بررسی نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتشره در خبرگزاریهای داخلی و خارجی فارسیزبان پیرامون پدیدة "دختران خیابان انقلاب"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صداوسیما، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

2 سازمان صداوسیما، اداره کل تامین و رسانه بین الملل، ارزیاب برنامه

چکیده

“دختران خیابان انقلاب” نام حرکتی اعتراضی است که در آن دختران و زنان به نشانۀ اعتراض به حجاب در ایران، با حرکتی نمادین روسری خود را در خیابان از سر برمیدارند. پژوهشگران تصمیم گرفتند تا نوع مواجهة مخاطبان، با این پدیدة اجتماعی را بر اساس نظرهایی که خبرگزاریهای مختلف در فضای مجازی به اشتراک میگذارند، بررسی کنند. در این راستا، نظر کاربران فضای مجازی نسبت به اخبار منتشرشده در خصوص رویداد رسانهای دختران خیابان انقلاب، در زمستان سال 1396، انتخاب و تحلیل محتوای کیفی استقرایی آن در دستور کار قرار گرفت. برخی از یافتههای این پژوهش، که ما را از نظر کاربران در زمینة رویداد دختران خیابان انقلاب مطلع میکند شامل عوامل بروز این اعتراضها، عوامل مداخلهگر در این اعتراضها، نوع مواجهة حکومت با معترضان، کارکردها و کژکارکردهای موضوع اعتراض، رابطة حکومت و دین اسلام با معترضان و موضوع اعتراض، ویژگیهای معترضان، وضعیت حکومت در هنگام اعتراضها و در آینده و موارد دیگر است.
 

کلیدواژه‌ها


ایمان، محمدتقی و محمودرضا  نوشادی (1390)،  “ تحلیل محتوای کیفی”، دوفصلنامة پژوهش، سال سوم، شمارة2. 
پستمن، نیل (1386)، تکنوپولی: تسلیم فرهنگ به تکنولوژِی، ترجمة صادق طباطبائی، اطلاعات، تهران.
توتونچی، علی (1390)، تحلیل محتوای وب‌سایت‌های خبری سی‌ان‌ان، بی‌بی‌سی و پرس‌تی‌وی پیرامون اخبار مربوط به اسلام هراسی: مطالعه موردی اهانت به قرآن کریم در 11 سپتامبر 2010، دانشگاه علامه طباطبایی ـ دانشکده علوم اجتماعی، تهران.
چامسکی، نوام و ادوارد اسن هرمن (1391)، فیلترهای خبری، انشارات موسسه ایران، تهران.
شکرخـواه، یـونس (1382)، “ جنگ روانی صورت شدید انگاره‌سازی”،  فصلنامة پژوهش و سنجش، شمارة 34.
کرم‌پور میرزا، علی (1391)، چگونگی بازتاب تحولات سیاسی کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در رسانه‌ها: بررسی تطبیقی سایت بی‌بی‌سی فارسی و خبرگزاری ایرنا، دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
کرمی، اسماعیل (1391)، تحلیل محتوای وب‌سایت شبکه فارسی بی‌بی‌سی در مورد انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی،دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
کریمی صالح، رضا (1395)، نحوه پوشش خبری وب‌سایت‌های  فارسی شبکه‌های العربیه، صدای آمریکا و یورو نیوز در حمله نظامی عربستان به یمن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، تهران.
مهدی‌زاده، سیّدمحمد (1393)، نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، انتشارات همشهری، تهران.