تحلیل کلامی گزارشگران فوتبال بر اساس نظریة هالیدی و متیسن (مطالعة موردی: عادل فردوسی ­پور و محمدرضا احمدی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه زبان شناسی و زبان های خارجه دانشگاه پیام نور ایران

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

در این پژوهش با تکیه بر نظریة نقشگرایی هالیدی و متیسن (2004) گزارشهای دو گزارشگر فوتبال ایران، فردوسیپور و احمدی، مورد بررسی قرار گرفت و از این طریق، سبک هر گزارشگر مشخص شد. نوع پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و جامعة آماری، گزارشهای فوتبال نامبردگان است که در مدت پنج ماه از هر کدام پنج گزارش، به صورت تصادفی انتخاب، سپس ضبط و بازنویسی شد. پس از این مرحله، فرایندهای مادی، ربطی، گفتاری، ذهنی، رفتاری و وجودی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در  انتها، با استفاده از نرمافزار EXCEL  و SPSS ، دادهها را تجزیه و تحلیل کرده و نتایج نشان داد که از تعداد 480 فرایند مشاهدهشده در گزارشهای منتخب احمدی، 23/48درصد فرایند مادی، 2/34درصد فرایند ربطی،  3/9درصد فرایند ذهنی و 06/1درصد فرایند وجودی که بیشترین فراوانی مشاهدهشده مربوط به فرایندهای مادی و کمترین مورد مربوط به فرایندهای وجودی بود. از تعداد 590 مورد فرایند مشاهدهشده در گزارشهای منتخب فردوسیپور، 5/39 درصد فرایند مادی، 2/33 درصد فرایند ربطی، 5/16درصد فرایند ذهنی و 1/2درصد فرایند وجودی که بیشترین فراوانی مشاهدهشده مربوط به فرایند مادی و کمترین فراوانی مربوط به فرایند وجودی است. بنابراین سبک گزارشگری احمدی سبک عینی بود؛ ولی فردوسیپور سعی دارد تجربههای خود را به صورت ذهنی به شنونده منتقل کند.

کلیدواژه‌ها


تاجیک اسماعیلی، سمیه و مریم رمضانلو(1395)، “ رابطه بین سواد رسانه‌ای و میزان رضایت‌مندی از اخبار شبکه‌های سراسری و ماهواره‌ای”، فصلنامة  رسانه، سال بیست‌و‌هفتم، شمارة 3.
روشندل اربطانی، طاهر و افشین امیدی (1397)، “ مدیریت نوآوری رسانه‌ای تدوین چارچوبی یکپارچه”، فصلنامة رسانه، سال بیست و نهم، شمارة 3.
سارلی، ناصرقلی و طاهره ایشانی(1390)، “ نظریة انسجام و هماهنگی انسجامی و کاربست آن در یک داستان کمینه‌ی فارسی (قصه‌ی نردبان)”، دوفصلنامة زبان پژوهی، 2 (4).
شعبانی‌مقدم، کیوان و ابوالفضل فراهانی(1389)، قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی با تأکید بر نگارش پایان‌نامه و مقاله، اندیشه‌های حقوقی، تهران.
عرب نرمی، بیتا (1397)، “تلویزیون و توسعه ورزش؛ مطالعه‌ای با رویکرد نظریه گفتمان”، فصلنامة  مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 5(20).
عزتی‌لارسری، ابراهیم و بهنام عاشقی (1398)، “ بررسی نمونه‌هایی از خبرهای ورزشی شبکه ورزش بر اساس نظریه دولی و لوینسون (2001)”،  فصلنامة رسانه،  شمارة 115.
فصلنامة مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، سال چهارم، شمارة پیاپی 15.
مهاجر، مهران و محمد نبوی (1376)، به سوی زبان‌شناسی شعر: رهیافتی نقش‌گرا، نشر مرکز، تهران.
همت‌پور، بهاره و حامد نوروزی (1396)، “ بررسی مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای در بین دانشجویان ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشجویان روابط عمومی دانشگاه علمی‌کاربردی تهران در سال 95”، فصلنامة رسانه، سال بیست‌و‌هشتم، شمارة 4.
ون ورون، پیتر (1384)، “ تأثیر رویکردهای تجددگرا، پساتجددگرا و هرمنیتویکی بر آموزش تاریخ”، ترجمة، سیّدعلی اصغرسلطانی، فصلنامة حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شمارة 42.
علی‌محمدی، محبوبه (1395)، “ چگونگی کاربرد گفت‌و‌گو در قالب برنامه‌های تلویزیونی”، فصلنامة رسانه، سال بیست‌و‌هفتم، شمارة 3.
فرکلاف، نورمن (1379)، تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمة فاطمه شایسته پیران، شعبان‌علی بهرام‌پور، رضا ذوقدرا مقدم، رامین کریمیان، پیروز ایزدی، محمود نیستانی و محمدجواد غلام‌رضا کاشی، مرکز مطالعات و تحقیق رسانه‌ها، تهران.
قاسمی، حمید، فرشاد تجاری و سارا  کشکر (1397)، فعالیت‌های رسانه‌ای در ورزش، (ویرایش دوم)،  بامداد کتاب، تهران.
گل‌نبی، مونا، معصومه حسینی و مرتضی رضایی‌صوفی (1396)، “ مقایسه دیدگاه مسئولان ورزش با مسئولان رسانه‌های جمعی در خصوص پوشش رسانه‌ای ورزش بانوان”،