گونه شناسی بن مایه های دیداری و شنیداری در رسانة بازی دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات‌علمی دانشگاه هنر اصفهان.

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان.

چکیده

بازی‌های دیجیتال نقطة تلاقی شمار بسیاری از هنر‌ها همچون ادبیات، نقاشی، معماری، سینما، پویانمایی، موسیقی و ... در یک رسانة هنری هستند. این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی و با هدف توسعه‌ای نگاشته شده و یافته‌های کیفی آن به شیوة اسنادی داده‌اندوزی شده‌اند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت ویژگی‌هایی از بازی‌های دیجیتال است که از طریق دیدن و شنیدن بر مخاطب تأثیر می‌گذارند. این مقاله در پی پاسخ به این سوال است که به ‌طور عام چه گونه‌هایی از بن‌مایه‌های دیداری و شنیداری در رسانة بازی دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. پژوهشگران حوزة مطالعات بازی به وجود سه سبک دیداری سبک‌وار، انتزاعی و واقع‌گرا در بازی‌های دیجیتال اشاره می‌کنند. مهم‌ترین دسته‌های طراحی بن‌مایه‌های دیداری در بازی‌های دیجیتال را می‌توان طراحی شخصیت، طراحی لوازم، طراحی محیط بازی و طراحی جلوه‌های دیداری دانست. همچنین، صداهای موجود در بازی‌های دیجیتال را می‌توان به دو دستة صداهای پویا و غیرپویا تقسیم‌بندی کرد. صدا در بازی دیجیتال ذات تعاملی دارد و عاملیت بازیکن در همة مراحل بازی مهم است. عناصر پنج‌گانة شنیداری در بازی‌های دیجیتال شامل دیالوگ، عناصر شنیداری غیرکلامی، جلوه‌های شنیداری، صداهای محیطی و موسیقی هستند. راز آفرینش یک بازی دیجیتال نیرومند و موفق در جذب مخاطب را می‌توان در شناخت دقیق این بن‌مایه‌ها دانست. در باب آیندة بن‌مایه‌های دیداری رسانة بازی دیجیتال معمولاً از واقعیت افزوده و واقعیت مجازی سخن می‌رود. یکی از مواردی که در آینده در زمینة بن‌مایه‌های شنیداری بازی رخ خواهد داد، به احتمال گسترش استفاده از موسیقی روندی یا موسیقی زایا در بازی‌های دیجیتال است.
 

کلیدواژه‌ها


حافظ‌نیا، محمدرضا (1392)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سمت، تهران.
اینجنفلت، سایمون اسمیت یوهاناس هایدی و توسکا سوزانا پژاریس (۱۳۹۶)، برای درک گیم‌های ویدئویی؛ مقدمه‌ای ضروری، ترجمة سیدمهدی دبستانی، مؤسسه بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، تهران.
کریمی، کیانوش و جلال غفاری قدری (1397)، “بازی وارسازی، فناوری نوین اقناع مخاطب”، فصلنامة رسانه، 29 (3).
نوری، فاطمه و فاطمه بنیادی (1394)، “شناخت رابطه بازی‌های رایانه‌ای و مؤلفه‌های هوش هیجانی در میان دانش‌آموزان پسر تهرانی”، فصلنامة رسانه، 26 (4).