کاربرد محتوای تولید کاربر در بازاریابی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده ارتباطات- گروه مدیریت رسانه

چکیده

اقتصاد معاصر، در حال یک تغییر پارادایم از منظر مرکزیت شرکتها به تمرکز کاربران است. در پارادایم مرکزیت شرکتها، ارزشها توسط شرکت تعیین و خدمات و محصولات را به کاربران ارائه میکند؛ در صورتی که در منظر تمرکز بر کاربران، کاربر را بخش مهمی از فعالیت نوآورانه و کمپینهای بازاریابی میداند. از این رو، درگیر کردن مخاطب در فعالیتهای بازاریابی، به یکی از مهمترین دغدغههای بازاریابان تبدیل شده است و در همین راستا، استفاده از محتوای تولید کاربر در بازاریابی و برگزاری کمپینهای محتوای کاربرساخته، نسبت به گذشته، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در این حوزه، پژوهشهایی از جنبههای مختلف در حال انجام است. محتوای تولید کاربر، بهویژه در خدمات و کالاهایی که قبل از مصرف نمیتوان آنها را تجربه کرد و نیاز به جلب اعتماد دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. آمارها نشان میدهد مراجعه به نظر کاربران در شبکههای اجتماعی، نقش مهمی در تصمیمگیری برای خرید یک محصول ایفا میکند. با توجه به اهمیت این نوع از محتوا در بازاریابی، مقالة پیشرو به مروری بر ویژگیها و کاربردهای محتوای تولید کاربر در بازاریابی پرداخته و امید است پژوهشها در آینده، کاربرد این نوع بازاریابی را بهویژه در محصولات رسانهای، مورد بررسی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of content produced by users in marketing

نویسنده [English]

  • fatemeh mirbaha
Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The contemporary economy is on the process of changing a paradigm in respect to concentration on companies to concentration on users. In the paradigm of company concentration, values are determined by the company and services and products are presented to users while on concentration on users, the user plays an important role in innovative activities and marketing campaigns. Therefore, engaging the users in marketing activities has become one of the main concerns for marketers and consequently using the content produced by users in marketing and launching campaigns for user produced content has gained more attraction than before and various studies are underway in this area. User produce contents, especially services and products that could not be experienced unless consuming them and requires confidence building, are of great importance.
Statistics show that referring to comments made by users in social media; play an important role in deciding to by a product. Due to importance of this kind of content in marketing, this study work is a review of characteristics of applications of contents produced by users in marketing activities and it is hoped that further studies to be conducted in the future about use of this kind of marketing especially for media products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content produced by user
  • social media
  • marketing of content produced by user
روشندل اربطانی, طاهر و احمد کوهی (1391)، “هم‌گرایی رسانه‌ای (رابطه تولید محتوای اینترنتی توسط کاربران و نحوه تماشای تلویزیون)“، فصلنامة  مطالعات فرهنگ - ارتباطات، شمارة 52.
روشندل اربطانی, اهر، سعیدرضا عاملی و مجتبی حاجی‌جعفری (1395)، “ امکان‌سنجی کاربست محتوای کاربرساز در فرایندهای بازاریابی محتوایی، مطالعه موردی دیجی کالا”،  فصلنامة مطالعات رسانه‌های نوین، دورة 2، شمارة 7.
سعد, ع. (1395). بررسی کاربرد محتوای کاربر ساخته در برنامه های تلویزیون. تهران: شورای نظارت بر صدا و سیما.
صلواتیان, سیاوش و مریم گودرزی (1393)، “راهبردهای چگونگی استفاده از محتوای کاربرساخته در اخبار صدا و سیما”، فصلنامة مطالعات ماهواره و رسانه‌های جدید، سال سوم، شمارة 9.
صلواتیان، سیاوش، مهناز روحبخش و احمدرضا درفشی (1397)، “ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻓﯿﻠﻢ‌ﻫﺎى ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﻰ اﯾﺮاﻧﻰ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ“، فصلنامة مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، شمارة 41.
فرهنگی، علی‌اکبر و داتیس خواجه‌ئیان (1394)، مدیریت رسانه، رویکرد مدیریت زنجیره ارزش، دانشگاه صداوسیما، تهران.
هاشمی، شهناز و محمد سلطانی‌فر (1392) “شبکه‌های اجتماعی؛ رسانه‌هایی هوشمند در راستای برندینگ آنلاین”، فصلنامه رسانه، سال 24، شماره3.