islamic Republic of Iran Broadcasting). In order to achieve this objective, by employing the quantity analysis of the content during the time span of 180 days of all news stories broadcast in all news programs of the said news media outlets on the salary vouchers futures from April/21/2016 to July/21/2016 and about transferring the ownership of the properties belonging to Tehran Municipality from August/22/2016 to November/20/2016, were analyzed. The obtained information and descriptive and explanatory tables by the SPSS software show that despite the nationwide and strategic nature of the economic corruption, the question of the economic corruption and emphasis on campaign against this phenomenon in the high-profile documents and discourse by the leadership, have been given low priority and were politically side taking. In addition, the investigated news section, in their coverage of the captioned subject, have not been analytical and the cases related to transferring of the ownership of properties owned by the Tehran municipality, have been less covered than the topic of the Salary vouchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Salary Vouchers
  • Transferring of Properties
  • Economic Corruption
  • Gatekeeping
  • Highlighting and Impartiality
رستگار، لیلا (1376)، "رسانه و افکار عمومی"، فصلنامة رسانه، سال هشتم، شمارة 2.
بلیک، رید و ادوین‌ هاررولدسن (1393)، طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات، ترجمة مسعود واحدی، انتشارات سروش، تهران.
محسنیان‌راد، مهدی (1385)، ارتباط شناسی: ارتباطات انسانی، انتشارات سروش، تهران.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1392)، نظریه‌های رسانه اندیشه‌‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، انتشارات همشهری، تهران.
میرفخرایی، تژا (1388) مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی، چاپ دوم، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
نصراللهی، اکبر (1372)، "معیار انتخاب در وسایل ارتباط جمعی"، فصلنامة رسانه، سال پنجم، شمارة 2.
نصراللهی، اکبر (1396)، راهنمای پوشش خبری بحران در رسانه‌ها، چاپ دوم، انتشارات خبرگزاری فارس.
ورنر، سورین و جیمز تانکارد (1388)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمة علیرضا دهقان،  انتشارات دانشگاه تهران.