بررسی حقوقی رگولاتوری های حمایت از داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشکده مخابرات

2 پژوهشگر

چکیده

با پیشرفت‌های بشری و افزایش سطح آگاهی اشخاص دربارة حقوق اولیة خود، توجه به حفظ و نگهداری از داده‌های شخصی افزایش ‌یافته است. اما در عین ‌حال، زندگی در دنیایی که شکل جدیدی از ارتباطات را رقم می‌زند، بسترهای تحول‌یافته و مختلفی را برای نقض این حق به وجود می‌آورد. اگرچه قوانین و مقررات مربوط به حمایت از داده‌های شخصی و حفظ مطالعه قرار گرفته و وضعیت ایران در مقایسه با آن‌ها بررسی و راهکار مناسب برای برطرف کردن این خلأ ارائه شده است حریم خصوصی تلاش می‌کنند تا دایرة شمول قواعد مذکور را با تحولات بشری منطبق سازند، اما اشکال جدید نقض حق، نیازمند بررسی‌های بیشتر و کارآمدتری است. چالش اصلی زمانی مطرح می‌شود که علاوه بر ظهور اشکال جدید نقض حریم خصوصی، ارتباطات گسترده و فراملی دایرة نقض حق را گسترش داده و نیاز به اصولی را آشکار می‌سازد که جامع تمام تعاریف از حریم خصوصی باشد. بر همین اساس، ضروری است نهادی مستقل و حقوقی وجود داشته باشد تا با نظارت صحیح بر نحوة اجرای قواعد حمایت از داده، از نقض این حق جلوگیری کند؛ موضوعی که در بیشتر کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته، ولیکن در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. لذا در این پژوهش نمونه‌های مشابه مورد.

کلیدواژه‌ها


اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، قابل دسترسی در: https://www.cra.ir/statute
اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، قابل دسترسی در: https://www.ito.gov.ir/statute
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قابل دسترسی در : https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
قانون تجارت الکترونیک، قابل دسترسی در: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قابل دسترسی در : https://www.cra.ir/commission
میربها، فاطمه (1398)، “کاربرد محتوای تولید کاربر در بازاریابی”، فصلنامة رسانه، سال سی‌ام، شمارة 4.
وظایف و اختیارات شورای عالی فضای مجازی، قابل دسترسی در: tp://www.majazi.ir/general_content/76437-ـ وظایف ـ اختیارات ـ مرکز ـ ملی ـ فضای ـ مجازی.html?t=محتوای ـ عمومی