کلیدواژه‌ها = رسانه‌های اجتماعی
درگیرسازی مخاطب در رسانه‌ها: ارائه چارچوبی مفهومی

دوره 30، شماره 3، آذر 1398، صفحه 47-69

داتیس خواجه ئیان؛ افشین امیدی؛ اسماعیل نوروزی