کلیدواژه‌ها = اینترنت
نقد اسلکتیویستی فعالیت های اینترنتی

دوره 31، شماره 3، آذر 1399، صفحه 153-167

سندوس محمدی نوسودی