گونه شناسی بن مایه های دیداری و شنیداری در رسانة بازی دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات‌علمی دانشگاه هنر اصفهان.

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان.

چکیده

بازی‌های دیجیتال نقطة تلاقی شمار بسیاری از هنر‌ها همچون ادبیات، نقاشی، معماری، سینما، پویانمایی، موسیقی و ... در یک رسانة هنری هستند. این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی و با هدف توسعه‌ای نگاشته شده و یافته‌های کیفی آن به شیوة اسنادی داده‌اندوزی شده‌اند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت ویژگی‌هایی از بازی‌های دیجیتال است که از طریق دیدن و شنیدن بر مخاطب تأثیر می‌گذارند. این مقاله در پی پاسخ به این سوال است که به ‌طور عام چه گونه‌هایی از بن‌مایه‌های دیداری و شنیداری در رسانة بازی دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. پژوهشگران حوزة مطالعات بازی به وجود سه سبک دیداری سبک‌وار، انتزاعی و واقع‌گرا در بازی‌های دیجیتال اشاره می‌کنند. مهم‌ترین دسته‌های طراحی بن‌مایه‌های دیداری در بازی‌های دیجیتال را می‌توان طراحی شخصیت، طراحی لوازم، طراحی محیط بازی و طراحی جلوه‌های دیداری دانست. همچنین، صداهای موجود در بازی‌های دیجیتال را می‌توان به دو دستة صداهای پویا و غیرپویا تقسیم‌بندی کرد. صدا در بازی دیجیتال ذات تعاملی دارد و عاملیت بازیکن در همة مراحل بازی مهم است. عناصر پنج‌گانة شنیداری در بازی‌های دیجیتال شامل دیالوگ، عناصر شنیداری غیرکلامی، جلوه‌های شنیداری، صداهای محیطی و موسیقی هستند. راز آفرینش یک بازی دیجیتال نیرومند و موفق در جذب مخاطب را می‌توان در شناخت دقیق این بن‌مایه‌ها دانست. در باب آیندة بن‌مایه‌های دیداری رسانة بازی دیجیتال معمولاً از واقعیت افزوده و واقعیت مجازی سخن می‌رود. یکی از مواردی که در آینده در زمینة بن‌مایه‌های شنیداری بازی رخ خواهد داد، به احتمال گسترش استفاده از موسیقی روندی یا موسیقی زایا در بازی‌های دیجیتال است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of audio-visual themes on digital game media

نویسندگان [English]

  • Sadreddin Taheri 1
  • Ahmad Mostafavi 2
1 َAsst. Professor, Art University of Isfahan, Iran.
2 MA Graduated, Department of Art Studies, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Art University of Isfahan.
چکیده [English]

The main objective behind this research Digital games are the converging point of numerous arts like literature, painting, architecture, cinema, animation, Music… in a single art media. This paper has been written using descriptive, analytical and comparative approach and developmental objective and its qualitative findings are based on data gather in referral way.
work is to find out the characteristics of the digital games which influence the user, audio- visually. The paper tries to find answer to this question that in general what kinds of themes are used in audio-visual digital games. The researchers of the game studies talk about three light visual, abstract and realistic themes in digital games.
The most important categories of the themes used in digital games are personality designs, object designs, playing environment designs, visual effects designs. Meanwhile, the sounds used in digital games are also divided into two categories of dynamic and non-dynamic sounds. Sound in the digital games have interactive nature and active role of the player is important in all stages of the game. There are 5 audio elements in digital games namely dialog, nonverbal visual element, audio effects, environmental sounds and music. The secret of a highly appealing and successful digital game in attracting audience, could found in proper understanding of these themes.
When talking about the future of visual themes of the digital games, usually topics such as augmented reality and cyber reality are brought up. One of future developments in the field of themes of visual games, is probably using Randi or Zaya music in such games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Digital game
  • typology. Visual themes
  • audio themes
حافظ‌نیا، محمدرضا (1392)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سمت، تهران.
اینجنفلت، سایمون اسمیت یوهاناس هایدی و توسکا سوزانا پژاریس (۱۳۹۶)، برای درک گیم‌های ویدئویی؛ مقدمه‌ای ضروری، ترجمة سیدمهدی دبستانی، مؤسسه بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، تهران.
کریمی، کیانوش و جلال غفاری قدری (1397)، “بازی وارسازی، فناوری نوین اقناع مخاطب”، فصلنامة رسانه، 29 (3).
نوری، فاطمه و فاطمه بنیادی (1394)، “شناخت رابطه بازی‌های رایانه‌ای و مؤلفه‌های هوش هیجانی در میان دانش‌آموزان پسر تهرانی”، فصلنامة رسانه، 26 (4).