کلیدواژه‌ها = بازنمایی
تحلیل تحولات رویکرد شرق شناسانه در مجلة نشنال جئوگرافیک

دوره 33، شماره 3، آبان 1401، صفحه 5-38

10.22034/bmsp.2022.300326.1596

زهرا مجدی زاده؛ اعظم راودراد؛ منصوره حجاری