کاربرد محتوای تولید کاربر در بازاریابی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده ارتباطات- گروه مدیریت رسانه

چکیده

اقتصاد معاصر، در حال یک تغییر پارادایم از منظر مرکزیت شرکتها به تمرکز کاربران است. در پارادایم مرکزیت شرکتها، ارزشها توسط شرکت تعیین و خدمات و محصولات را به کاربران ارائه میکند؛ در صورتی که در منظر تمرکز بر کاربران، کاربر را بخش مهمی از فعالیت نوآورانه و کمپینهای بازاریابی میداند. از این رو، درگیر کردن مخاطب در فعالیتهای بازاریابی، به یکی از مهمترین دغدغههای بازاریابان تبدیل شده است و در همین راستا، استفاده از محتوای تولید کاربر در بازاریابی و برگزاری کمپینهای محتوای کاربرساخته، نسبت به گذشته، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در این حوزه، پژوهشهایی از جنبههای مختلف در حال انجام است. محتوای تولید کاربر، بهویژه در خدمات و کالاهایی که قبل از مصرف نمیتوان آنها را تجربه کرد و نیاز به جلب اعتماد دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. آمارها نشان میدهد مراجعه به نظر کاربران در شبکههای اجتماعی، نقش مهمی در تصمیمگیری برای خرید یک محصول ایفا میکند. با توجه به اهمیت این نوع از محتوا در بازاریابی، مقالة پیشرو به مروری بر ویژگیها و کاربردهای محتوای تولید کاربر در بازاریابی پرداخته و امید است پژوهشها در آینده، کاربرد این نوع بازاریابی را بهویژه در محصولات رسانهای، مورد بررسی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


روشندل اربطانی, طاهر و احمد کوهی (1391)، “هم‌گرایی رسانه‌ای (رابطه تولید محتوای اینترنتی توسط کاربران و نحوه تماشای تلویزیون)“، فصلنامة  مطالعات فرهنگ - ارتباطات، شمارة 52.
روشندل اربطانی, اهر، سعیدرضا عاملی و مجتبی حاجی‌جعفری (1395)، “ امکان‌سنجی کاربست محتوای کاربرساز در فرایندهای بازاریابی محتوایی، مطالعه موردی دیجی کالا”،  فصلنامة مطالعات رسانه‌های نوین، دورة 2، شمارة 7.
سعد, ع. (1395). بررسی کاربرد محتوای کاربر ساخته در برنامه های تلویزیون. تهران: شورای نظارت بر صدا و سیما.
صلواتیان, سیاوش و مریم گودرزی (1393)، “راهبردهای چگونگی استفاده از محتوای کاربرساخته در اخبار صدا و سیما”، فصلنامة مطالعات ماهواره و رسانه‌های جدید، سال سوم، شمارة 9.
صلواتیان، سیاوش، مهناز روحبخش و احمدرضا درفشی (1397)، “ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻓﯿﻠﻢ‌ﻫﺎى ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﻰ اﯾﺮاﻧﻰ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ“، فصلنامة مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، شمارة 41.
فرهنگی، علی‌اکبر و داتیس خواجه‌ئیان (1394)، مدیریت رسانه، رویکرد مدیریت زنجیره ارزش، دانشگاه صداوسیما، تهران.
هاشمی، شهناز و محمد سلطانی‌فر (1392) “شبکه‌های اجتماعی؛ رسانه‌هایی هوشمند در راستای برندینگ آنلاین”، فصلنامه رسانه، سال 24، شماره3.