نویسنده = طاهر روشندل اربطانی
راهبردهای افزایش اعتبار رسانه‌ای در تارنماهای خبری

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 159-176

10.22034/bmsp.2022.145448

مهدی معتمدی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید وحید عقیلی


شناسایی شبکة کنشگران و تحلیل روابط سیاستگذاری در صنعت موسیقی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 107-130

10.22034/bmsp.2021.136843

طاهر روشندل اربطانی؛ سمیه لبافی؛ محسن شهمیرزادی


مدیریت نوآوری رسانه ای: تدوین چارچوبی یکپارچه

دوره 29، شماره 3، آذر 1397، صفحه 57-83

طاهر روشندل اربطانی؛ افشین امیدی