کلیدواژه‌ها = تبلیغات
نقش الگوهای تبلیغاتی در فضای وب و رسانه های سنتی در اعتمادبخشی به مشتریان شبکة بانکی

دوره 32، شماره 3، آذر 1400، صفحه 29-53

10.22034/bmsp.2021.141406

علی ثنائی مهر؛ علی گرانمایه پور؛ علی جعفری؛ شهناز هاشمی