نویسنده = نسیم مجیدی قهرودی
بررسی نحوه پوشش اخبار جعلی در سینما و موسیقی در هشت رسانه ی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22034/bmsp.2021.283263.1523

محبوبه آذرخیل؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ نسیم مجیدی


پارادایم برندسازی شخصی ـ سیاسی در ایران (ارائة الگوی تعالی برند چهار شخصیت سیاسی)

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-126

10.22034/bmsp.2022.145445

محسن میرزاابوالحسن خان ایلچی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ نسیم مجیدی قهرودی